Mapa lokality - eDSO

Tu nájdete prehľad všetkých častí portálu prístupných pre aktuálne prihláseného užívateľa.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Mapa lokality

Spoločnosť

Na území košického, prešovského a časti banskobystrického samosprávneho kraja vlastníme distribučnú sústavu s dĺžkou vyše 23 000 kilometrov. Elektrinu distribuujeme do vyše 620 000 odberných miest.

 • Vedenie – Predstavenstvo, dozorná rada.
 • Údaje a fakty – Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.
 • Kontakty – Linka VSD: 0850 123 312, Poruchová linka VSD: 0800 123 332, Klientské centrá, Linka ZO: +421 55 610 2222.
  • Zákaznícka linka VSD – Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa distribučných cenníkov, cien služieb, merania elektriny, zmeny dodávateľa, odstávok, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť telefonicky.
  • Poruchová linka – Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 24 hodín denne aktuálne informácie o poruchách a môžete zároveň nahlásiť výpadky v distribúcii elektriny.
  • Klientske centrá – Ak uprednostňujete osobný kontakt prípadne potrebujete vybaviť záležitosti vyžadujúce doručenie písomných dokumentov, môžete navštíviť jedno zo 4 Klientskych centier. V pracovné dni sme tu pre vás v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Poprade.
  • Odborné útvary – Kontaktné údaje vybraných odborných útvarov.
  • Rezervácia stretnutia
 • Médiá – Tu nájdete aktuálne tlačové správy a vyhlásenia pre médiá a ich archív.

Informácie a dokumenty

Prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny.

 • Technické podmienky – Sú záväzným dokumentom pre všetkých používateľov distribučnej sústavy VSD, a.s.
 • Meranie distribúcie elektriny – VSD, a.s. v súčasnosti vlastní, inštaluje, prevádzkuje a odčítava pre účely fakturácie elektronické aj indukčné meradlá.
  • Druhy elektromerov – História elektromerov, indukčné, statické a inteligentné elektromery.
  • Inteligentné meracie systémy – Elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru.
  • Často kladené otázky – Výmena elektromerov sa dotkne všetkých zákazníkov s ročnou spotrebou elektriny nad 4 MWh a všetkých výrobcov elektriny.
  • Pásma nízkej tarify – Časové pásma pre odberné miesta s mesačným i ročným odpočtovým cyklom.
  • Manuály k elektromerom – Prehľadné popisy inštalovaných elektromerov.
  • Súvisiace dokumenty – Záväzné dokumenty o meraní distribúcie.
 • Plánované odstávky – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
 • Zakreslenie sietí – zakreslenie sietí
 • Telekomunikačné podniky
 • Dokumenty – Zaoberajú sa predovšetkým právami a povinnosťami účastníkov energetického trhu ako aj právami a právom chránenými záujmami a povinnosťami fyzických a právnických osôb.
 • Typový diagram odberu – Metóda typových diagramov odberu je náhradný postup pre stanovenie veľkosti hodinového odberu odberateľov elektriny bez priebehového merania.
  • Základné pojmy – Normalizovaný, očakávaný a prepočítaný typový diagram odberu.
  • Priradenie tried TDO – Spôsob priradenia typových diagramov odberu.
  • Spôsob tvorby a aplikácia TDO – Triedy TDO sú vytvorené na základe spracovania štatisticky dostatočného počtu vzoriek priebehových meraní s rozmiestnením na celom území SR pri vybranej skupine odberných miest.
 • Časopis VSD info

Odberatelia elektriny

Zabezpečujeme distribúciu elektriny do domácností, firiem a organizácií od malých podnikov po priemyselné giganty.

 • Domácnosti – Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.
  • Pripojenie odberného miesta – Odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
   • Procesy pripojenia – Nové pripojenie, zmena maximálnej rezervovanej kapacity, zmena obchodného partnera.
   • Zmena sadzby pre nebytové priestory – Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti VSD, a.s.
   • Hromadné odplombovanie / zaplombovanie
   • Pripájanie prostredníctvom spoločných priestorov – Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.
   • Preukazovanie vlastníctva – Podklady potrebné k uzatvoreniu ZoP.
  • Cenníky – Štruktúra ceny, cenník distribúcie, cenník za pripojenie, cenník služieb.
  • Zmluvy – Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
  • Formuláre – Žiadosť o pripojenie odberného miesta na úrovni nízkeho napätia.
  • Ročná spotreba zákazníkov – Informácie o spotrebe a výrobe stále dostupné.
  • Preradenie do mesačného odpočtu – Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.
  • Plánované odstávky – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
  • Zraniteľný odberateľ – Postup zraniteľného odberateľa v domácnosti pre splnenie podmienok na zaradenie zraniteľného odberateľa do evidencie je definovaný spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
 • Firmy a organizácie – Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).
  • NN pripojenie – Odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
   • Procesy NN pripojenia – Nové pripojenie, zmena maximálnej rezervovanej kapacity, zmena obchodného partnera.
   • Zmena sadzby pre nebytové priestory – Podmienky pre priznanie distribučnej sadzby pre domácnosť sú popísané v platnom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), schválenom rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
   • Pripájanie prostredníctvom spoločných priestorov – Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.
   • Preukazovanie vlastníctva – Podklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení.
  • VN a VVN pripojenie – Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.
  • Skúšobná prevádzka – Skúšobná prevádzka na spresnenie výkonových požiadaviek (rezervovaná kapacita).
  • Cenníky – Štruktúra ceny, cenník distribúcie, cena za pripojenie, cenník služieb.
  • Zmluvy – Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.
  • Formuláre – Žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity.
  • Ročná spotreba zákazníkov – Množstvo spotrebovanej elektriny na vašom odbernom mieste si môžete prezerať komfortne priamo na našej stránke.
  • Preradenie do mesačného odpočtu – Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).
  • MDS – Prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť miestnej distribučnej sústavy na základe povolenia na podnikanie v energetike.
   • Nahlasovanie údajov – Oznamovacia povinnosť MDS, národný jadrový fond, štatistické údaje o výrobe a spotrebe.
  • Nájomné bytovky – Pre obce s bytovými domami v rizikových lokalitách ponúkame riešenie šité na mieru. Jeho základom je využitie inteligentných meračov spotreby elektriny.

Výrobcovia elektriny

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je podanie žiadosti o pripojenie.

 • Pripojenie zdroja
 • Nahlasovanie údajov – Nahlasovanie údajov výrobcami v zmysle platnej legislatívy SR a prevádzkového poriadku VSD, a.s.
  • Podpora výroby z OZE a KVET – Výrobca elektriny z OZE a KVET s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať požadované údaje za fakturačné obdobie.
  • Štatistické údaje o výrobe a spotrebe – Nahlasovanie štatistických údajov o výrobe a spotrebe elektriny.
  • Národný jadrový fond – Riadne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 7. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, ktorého sa nahlasovanie týka.

Dodávatelia elektriny

Ku všetkým dodávateľom elektriny na vymedzenom distribučnom území VSD pristupujeme transparentne a nediskriminačne.

 • Zmena dodávateľa – Zmena subjektu zúčtovania, dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny, TSVD.
 • Vzory zmlúv – Zmluva o pripojení, rámcová distribučná zmluva, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
 • Výmena dát – Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.
 • web EDM – Aplikačné prostredie webEDM (Energy Data Management) slúži na poskytovanie nameraného profilu odberu elektriny odberného miesta alebo dodávkového profilu elektriny odovzdávacieho miesta s meraním typu A.

Dodávatelia služieb

Výberové konania na tovary, práce a služby realizujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a podľa interných smerníc rešpektujúcich Kódex správania RWE.

 • Nákup a obstarávanie – Aktuálne výberové konania, predkvalifikácia dodávateľov, hodnotenie dodávateľov, BOZP.
  • Výberové konania – Skupina VSE využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz.
  • e-Objednávky, e-Faktúry – Dodávatelia VSD, a.s. majú možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok a Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.
  • Verejné obstarávanie – Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa.
  • Predkvalifikácia dodávateľov – Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.
  • Hodnotenie dodávateľov – Hodnotenie dodávkovej spoľahlivosti.
  • Všeobecné obchodné podmienky – Obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb.
  • BOZP – Termíny oboznámenia sa s BOZP a OPP pre dodávateľov.
  • Logistika – Týmito podmienkami sa riadia zmluvní dodávatelia, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD, a.s.
 • Štandardizácia – Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy.
  • Technické štandardy – Technické štandardy definujú podrobne technické a legislatívne požiadavky, skúšky a normy, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Katalóg prípustných materiálov – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technologické predpisy – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.
  • Typové projekty – Typové projekty ponúkajú opakovateľné technické riešenia v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Databáza prípustných materiálov – Databáza prípustných materiálov je zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.
 • Partnerstvo s VSD – Program je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky.
 • Dodávateľský portál – Dodávateľský portál.

Služby pre vás

Vyberte si z našej ponuky služieb pre vašu domácnosť, podnikanie či samosprávu. Naše služby vám, vaša spokojnosť nám.

Dodávateľský portál – práce a služby

Portál pre dodávateľov.

Nápoveda

Online nápoveda.

Aplikácie

Online aplikácie.

 • Ostatné – Ostatné aplikácie.
  • Plánované odstávky – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
  • Zoznam partnerov – Aktívni projektoví partneri.
  • Katalóg prípustných materiálov – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technologické predpisy – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.