Site Map - eDSO

Tu nájdete prehľad všetkých častí portálu prístupných pre aktuálne prihláseného užívateľa.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Site Map

Company

Na území košického, prešovského a časti banskobystrického samosprávneho kraja vlastníme distribučnú sústavu s dĺžkou vyše 23 000 kilometrov. Elektrinu distribuujeme do vyše 620 000 odberných miest.

 • Management – Predstavenstvo, dozorná rada.
 • Facts and Figures – Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.
 • Contacts – Linka VSD: 0850 123 312, Poruchová linka VSD: 0800 123 332, Klientské centrá, Linka ZO: +421 55 610 2222.
  • Electronic Communication  – Najpohodlnejší spôsob ako s VSD riešiť akúkoľvek požiadavku, podnet alebo sťažnosť, je elektronická komunikácia priamo z portálu eVSD.
  • VSD Hotline – Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa distribučných cenníkov, cien služieb, merania elektriny, zmeny dodávateľa, odstávok, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť telefonicky.
  • Emergency Hotline – Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 24 hodín denne aktuálne informácie o poruchách a môžete zároveň nahlásiť výpadky v distribúcii elektriny.
  • Clients Centers – Ak uprednostňujete osobný kontakt prípadne potrebujete vybaviť záležitosti vyžadujúce doručenie písomných dokumentov, môžete navštíviť jedno zo 4 Klientskych centier. V pracovné dni sme tu pre vás v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Poprade.
  • Expert Units – Kontaktné údaje vybraných odborných útvarov.
  • Visit reservation
 • Press – Tu nájdete aktuálne tlačové správy a vyhlásenia pre médiá a ich archív.
 • Career – Na území košického, prešovského a časti banskobystrického samosprávneho kraja vlastníme distribučnú sústavu s dĺžkou vyše 23 000 kilometrov. Elektrinu distribuujeme do vyše 620 000 odberných miest.
 • Education – Naše aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže.

Information and Documents

Prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny.

Electricity Customers

Zabezpečujeme distribúciu elektriny do domácností, firiem a organizácií od malých podnikov po priemyselné giganty.

Households

Electricity Producers

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je podanie žiadosti o pripojenie.

Companies and Organizations

Electricity Suppliers

Ku všetkým dodávateľom elektriny na vymedzenom distribučnom území VSD pristupujeme transparentne a nediskriminačne.

 • Switching Supplier – Zmena subjektu zúčtovania, dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny, TSVD.
 • Sample Contracts – Zmluva o pripojení, rámcová distribučná zmluva, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
 • Data Exchange – Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.
  • TSED and Relevant Documents – Harmonizované a neharmonizované procesy a komunikácia, zmluva o pripojení a pripravované aktualizácie.
 • EDM web – Aplikačné prostredie webEDM (Energy Data Management) slúži na poskytovanie nameraného profilu odberu elektriny odberného miesta alebo dodávkového profilu elektriny odovzdávacieho miesta s meraním typu A.

Suppliers of Services

Výberové konania na tovary, práce a služby realizujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a podľa interných smerníc rešpektujúcich Kódex správania RWE.

 • Procurement – Aktuálne výberové konania, predkvalifikácia dodávateľov, hodnotenie dodávateľov, BOZP.
  • Tenders – Skupina VSE využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz.
  • e-Orders, e-Invoices, SUS – Dodávatelia VSD, a.s. majú možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok a Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.
  • Public Procurement – Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa.
  • Pre-Qualification of Suppliers – Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.
  • Evaluation of Suppliers – Hodnotenie dodávkovej spoľahlivosti.
  • Sales and Delivery Terms and Conditions – Obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb.
  • OHS and Security – Termíny oboznámenia sa s BOZP a OPP pre dodávateľov.
  • Logistics – Týmito podmienkami sa riadia zmluvní dodávatelia, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD, a.s.
 • Standardization – Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy.
  • Technical Standards – Technické štandardy definujú podrobne technické a legislatívne požiadavky, skúšky a normy, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Catalogue of Allowable Materials – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technological Regulations – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.
  • Standard Projects – Typové projekty ponúkajú opakovateľné technické riešenia v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Database of Allowable Materials – Databáza prípustných materiálov je zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.
 • Projects Partners – Program je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky.
 • Suppliers' Portal – Dodávateľský portál.

System services provider

postup určený poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosť SEPS,

Services for you

Vyberte si z našej ponuky služieb pre vašu domácnosť, podnikanie či samosprávu. Naše služby vám, vaša spokojnosť nám.

Requests

Žiadosti a formuláre.

Services

Cenník služieb a poplatkov.

Prices

Aktuálne ceny a cenníky produktov a služieb.

Partners

Výrobcovia elektriny, dodávatelia elektriny a dodávatelia služieb.

Library

knižnicatlačoviny VSD, lexikón, videonávody,virtuálna návšteva

Applications

Online aplikácie.

 • Others – Ostatné aplikácie.
  • Planned Interruptions – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
  • Catalogue of Allowable Materials – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technology Rules – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.