Site Map - eDSO

Tu nájdete prehľad všetkých častí portálu prístupných pre aktuálne prihláseného užívateľa.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Site Map

Company

Na území košického, prešovského a časti banskobystrického samosprávneho kraja vlastníme distribučnú sústavu s dĺžkou vyše 23 000 kilometrov. Elektrinu distribuujeme do vyše 620 000 odberných miest.

 • Management – Predstavenstvo, dozorná rada.
 • Facts and Figures – Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.
 • Contacts – Linka VSD: 0850 123 312, Poruchová linka VSD: 0800 123 332, Klientské centrá, Linka ZO: +421 55 610 2222.
  • VSD Hotline – Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa distribučných cenníkov, cien služieb, merania elektriny, zmeny dodávateľa, odstávok, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť telefonicky.
  • Emergency Hotline – Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 24 hodín denne aktuálne informácie o poruchách a môžete zároveň nahlásiť výpadky v distribúcii elektriny.
  • Clients Centers – Ak uprednostňujete osobný kontakt prípadne potrebujete vybaviť záležitosti vyžadujúce doručenie písomných dokumentov, môžete navštíviť jedno zo 4 Klientskych centier. V pracovné dni sme tu pre vás v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Poprade.
  • Expert Units – Kontaktné údaje vybraných odborných útvarov.
  • Visit reservation
 • Press – Tu nájdete aktuálne tlačové správy a vyhlásenia pre médiá a ich archív.

Information and Documents

Prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny.

Electricity Customers

Zabezpečujeme distribúciu elektriny do domácností, firiem a organizácií od malých podnikov po priemyselné giganty.

 • Households – Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.
  • Connecting an Offtake Point – Odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
   • Connection Processes – Nové pripojenie, zmena maximálnej rezervovanej kapacity, zmena obchodného partnera.
   • Change of Tariff for Non-residential Premises – Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti VSD, a.s.
   • Mass Sealing
   • Connection via Common Areas – Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.
   • Demonstration of Ownership  – Podklady potrebné k uzatvoreniu ZoP.
  • Price Lists – Štruktúra ceny, cenník distribúcie, cenník za pripojenie, cenník služieb.
  • Contracts – Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
  • Forms – Žiadosť o pripojenie odberného miesta na úrovni nízkeho napätia.
  • Annual Customer Consumption – Informácie o spotrebe a výrobe stále dostupné.
  • Preradenie do mesačného odpočtu – Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.
  • Planned Interruptions – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
  • Vulnerable Customer – Postup zraniteľného odberateľa v domácnosti pre splnenie podmienok na zaradenie zraniteľného odberateľa do evidencie je definovaný spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
 • Companies and Organizations – Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).
  • LV Connection – Odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
   • Processes of LV Connection – Nové pripojenie, zmena maximálnej rezervovanej kapacity, zmena obchodného partnera.
   • Change of Tariff for Non-residential Premises – Podmienky pre priznanie distribučnej sadzby pre domácnosť sú popísané v platnom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), schválenom rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
   • Connection via Common Areas – Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.
   • Demonstration of Ownership – Podklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení.
  • MV and HV Connection – Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.
  • Trial Operation – Skúšobná prevádzka na spresnenie výkonových požiadaviek (rezervovaná kapacita).
  • Price Lists – Štruktúra ceny, cenník distribúcie, cena za pripojenie, cenník služieb.
  • Contracts – Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.
  • Forms – Žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity.
  • Annual Customer Consumption – Množstvo spotrebovanej elektriny na vašom odbernom mieste si môžete prezerať komfortne priamo na našej stránke.
  • Preradenie do mesačného odpočtu – Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).
  • MDS – Prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť miestnej distribučnej sústavy na základe povolenia na podnikanie v energetike.
   • Reporting Data – Oznamovacia povinnosť MDS, národný jadrový fond, štatistické údaje o výrobe a spotrebe.
  • Rental flats – Pre obce s bytovými domami v rizikových lokalitách ponúkame riešenie šité na mieru. Jeho základom je využitie inteligentných meračov spotreby elektriny.
 • Self-governments – Samospráva

Electricity Producers

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je podanie žiadosti o pripojenie.

Electricity Suppliers

Ku všetkým dodávateľom elektriny na vymedzenom distribučnom území VSD pristupujeme transparentne a nediskriminačne.

 • Switching Supplier – Zmena subjektu zúčtovania, dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny, TSVD.
 • Sample Contracts – Zmluva o pripojení, rámcová distribučná zmluva, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
 • Data Exchange – Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.
  • TSED and Relevant Documents – Harmonizované a neharmonizované procesy a komunikácia, zmluva o pripojení a pripravované aktualizácie.
 • EDM web – Aplikačné prostredie webEDM (Energy Data Management) slúži na poskytovanie nameraného profilu odberu elektriny odberného miesta alebo dodávkového profilu elektriny odovzdávacieho miesta s meraním typu A.

Suppliers of Services

Výberové konania na tovary, práce a služby realizujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a podľa interných smerníc rešpektujúcich Kódex správania RWE.

 • Procurement – Aktuálne výberové konania, predkvalifikácia dodávateľov, hodnotenie dodávateľov, BOZP.
  • Tenders – Skupina VSE využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz.
  • e-Orders, e-Invoices, SUS – Dodávatelia VSD, a.s. majú možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok a Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.
  • Public Procurement – Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa.
  • Pre-Qualification of Suppliers – Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.
  • Evaluation of Suppliers – Hodnotenie dodávkovej spoľahlivosti.
  • Sales and Delivery Terms and Conditions – Obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb.
  • OHS – Termíny oboznámenia sa s BOZP a OPP pre dodávateľov.
  • Logistics – Týmito podmienkami sa riadia zmluvní dodávatelia, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD, a.s.
 • Standardization – Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy.
  • Technical Standards – Technické štandardy definujú podrobne technické a legislatívne požiadavky, skúšky a normy, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Catalogue of Allowable Materials – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technological Regulations – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.
  • Standard Projects – Typové projekty ponúkajú opakovateľné technické riešenia v distribučnej sústave VSD, a.s.
  • Database of Allowable Materials – Databáza prípustných materiálov je zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.
 • Partnership with VSD – Program je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky.
 • Suppliers' Portal – Dodávateľský portál.

Services for you

Vyberte si z našej ponuky služieb pre vašu domácnosť, podnikanie či samosprávu. Naše služby vám, vaša spokojnosť nám.

System services provider

postup určený poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosť SEPS,

Services

Cenník služieb a poplatkov.

Requests

Žiadosti a formuláre.

Prices

Aktuálne ceny a cenníky produktov a služieb.

Partners

Výrobcovia elektriny, dodávatelia elektriny a dodávatelia služieb.

Help

Online nápoveda.

Applications

Online aplikácie.

 • Others – Ostatné aplikácie.
  • Planned Interruptions – Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s.
  • List of Partners – Aktívni projektoví partneri.
  • Catalogue of Allowable Materials – Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.
  • Technology Rules – Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.