Advice - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Výťah a schodište: Cena ako pre byty, ale... !

13.07.2021  | 

Som správca v bytovom dome a máme odberné miesto (OM) pre výťah a osvetlenie spoločných priestorov. Platím elektrinu ako domácnosť alebo ako firma? V tejto časti nového seriálu o vybavovaní zákazníckych procesov sa pozrieme na častú dilemu bytoviek.

Ako domácnosť, ale…!

V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyhlási dodávateľovi elektriny alebo distribučnej spoločnosti, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti. V tomto prípade je možné pre takéto OM priznať distribučnú sadzbu pre domácnosti.

Čo je nutné?

Žiadateľ – v tomto prípade správca bytového domu – môže požiadať VSD o pridelenie tejto sadzby na tlačive zverejnenom na tomto portáli eVSD. Tlačivo obsahuje Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám. Tlačivo je potrebné zaslať elektronicky alebo v tlačovej podobe. VSD posúdi žiadosť a vyrozumie žiadateľa. V prípade kladného vyjadrenia si žiadateľ prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny túto sadzbu uplatní.

Pozor!

VSD má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil. Ak pri kontrole zistíme, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, bezodkladne VSD priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu. Zároveň upozorňujeme, že takéto konanie zo strany žiadateľa bude vnímané ako protiprávne a VSD podnikne všetky potrebné právne kroky na jeho prešetrenie, zjednanie nápravy a uplatnenia nároku na náhradu škôd.