Announcements - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

OZNAM: Dodávateľom elektriny pre zákazníkov Slovakia Energy je od 9. októbra VSE

08.10.2021  | 

Na základe žiadosti dodávateľa elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. o ukončenie platnosti tzv. rámcovej distribučnej zmluvy ako aj informácie od OKTE o odstúpení od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky ukončila VSD, a.s. s touto spoločnosťou rámcovú distribučnú zmluvu. Dátumom 9. októbra 2021 zároveň začína pre všetkých dotknutých odberateľov režim dodávky poslednej inštancie.

VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na časti vymedzeného distribučného územia (východné Slovensko a časť Banskobystrického kraja) v zmysle svojej zákonnej povinnosti týmto informuje o tejto skutočnosti koncových odberateľov a ostatné dotknuté subjekty. Zároveň potvrdzuje, že legislatíva pamätá aj na takúto situáciu a koncoví odberatelia nezostanú bez elektriny. Pre tieto prípady je určený tzv. dodávateľ poslednej inštancie (DPI), ktorý nastupuje automaticky ako dodávateľ elektriny pre týchto odberateľov. Na distribučnom území VSD je to spoločnosť Východoslovenská energetika a.s.

Zákazníci nemusia konať

VSD z titulu začatia dodávky poslednej inštancie nebude zákazníkov – koncových odberateľov – odpájať, keďže automaticky im je priradený nový dodávateľ elektriny, a teda nejde o neoprávnený odber elektriny bez štandardne potrebnej uzavretej zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny. Doterajší zákazníci SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. nemusia podniknúť žiadne kroky.

Dodávateľ elektriny je zabezpečený

Zároveň platí, že ak sú odberatelia na trhu s energiami aktívni alebo sa chcú rozhodnúť v tejto situácii inak, nie je dotknuté ich právo vybrať si dodávateľa elektriny a môžu tak urobiť kedykoľvek počas trvania režimu dodávky elektriny od dodávateľa poslednej inštancie. Tento režim je tu len preto, aby zo dňa na deň nezostali zákazníci nezásobení elektrinou, resp. bez platnej zmluvy o dodávke a distribúcii. Inštitút dodávky poslednej inštancie je vymedzený na obdobie 3 mesiacov. Ak ani po uplynutí tejto doby nepodnikne zákazník žiadne kroky, naďalej bude jeho dodávateľom elektriny určený dodávateľ poslednej inštancie, ktorý automaticky prechádza do režimu štandardného dodávateľa elektriny, a preto zákazník sa nemusí obávať o dodávku elektriny ani po uplynutí tejto doby.

Viac informácii

Ak potrebujete vedieť viac, obráťte sa na nás na adrese info@vsdas.sk