Investments - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

S inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou pomôžeme (Slovensku) aj my

09.04.2021  | 

Pre slovenský priemysel, verejnú správu, ako aj domácnosti je potrebná kvalitná sieťová infraštruktúra pre zabezpečenie európskeho štandardu kvality života či poskytovania služieb. Technické zabezpečenie a technologické vybavenie infraštruktúry je kľúčové nielen pre fungovanie štátu, ale aj pre efektívne využívanie najmodernejších technológií. Aktuálne trendy súčasne predpovedajú ďalšie možnosti využitia v budúcnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej ako „RÚ“) v spolupráci s kľúčovými energetickými hráčmi – distribútormi elektriny – našiel možnosti, ako multiplikovať pozitívne efekty budovania novej, modernej a predovšetkým inteligentnej sieťovej infraštruktúry. Hoci infraštruktúra bude postavená primárne za účelom distribúcie najvyužívanejšieho zdroja energie – elektriny, sekundárne môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby.

Za účelom zefektívnenia budovania a využívania novej generácie inteligentných sietí, podpísali všetky 3 regionálne distribučné spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky Memorandum o porozumení. Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v rámci výstavby a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete na nadzemných elektrických vedeniach vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN), a to s cieľom skvalitniť služby prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav, využívajúc vysokorýchlostné dátové prenosy. „Zhodli sme sa, že optické siete je možné využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Samozrejme, pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami,“ uviedol predseda RÚ Ivan Marták.

Ciele EU splníme

I. Marták ďalej pripomenul, že tento model, založený na synergickom využití jednej infraštruktúry pre viacero hospodárskych odvetví, je jedinečnou príležitosťou, ako včas splniť záväzky Slovenskej republiky, ako člena Európskej únie, v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025 v požadovanej kvalite a rozsahu. „Vieme, že Slovensko má veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná, v horšom možnosti internetového pripojenia ani nie sú. Ide o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov, kde by vystavanie nových telekomunikačných sietí bolo časovo nestihnuteľné, o finančnej návratnosti sa ani nedá hovoriť. Elektrina, a teda aj elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov,“ doplnil Ivan Marták z RÚ.

Distribúcia je stále prioritou

Model multipoužiteľných inteligentných sietí podporuje aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris, ktorý uviedol: „ÚRSO považuje možnosť, že s inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou v Slovenskej republike pomôžu samotné distribučné sústavy, za ekonomicky optimálne riešenie pre štát, preto sme toto strategické smerovanie aj podporili. Inteligentné siete zohrajú v očakávanej transformácii energetiky, ale aj celého slovenského hospodárstva, významnú úlohu. Efektívnosť a spoľahlivosť dodávok energií sú dôležité nielen pre bežný chod domácností a priemyslu, ale ich význam sa preukázal aj v dnešných výnimočne ťažkých časoch pandémie. Tak isto sa preukázalo, že internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii. Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny.“

Ideme príkladom

Využívanie inteligentných sietí aj ďalšími odvetviami, konkrétne telekomunikačným sektorom, už má v rámci VSD za sebou aj 5-ročné testovanie a zbieranie know-how v praxi.

K tomuto konceptu nás doviedla myšlienka efektívneho využitia distribučnej sústavy. Vo VSD slúži infraštruktúra nielen na distribúciu elektriny, ale s dátovou a komunikačnou nadstavbou napríklad aj na identifikáciu porúch v sieti. A takto sme našli aj príležitosti pre ostatných.

Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD

Výstavba modernej a digitálnej infraštruktúry je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé investície zo strany realizátorov a často je bez externej finančnej podpory ekonomicky neefektívny. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť poskytovanie čo najširších možností podpory pre oblasť digitalizácie, a to nielen z nástrojov EÚ (mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, eurofondy), ale aj v rámci národných schém podpory.

Memorandum o porozumení podpísali distribučné spoločnosti 4. marca 2021.