Innovations - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Elektrinu v Bachledovej doline bude zabezpečovať aj inteligentná baterka

20.02.2021  |  Attachments (2)  | 

Medzi jedno z najrýchlejšie rastúcich rekreačných stredísk na Slovensku patrí bezpochyby Bachledova dolina. Celoročné športovo-rekreačné vyžitie, ktoré ešte viac zatraktívnil chodník Korunami stromov, si vyžaduje čoraz väčšiu výkonovú kapacitu a zálohy pre stabilné, spoľahlivé a bezpečné dodávky elektriny. Špecifikom je najmä nepravidelnosť a veľké rozdiely v objemoch potrebnej zásobovacej elektriny. Rozdiely vznikajú medzi sezónnym a nesezónnym obdobím (večerné zaťaženie penziónov, lyžiarska sezóna, potenciálne elektromobilita) ale aj v rámci dní v hodinových špičkách. Ako to vybalansovať z pohľadu distribútora a správcu sietí tak, aby takéto výkyvy nemali nepriaznivý dopad na sústavu a v konečnom dôsledku aj na poskytovateľov služieb a rekreantov? A tiež myslieť na kalamitné obdobia, príznačné pre podobné horské lokality, kedy stromy môžu pod náporom vetra elektrické vedenia poškodiť a načas odstrihnúť celý areál od elektriny?

Nekonvenčný prístup

„Riešení je, samozrejme, niekoľko, vrátane veľmi časovo a finančne nákladných. My sme zvolili nateraz pre Slovensko unikátne riešenie, ktoré je kombináciou efektivity v čase a požadovaného výsledku. A pre miestnu faunu a flóru, keďže sa nachádzame nielen v Pieninskom národnom parku, ale v priamom susedstve s Tatranským národným parkom, aj najpriateľskejšie. Pri voľbe riešenia sme do veľkej miery zohľadnili práve tieto prírodné unikáty. V danej lokalite, ktorá zahŕňa Lendak a Ždiar, sme si predkabelizovali, teda uložili do zeme, vzdušné vedenia, aby sme eliminovali vonkajšie poveternostné prírodné vplyvy. Aby sme znížili vysokú impedanciu vedenia, keďže má vyše 25 km a zároveň vyriešili kapacitné výkyvy strediska, rozhodli sme sa pre osadenie veľkokapacitnej kontajnerovej baterky,“ prezradil Jozef Tomčík, vedúci úseku Stratégia a rozvoj distribučnej sústavy vo VSD.

Čo to znamená?

Kabelizácia, resp. ukladanie elektrických vedení do zeme, je približne 3-násobne nákladnejšia a spravidla aj náročnejšia úloha. Vyžaduje rozkopávky terénu v oveľa väčšom rozsahu, ako vzdušné vedenie, a teda aj fyzický záber pôdy. „Mysleli sme však dopredu a náš projekt sme nafázovali s obnovou a dobudovaním turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí. V tomto smere nám pomohli kolegovia z Operatívneho Asset manažmentu, ktorí najmä vďaka intenzívnym debatám a korektnému prístupu pri hľadaní optimálneho riešenia dokázali spojiť záujmy domácich s naším projektom. Tiež sme sa spojili so Slovenskou správou ciest a vybudovali ďalšie kilometre podzemných vedení súčasne s ich projektom, zameraným na zvýšenie bezpečnosti – rozšírenia cestnej komunikácie – a odvodnenia vozovky štátnej cesty I. triedy č. 66,“ priblížil J. Tomčík. Týmito synergiami s partnermi sme docielili veľké úspory – najmä čo sa týka času a tiež sme sa mohli vyhnúť zásahom do prírody, resp. dokonca pôvodné preniesť z lesov a súkromných pozemkov do a v blízkosti cestných komunikácií vrátane cyklochodníkov, a tak realizovať moderné technické riešenia s ohľadom na ekológiu a verejný prospech.

Baterka

Technologickým bonusom riešenia celej rekreačnej a chránenej lokality z pohľadu zásobovania elektrinou je výber veľkokapacitnej kontajnerovej baterky, ktorá bude uložená tak, aby nemala dopad na prírodu, ani len na vizuálny kolorit lokality. „Namiesto konvenčných riešení, ktoré by si vyžadovali jednak obrovské investície, ale najmä významný zásah do prírody s nevyhnutnými výrubmi lesa pre ochranné pásma nových elektrických vedení, navyše v exponovanom teréne, sme sa rozhodli navrhnúť nekonvenčné a pre Slovensko zatiaľ unikátne riešenie. Pilotné batériové úložisko, aspoň teda vo vzťahu ku kvalite distribúcie. Jeho primárny význam je akumulácia elektriny v čase nízkeho odberu (nabíjanie) a zásobovanie oblasti v čase veľkej spotreby (vybíjanie). Veľkým bonusom tohto riešenia je automatizované vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase, a tým eliminované prípadné negatívne dopady na kvalitu elektriny v oblastiach, ktoré sa nachádzajú ďalej od konvenčných robustných napájacích elektrických staníc,“ vysvetlil J. Tomčík. Čím sú totiž elektrické vedenia dlhšie, tým väčšie sú úbytky napätia a aj miera ich zmeny v čase, čo má dopad na zákaznícky komfort. „Práve táto lokalita je typickým príkladom enormne sa rozvíjajúceho rekreačného strediska, v relatívne odľahlej časti, zároveň vyžadujúcej vysokú mieru „ekologickosti“ opatrení. V súvislosti s narastajúcim a rozvíjajúcim sa turizmom, novými lanovkami, vlekmi, a teda aj rozvojom gastro a ubytovacích služieb chceme byť na tento prebiehajúci aj očakávaný stav pripravení a aplikovať moderné riešenia zodpovedajúce dynamickému rozvoju takejto a podobných lokalít, a to v čase zodpovedajúcom ambicióznym požiadavkám našich užívateľov,“ doplnil J. Tomčík.

Koľko elektriny a kedy?

Baterka dokáže dodať do sústavy výkon v rozmedzí až do 600 kW, a to v trvaní min. 2 hodín, tzn. jej kapacita je viac než 1.200 kWh. Konvenčné robustné riešenia sú po kapacitnej stránke určite schopné zabezpečiť vyšší výkon aj o „jednu úroveň“, ale v danej oblasti sú pre krajinné podmienky a prírodné unikáty prakticky nerealizovateľné.

Unikátny Battery & Energy Storage System – BESS je v porovnaní s konvenčným riešením minimálne 5-násobne lacnejší. Z pohľadu efektivity, nižšej časovej náročnosti a dopadov na prírodu sa jeho výhodnosť ďalej zvyšuje. Vo VSD sme ho šili na mieru danej oblasti. Predpokladaný termín inštalácie je v rokoch 2021 až 2022

Innovations

Elektrinu v Bachledovej doline bude zabezpečovať aj inteligentná baterka
Chcú nás v zahraničí
ECO poplatok: nechceme zarábať ale šetriť a byť ekologickí