Pripojenie zdroja nad 10 kW - eDSO

Žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
Upozornenie pre výrobcov elektriny

S účinnosťou od 01.04.2015 VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy iba na aktuálnych tlačivách uverejnených na týchto stránkach v časti Výrobcovia elektriny. Obmedzenie pripájania zdrojov do distribučnej sústavy s inštalovaným výkonom nad 10 kW platné od 04.12.2013 naďalej trvá.

Pripojenie zdroja s výkonom nad 10 kW

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“) do distribučnej sústavy je podanie pdf žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Táto žiadosť slúži na spracovanie záväzného stanoviska VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy k pripojeniu zariadenia na výrobu elektriny.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

  • Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. (osvedčenie nie je potrebné, ak ide o výstavbu elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takej budovy alebo elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia).
  • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti (pri zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie – fotovoltické elektrárne, je potrebné doručiť list vlastníctva na budovu evidovanú v katastri nehnuteľností).
  • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
  • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
  • Projektovú dokumentáciu zdroja (stavebnej a elektrotechnologickej časti) bez riešenia prípojky – projektová dokumentácia v tejto fáze žiadosti pozostáva zo súhrnnej technickej správy popisujúcej spôsob a technológiu výroby, jednopólovej schémy zapojenia zdroja s technickými údajmi a katalógových listov s charakteristikami – fotovoltaické panely, striedače, transformátor, generátor, kogeneračná jednotka a podobne.
  • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.

Žiadosť môžete zaslať:

  • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
  • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
  • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty