Connection of Source over 10 kW - eDSO

Žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Source over 10 kW
OZNAM

Spoločnosť VSD počnúc dňom 05.04.2021 schvaľuje úplné žiadosti o pripojenie zdrojov, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.

Vyčerpanie inštalovaného výkonu SEPS pre FVE/VTE zdroje.

Viac...

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len "PS") SR uviedla dňa 05.04.2021 v spolupráci s prevádzkovateľom PS v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v PS SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny (ďalej len "zdroje") do elektrizačnej sústavy (ďalej len "ES") SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR.

Na základe uvedeného spoločnosť VSD v spolupráci s prevádzkovateľom PS a Ministerstvom hospodárstva SR týmto uvoľňuje obmedzenie pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov v ES SR.

Evidencia prijatých žiadostí zdrojov je zverejnená v časti link Čerpanie určeného inštalovaného výkonu.

Naďalej však zostáva v platnosti, že pripojenie zdroja do miestnej distribučnej sústavy podlieha súhlasu spoločnosti VSD v zmysle bodu 2.4 Technických podmienok PDS. Dôvodom je najmä bezpečnosť a spoľahlivosť regionálnej distribučnej sústavy.

Dôležité:

Uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy pre zdroj neznamená, že zdroj resp. jeho prevádzkovateľ má automaticky nárok na status tzv. malého zdroja, resp. lokálneho zdroja, právo na prenesenie zodpovednosti za odchýlku, právo na výkup vyrobenej elektriny alebo právo na doplatok. Pre uvedené je potrebné, aby žiadateľ splnil všetky ďalšie podmienky a povinnosti stanovené platnou legislatívou.

Pripojenie zdroja s výkonom nad 10 kW

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len "zariadenie na výrobu elektriny") do distribučnej sústavy je podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Táto žiadosť slúži na spracovanie záväzného stanoviska VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy k pripojeniu zariadenia na výrobu elektriny.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógový list fotovoltických panelov, striedača/invertora, generátora, motora (označiť konkrétny typ v katalógovom liste).
 • Fotografiu elektromerového rozvádzača s jeho umiestnením (od pevnej podlahy výškovo a v priestore) a fotografiu jeho vnútornej výzbroje, t. j. fotografiu otvoreného rozvádzača.

Žiadosť môžete podať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove ,
 • zadarmo elektronicky po prihlásení sa do Portálu eVSD

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude vrátená žiadateľovi. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.

Indikatívnu informáciu o inštalovanom výkone pre pripojenie zdroja na distribučnom území spoločnosti VSD je možné získať na základe nasledujúceho kml georeferencovaného KML súboru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj dokument pdf Podmienky pripojenia zdrojov do distribučnej sústavy VSD, a.s. Tento dokument a  príslušný KML súbor slúži len pre orientačnú územnú informáciu pre výstavbu, resp. pripojenie zdroja.

Ak ide o výstavbu elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom nad 500 kW alebo elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia, VSD, a.s. odošle Vyjadrenie VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie zdroja vrátane stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 ods. 2) zákona č. 251/2012 Z.z.

V prípade záujmu požiadať o stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 zákona  č. 251/2012 Z.z. o energetike (ďalej ako "osvedčenie"), bez žiadosti o schválenie maximálnej rezervovanej kapacity na pripojenie zdroja alebo jej zvýšenie, je potrebné doručiť písomnú žiadosť na adresu sídla spoločnosti VSD, a.s. Upozorňujeme, že vydanie kladného vyjadrenia VSD, a.s. k vydaniu osvedčenia, nebude znamenať vyjadrenie sa ku maximálnej rezervovanej kapacite a schválenie maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave.
K písomnej žiadosti je potrebné predložiť tieto podklady:

 • inštalovaný elektrický výkon (MVA, MW) generátora (generátorov),
 • inštalovaný príkon súvisiacich technologických zariadení určených pre výrobu elektriny (technologická vlastná spotreba) v MW, resp. MVA,
 • predpokladaná ročná výroba elektrickej energie (MWh),
 • základný druh technológie výroby elektriny a druh generátora (uhoľná, vodná, a iné; v prípade veternej elektrárne druh generátora, charakteristiky regulácie výkonu, kompenzácie, atď.),
 • lokalita umiestnenia zdroja (mesto, ulica, súpisné/orientačné číslo, parcelné číslo),
 • sústava, do ktorej je zámer vyviesť výkon (prenosová sústava resp. distribučná sústava s určením napäťovej hladiny),
 • predpokladaný rok uvedenia do prevádzky,
 • predpokladaná životnosť Zdroja,
 • iné podstatné faktory, ktoré žiadateľ požaduje, aby PDS zohľadnil.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty