Pripojenie zdroja nad 10 kW - eDSO

Žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
OZNAM

pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce zmeny v schvaľovaní žiadostí o pripojenie zdrojov do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa:

 • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), a
 • lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,

ktoré budú VSD doručené po tom, ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon takýchto zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy VSD (ďalej len „Oznámenie inštalovaného výkonu“).

Toto rozšírenie v schvaľovaní žiadostí o pripojenie platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu.

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD pred dňom Oznámenia inštalovaného výkonu a žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore do 28. februára 2019 a následne v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW vrátane, bude VSD prijímať aj naďalej.

Pripojenie zdroja s výkonom nad 10 kW

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“) do distribučnej sústavy je podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Táto žiadosť slúži na spracovanie záväzného stanoviska VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy k pripojeniu zariadenia na výrobu elektriny.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. (osvedčenie nie je potrebné, ak ide o výstavbu elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane alebo elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia).
 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Projektovú dokumentáciu zdroja (stavebnej a elektrotechnologickej časti) bez riešenia prípojky – projektová dokumentácia v tejto fáze žiadosti pozostáva zo súhrnnej technickej správy popisujúcej spôsob a technológiu výroby, jednopólovej schémy zapojenia zdroja s technickými údajmi a katalógových listov s charakteristikami – fotovoltaické panely, striedače, transformátor, generátor, kogeneračná jednotka a podobne.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty