Connection of Source over 10 kW - eDSO

Žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Source over 10 kW
OZNAM

pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce zmeny v schvaľovaní žiadostí o pripojenie zdrojov do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa:

 • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o podpore"),
 • lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,
 • nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore.

Toto rozšírenie v schvaľovaní žiadostí o pripojenie platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, ktorý bol oznámený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore (ďalej len "Oznámenie inštalovaného výkonu").

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW vrátane, bude VSD prijímať aj naďalej.

AUKCIA MHSR

Výzva Ministerstva hospodárstva SR pre zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu.

Prečítať >

Pripojenie zdroja s výkonom nad 10 kW

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len "zariadenie na výrobu elektriny") do distribučnej sústavy je podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Táto žiadosť slúži na spracovanie záväzného stanoviska VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy k pripojeniu zariadenia na výrobu elektriny.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. (osvedčenie nie je potrebné, ak ide o výstavbu elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane alebo elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia).
 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Katalógový list fotovoltických panelov, striedača/invertora, generátora, motora (označiť konkrétny typ v katalógovom liste).
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude vrátená žiadateľovi. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami. Elektronické podanie žiadosti sa neakceptuje.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty