Pripojenie zdroja do 10 kW - eDSO

Pripojenie a prevádzka zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
Upozornenie pre výrobcov elektriny

S účinnosťou od 01.04.2015 VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy iba na aktuálnych tlačivách uverejnených na týchto stránkach v časti Výrobcovia elektriny. Obmedzenie pripájania zdrojov do distribučnej sústavy s inštalovaným výkonom nad 10 kW platné od 04.12.2013 naďalej trvá.

Oznámenie

Zástupcovia našej spoločnosti sa dňa 20.09.2017 zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej MHSR), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej SIEA) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (ďalej SAPI). Témou stretnutia bol okrem iného proces pripájania malých zdrojov elektriny (ďalej MZE) do distribučnej sústavy, ktorých zriaďovatelia sa môžu v rámci projektu Zelená domácnostiam uchádzať o podporu štrukturálnych fondov EÚ. V zmysle vzájomne odsúhlasených záverov z vyššie uvedeného stretnutia, došlo k zmene oznámenia o pripojení resp. oznámenia o uvedení MZE do prevádzky, čím spoločnosť VSD deklaruje snahu vyjsť v ústrety požiadavkám SIEA a SAPI smerujúcim k zefektívneniu používania daných formulárov.

Pripojenie malého zdroja s výkonom do 10 kW vrátane

Pripojenie a prevádzka zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch:

1. Podnikanie v energetike v zmysle § 4 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • Výrobca spĺňajúci podmienky podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. má nárok na doplatok za vyrobenú elektrinu ako aj nárok na odber elektriny na straty.
 • Výrobca má legislatívne povinnosti voči Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (VSD, a.s.), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

2. Nepodnikanie v energetike v zmysle § 4 ods. 4) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • Výrobca v takomto režime prevádzky nemá nárok na doplatok za vyrobenú elektrinu.
 • Výrobca musí byť zároveň odberateľom elektriny v domácnosti v spoločnom odbernom mieste pripojenia zariadenia na výrobu elektriny.
 • V čase posudzovania žiadosti o pripojenie malého zdroja nesmie ročná predpokladaná výroba elektriny v takomto zdroji presiahnuť 1,5 násobok 12 mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti.
 • Minimálne legislatívne povinnosti voči Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (VSD, a.s.), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Žiadosť

Podanie pdf Žiadosti o pripojenie malého zdroja s výkonom do 10 kW vrátane platí pre obidva vyššie spomenuté režimy pripojenia.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti (pri zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie – fotovoltické elektrárne, je potrebné doručiť list vlastníctva na budovu evidovanú v katastri nehnuteľností).
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógové listy generátora (pri fotovolických elektrárniach je potrebné doložit katalógové listy FV panelov a striedačov).

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti o pripojenie malých zdrojov do 10 kW vrátane do distribučnej sústavy so všetkými vyššie uvedenými prílohami na predpísanom tlačive a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu malého zdroja do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty pre zdroj, ktorý podniká v energetike

Súvisiace dokumenty pre zdroj, ktorý nepodniká v energetike