Connection of Source up to 10 kW - eDSO

Pripojenie a prevádzka zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Source up to 10 kW
OZNAM

pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce zmeny v schvaľovaní žiadostí o pripojenie zdrojov do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa:

 • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o podpore"),
 • lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,
 • nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore.

Toto rozšírenie v schvaľovaní žiadostí o pripojenie platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, ktorý bol oznámený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore (ďalej len "Oznámenie inštalovaného výkonu").

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW vrátane, bude VSD prijímať aj naďalej.

Pripojenie malého zdroja s výkonom do 10 kW vrátane

Pripojenie a prevádzka zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch:

1. Podnikanie v energetike v zmysle § 4 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • Výrobca spĺňajúci podmienky podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. má nárok na doplatok alebo príplatok ako aj na výkup za cenu vykupovanej elektriny.
 • Výrobca má legislatívne povinnosti voči Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (VSD, a.s.), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

2. Nepodnikanie v energetike v zmysle § 4 ods. 4) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • Výrobca v takomto režime prevádzky nemá nárok na doplatok za vyrobenú elektrinu.
 • Výrobca musí byť zároveň odberateľom elektriny v domácnosti v spoločnom odbernom mieste pripojenia zariadenia na výrobu elektriny.
 • V čase posudzovania žiadosti o pripojenie malého zdroja nesmie ročná predpokladaná výroba elektriny v takomto zdroji presiahnuť 1,5 násobok 12 mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti.
 • Minimálne legislatívne povinnosti voči Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (VSD, a.s.), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Žiadosť

Podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja platí pre obidva vyššie spomenuté režimy pripojenia.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógový list fotovoltických panelov, striedača/invertora, generátora, motora (označiť konkrétny typ v katalógovom liste).
 • Fotografiu elektromerového rozvádzača s jeho umiestnením (od pevnej podlahy výškovo a v priestore) a fotografiu jeho vnútornej výzbroje, t. j. fotografiu otvoreného rozvádzača (platí len pre žiadateľa, ktorého prevádzka zdroja nebude podnikaním).

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami na predpísanom tlačive a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude vrátená žiadateľovi. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami. Elektronické podanie žiadosti sa neakceptuje.

Pripojovacie poplatky

Súvisiace dokumenty pre zdroj, ktorý podniká v energetike

Súvisiace dokumenty pre zdroj, ktorý nepodniká v energetike