Podpora OZE a KVET - eDSO

VSD, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území je povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Podpora OZE a KVET

Doručenie elektronických dokumentov

VSD akceptuje dokumenty, ktoré súvisia s uplatňovaním si práva na podporu vo forme „Zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby“.

Viac

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET sa zabezpečuje:

  • prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,
  • výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
  • doplatkom,
  • prevzatím zodpovednosti za odchýlku,
  • príplatkom.

Podmienkou na uzatvorenie Zmluvy pre zabezpečenie podpory je riadne vyplnená pdf Žiadosť výrobcu elektriny o uzatvorenie zmluvy pre zabezpečenie podpory OZE a KVET so všetkými prílohami, platná a účinná Zmluva o pripojení výrobcu elektriny do DS, platná a účinná zmluva o prístupe užívateľa sústavy do DS a úspešné vykonanie funkčných skúšok.

Súvisiace dokumenty