Podpora OZE a KVET - eDSO

VSD, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území je povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Podpora OZE a KVET

Doručenie elektronických dokumentov

VSD akceptuje dokumenty, ktoré súvisia s uplatňovaním si práva na podporu vo forme „Zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby“.

Viac

Upozornenie výrobcov na povinnosť k 15.08.2018

Výrobca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie si podpory podľa §3 ods. 1 písm. b) a/alebo písm. c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok.

Viac

Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území je povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) na základe zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET sa zabezpečuje:

  • prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,
  • odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy za cenu elektriny na straty,
  • doplatkom,
  • prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.

Podmienkou na uzatvorenie Zmluvy pre zabezpečenie podpory je riadne vyplnená pdf Žiadosť výrobcu elektriny o uzatvorenie zmluvy pre zabezpečenie podpory OZE a KVET so všetkými prílohami, platná a účinná Zmluva o pripojení výrobcu elektriny do DS, platná a účinná zmluva o prístupe užívateľa sústavy do DS a úspešné vykonanie funkčných skúšok.

Súvisiace dokumenty