Connection of Local Source - eDSO

Žiadosť o stanovisko k maximalnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Local Source
OZNAM

Spoločnosť VSD počnúc dňom 05.04.2021 schvaľuje úplné žiadosti o pripojenie zdrojov, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len "PS") SR uviedla dňa 05.04.2021 v spolupráci s prevádzkovateľom PS v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v PS SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny (ďalej len "zdroje") do elektrizačnej sústavy (ďalej len "ES") SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR.

Na základe uvedeného spoločnosť VSD v spolupráci s prevádzkovateľom PS a Ministerstvom hospodárstva SR týmto uvoľňuje obmedzenie pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov v ES SR.

Evidencia prijatých žiadostí zdrojov je zverejnená v časti link Čerpanie určeného inštalovaného výkonu.

Naďalej však zostáva v platnosti, že pripojenie zdroja do miestnej distribučnej sústavy podlieha súhlasu spoločnosti VSD v zmysle bodu 2.4 Technických podmienok PDS. Dôvodom je najmä bezpečnosť a spoľahlivosť regionálnej distribučnej sústavy.

Dôležité:

Uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy pre zdroj neznamená, že zdroj resp. jeho prevádzkovateľ má automaticky nárok na status tzv. malého zdroja, resp. lokálneho zdroja, právo na prenesenie zodpovednosti za odchýlku, právo na výkup vyrobenej elektriny alebo právo na doplatok. Pre uvedené je potrebné, aby žiadateľ splnil všetky ďalšie podmienky a povinnosti stanovené platnou legislatívou.

Reforma OZE v kocke

Pripravili sme pre vás stručný prehľad zmien, ktoré priniesla novela zákona o podpore OZE od januára 2019. V krátkom materiáli sa dozviete o najdôležitejších novinkách ktoré už sú v platnosti, resp. budú platné od začiatku roka 2020. Veríme, že materiál vám pomôže zorientovať sa v problematike.

pdf OZE v kocke

Pripojenie lokálneho zdroja

Prvým krokom v procese pripojenia lokálneho zdroja je podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógový list fotovoltických panelov, striedača/invertora, generátora, motora (označiť konkrétny typ v katalógovom liste).
 • Fotografiu elektromerového rozvádzača s jeho umiestnením (od pevnej podlahy výškovo a v priestore) a fotografiu jeho vnútornej výzbroje, t. j. fotografiu otvoreného rozvádzača.

Žiadosť môžete podať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove ,
 • zadarmo elektronicky po prihlásení sa do Portálu eVSD

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude vrátená žiadateľovi. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.

Súvisiace dokumenty pre lokálny zdroj do 10 kW vrátane

Súvisiace dokumenty pre lokálny zdroj nad 10 kW