Connection of Local Source - eDSO

Žiadosť o stanovisko k maximalnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
OZNAM

pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce zmeny v schvaľovaní žiadostí o pripojenie zdrojov do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa:

 • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o podpore"),
 • lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, s časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky po 1.1.2020 v zmysle §2 odseku 3 písm. e) alebo v zmysle §4b ods. 3 písm. c) Zákona o podpore.
 • nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore s časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky po 1.1.2020 v zmysle §2 odseku 3 písm. e) Zákona o podpore.

Toto rozšírenie v schvaľovaní žiadostí o pripojenie platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, ktorý bol oznámený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore (ďalej len "Oznámenie inštalovaného výkonu").

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu pre daný typ zdroja, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW vrátane, bude VSD prijímať aj naďalej.

Reforma OZE v kocke

Pripravili sme pre vás stručný prehľad zmien, ktoré priniesla novela zákona o podpore OZE od januára 2019. V krátkom materiáli sa dozviete o najdôležitejších novinkách ktoré už sú v platnosti, resp. budú platné od začiatku roka 2020. Veríme, že materiál vám pomôže zorientovať sa v problematike.

pdf OZE v kocke

Pripojenie lokálneho zdroja

Prvým krokom v procese pripojenia lokálneho zdroja je podanie pdf Žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógový list fotovoltických panelov, striedača/invertora, generátora, motora (označiť konkrétny typ v katalógovom liste).

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti so všetkými vyššie uvedenými prílohami a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude vrátená žiadateľovi. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami. Elektronické podanie žiadosti sa neakceptuje.

Súvisiace dokumenty pre lokálny zdroj do 10 kW vrátane

Súvisiace dokumenty pre lokálny zdroj nad 10 kW