Pripojenie hybridného systému do 10 kW - eDSO

Pripojenie a prevádzka hybridného zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Upozornenie pre zákazníkov

S účinnosťou od 01.04.2015 bude Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijímať Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy iba na aktuálnych tlačivách uverejnených na týchto stránkach v časti Výrobcovia elektriny. Zároveň upozorňujeme, že obmedzenie pripájania zdrojov do distribučnej sústavy s inštalovaným výkonom nad 10 kW platné od 04.12.2013 naďalej trvá.

Oznámenie pre záujemcov o inštaláciu hybridných systémov

Hybridné systémy sú systémy zariadení na výrobu elektriny, ktoré pracujú paralelne s distribučnou sústavou (ďalej ako „DS“), sú schopné akumulovať elektrinu v batériách, pričom v prípade výpadku distribúcie elektriny v DS sú schopné z naakumulovanej elektriny v dočasnom režime tzv. ostrovnej prevádzky zásobiť časť spotrebičov domácnosti.

VSD má záujem podporiť aplikácie inovatívnych systémov, ale vzhľadom na špecifický charakter týchto hybridných systémov je nevyhnutné najprv každý (typovo, nie kusovo) otestovať v spolupráci s výrobcami týchto technológií a overiť splnenie predpísaných Technických podmienok pripojenia a vplyv takéhoto zdroja na distribučnú sústavu. VSD sa v tomto prípade odvoláva na § 31 ods. 2 zákona č. 251/2013 o energetike podľa ktorého má povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, ktoré môže byť týmito typmi zdrojov výrazne ovplyvnené.

V prípade splnenia týchto podmienok a dosiahnutia akceptovateľnej úrovne ich vplyvov na DS počas testov bude pripájanie takéhoto systému akceptované v miestach, kde bude zároveň dostupná kapacita pre jeho pripojenie. Každé zariadenie pracujúce paralelne s DS musí mať schválenú maximálnu rezervovanú kapacitu (ďalej ako „MRK“) v smere „dodávka do DS“, a v beznapäťovom stave DS nesmie dodávať elektrinu, ani negatívne ovplyvňovať DS z pohľadu predpísaných parametrov kvality napätia (vyhl. č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality, okrem iného aj v distribúcii elektriny).

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý ešte nebol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

  1. Výrobca/ oficiálny zástupca výrobcu striedača by mal kontaktovať spoločnosť VSD, a.s. mailom na adrese oze@vsds.sk, v ktorom potvrdí svoj záujem o testovanie.
    Správa bude obsahovať technickú dokumentáciu/popis hybridného systému ako aj podrobnú jednopólovú schému zariadenia.
  2. Po preštudovaní poskytnutých žiadostí spoločnosť VSD, a.s do 30 dní oznámi žiadateľovi spôsob a priebeh testovania.
    V prípade, že poskytnuté podklady nie sú postačujúce pre posúdenie, VSD, a.s. vyzve záujemcu na ich doplnenie do 30 dní od ich prijatia.
  3. Po schválení a uverejnení testovaného striedača na webovej stránke môžu žiadatelia o pripojenie zdroja do 10 kW použiť striedač zo zoznamu schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s.
  4. Informácie ako podať žiadosť a postup pripájania nájdete tu: link Postup pripájania zdroja do 10 kW

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý už bol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

Ak sa vybraný hybridný striedač nachádza v zozname schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s. nie je potrebné jeho osobitné testovanie. Žiadateľ postupuje v zmysle platného procesu pripojenia zdroja do 10 kW link Postup pripájania zdroja do 10 kW

Schválené typy hybridných systémov pre inštaláciu v DS VSD, a.s.