Pripojenie hybridného systému - eDSO

Pripojenie a prevádzka hybridného zdroja.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
OZNAM

pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce zmeny v schvaľovaní žiadostí o pripojenie zdrojov do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa:

  • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), a
  • lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,

ktoré budú VSD doručené po tom, ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon takýchto zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy VSD (ďalej len „Oznámenie inštalovaného výkonu“).

Toto rozšírenie v schvaľovaní žiadostí o pripojenie platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu.

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD pred dňom Oznámenia inštalovaného výkonu a žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené VSD po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore do 28. februára 2019 a následne v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW vrátane, bude VSD prijímať aj naďalej.

Oznámenie pre záujemcov o inštaláciu hybridných systémov

Hybridné systémy sú systémy zariadení na výrobu elektriny, ktoré pracujú paralelne s distribučnou sústavou (ďalej ako „DS“), sú schopné akumulovať elektrinu v batériách, pričom v prípade výpadku distribúcie elektriny v DS sú schopné z naakumulovanej elektriny v dočasnom režime tzv. ostrovnej prevádzky zásobiť časť spotrebičov domácnosti.

VSD má záujem podporiť aplikácie inovatívnych systémov, ale vzhľadom na špecifický charakter týchto hybridných systémov je nevyhnutné najprv každý (typovo, nie kusovo) otestovať v spolupráci s výrobcami týchto technológií a overiť splnenie predpísaných Technických podmienok pripojenia a vplyv takéhoto zdroja na distribučnú sústavu. VSD sa v tomto prípade odvoláva na § 31 ods. 2 zákona č. 251/2012 o energetike podľa ktorého má povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, ktoré môže byť týmito typmi zdrojov výrazne ovplyvnené.

V prípade splnenia týchto podmienok a dosiahnutia akceptovateľnej úrovne ich vplyvov na DS počas testov bude pripájanie takéhoto systému akceptované v miestach, kde bude zároveň dostupná kapacita pre jeho pripojenie. Každé zariadenie pracujúce paralelne s DS musí mať schválenú maximálnu rezervovanú kapacitu (ďalej ako „MRK“) v smere „dodávka do DS“, a v beznapäťovom stave DS nesmie dodávať elektrinu, ani negatívne ovplyvňovať DS z pohľadu predpísaných parametrov kvality napätia (vyhl. č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality, okrem iného aj v distribúcii elektriny).

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý ešte nebol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

  1. Výrobca/ oficiálny zástupca výrobcu striedača by mal kontaktovať spoločnosť VSD, a.s. mailom na adrese oze@vsds.sk, v ktorom potvrdí svoj záujem o testovanie.
    Správa bude obsahovať technickú dokumentáciu/popis hybridného systému ako aj podrobnú jednopólovú schému zariadenia.
  2. Po preštudovaní poskytnutých žiadostí spoločnosť VSD, a.s do 30 dní oznámi žiadateľovi spôsob a priebeh testovania.
    V prípade, že poskytnuté podklady nie sú postačujúce pre posúdenie, VSD, a.s. vyzve záujemcu na ich doplnenie do 30 dní od ich prijatia.
  3. Po schválení a uverejnení testovaného striedača na webovej stránke môžu žiadatelia o pripojenie zdroja použiť striedač zo zoznamu schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s.

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý už bol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

Ak sa vybraný hybridný striedač nachádza v zozname schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s. nie je potrebné jeho osobitné testovanie. Žiadateľ postupuje v zmysle platného procesu pripojenia zdroja.

Schválené typy hybridných systémov pre inštaláciu v DS VSD, a.s.