Connection of Hybrid System - eDSO

Pripojenie a prevádzka hybridného zdroja.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Hybrid System

A notice for customers

With effect as of 1 April 2015, Východoslovenská distribučná, a.s. as a distribution system operator will accept Applications for the connection of a power generation equipment into the regional distribution system only based on up-to-date forms published on this website in the Electricity Producers part. At the same time, we would like to notify you of the fact that the restriction of connecting sources with installed capacity over 10 kW into the distribution system, valid as of 4 December 2013, remains valid up to now.

Oznámenie pre záujemcov o inštaláciu hybridných systémov

Hybridné systémy sú systémy zariadení na výrobu elektriny, ktoré pracujú paralelne s distribučnou sústavou (ďalej ako „DS“), sú schopné akumulovať elektrinu v batériách, pričom v prípade výpadku distribúcie elektriny v DS sú schopné z naakumulovanej elektriny v dočasnom režime tzv. ostrovnej prevádzky zásobiť časť spotrebičov domácnosti.

VSD má záujem podporiť aplikácie inovatívnych systémov, ale vzhľadom na špecifický charakter týchto hybridných systémov je nevyhnutné najprv každý (typovo, nie kusovo) otestovať v spolupráci s výrobcami týchto technológií a overiť splnenie predpísaných Technických podmienok pripojenia a vplyv takéhoto zdroja na distribučnú sústavu. VSD sa v tomto prípade odvoláva na § 31 ods. 2 zákona č. 251/2013 o energetike podľa ktorého má povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, ktoré môže byť týmito typmi zdrojov výrazne ovplyvnené.

V prípade splnenia týchto podmienok a dosiahnutia akceptovateľnej úrovne ich vplyvov na DS počas testov bude pripájanie takéhoto systému akceptované v miestach, kde bude zároveň dostupná kapacita pre jeho pripojenie. Každé zariadenie pracujúce paralelne s DS musí mať schválenú maximálnu rezervovanú kapacitu (ďalej ako „MRK“) v smere „dodávka do DS“, a v beznapäťovom stave DS nesmie dodávať elektrinu, ani negatívne ovplyvňovať DS z pohľadu predpísaných parametrov kvality napätia (vyhl. č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality, okrem iného aj v distribúcii elektriny).

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý ešte nebol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

 1. Výrobca/ oficiálny zástupca výrobcu striedača by mal kontaktovať spoločnosť VSD, a.s. mailom na adrese mer_hodnoty@vsds.sk, v ktorom potvrdí svoj záujem o testovanie.
  Správa bude obsahovať technickú dokumentáciu/popis hybridného systému ako aj podrobnú jednopólovú schému zariadenia.
 2. Po preštudovaní poskytnutých žiadostí spoločnosť VSD, a.s do 30 dní oznámi žiadateľovi spôsob a priebeh testovania.
  V prípade, že poskytnuté podklady nie sú postačujúce pre posúdenie, VSD, a.s. vyzve záujemcu na ich doplnenie do 30 dní od ich prijatia.
 3. Po schválení a uverejnení testovaného striedača na webovej stránke môžu žiadatelia o pripojenie zdroja do 10 kW použiť striedač zo zoznamu schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s.
 4. Informácie ako podať žiadosť a postup pripájania nájdete tu: link Postup pripájania zdroja do 10 kW

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý už bol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

Ak sa vybraný hybridný striedač nachádza v zozname schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s. nie je potrebné jeho osobitné testovanie. Žiadateľ postupuje v zmysle platného procesu pripojenia zdroja do 10 kW link Postup pripájania zdroja do 10 kW

Schválené typy hybridných systémov pre inštaláciu v DS VSD, a.s.