Connection of Hybrid System - eDSO

Pripojenie a prevádzka hybridného zdroja.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Producers
 3. Connection of Source
 4. Connection of Hybrid System
OZNAM

Spoločnosť VSD počnúc dňom 05.04.2021 schvaľuje úplné žiadosti o pripojenie zdrojov, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.

Viac...

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len "PS") SR uviedla dňa 05.04.2021 v spolupráci s prevádzkovateľom PS v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v PS SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny (ďalej len "zdroje") do elektrizačnej sústavy (ďalej len "ES") SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR.

Na základe uvedeného spoločnosť VSD v spolupráci s prevádzkovateľom PS a Ministerstvom hospodárstva SR týmto uvoľňuje obmedzenie pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov v ES SR.

Evidencia prijatých žiadostí zdrojov je zverejnená v časti link Čerpanie určeného inštalovaného výkonu.

Naďalej však zostáva v platnosti, že pripojenie zdroja do miestnej distribučnej sústavy podlieha súhlasu spoločnosti VSD v zmysle bodu 2.4 Technických podmienok PDS. Dôvodom je najmä bezpečnosť a spoľahlivosť regionálnej distribučnej sústavy.

Dôležité:

Uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy pre zdroj neznamená, že zdroj resp. jeho prevádzkovateľ má automaticky nárok na status tzv. malého zdroja, resp. lokálneho zdroja, právo na prenesenie zodpovednosti za odchýlku, právo na výkup vyrobenej elektriny alebo právo na doplatok. Pre uvedené je potrebné, aby žiadateľ splnil všetky ďalšie podmienky a povinnosti stanovené platnou legislatívou.

Oznámenie pre záujemcov o inštaláciu hybridných systémov

Hybridné systémy sú systémy zariadení na výrobu elektriny, ktoré pracujú paralelne s distribučnou sústavou (ďalej ako „DS“), sú schopné akumulovať elektrinu v batériách, pričom v prípade výpadku distribúcie elektriny v DS sú schopné z naakumulovanej elektriny v dočasnom režime tzv. ostrovnej prevádzky zásobiť časť spotrebičov domácnosti.

VSD má záujem podporiť aplikácie inovatívnych systémov. Vzhľadom na špecifický charakter týchto hybridných systémov je nevyhnutné najprv každý (typovo, nie kusovo) otestovať v link laboratóriu HybridLab, v spolupráci s výrobcami týchto technológií a overiť splnenie predpísaných Technických podmienok pripojenia a vplyv takéhoto zdroja na distribučnú sústavu. VSD sa v tomto prípade odvoláva na § 31 ods. 2 zákona č. 251/2012 o energetike podľa ktorého má povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, ktoré môže byť týmito typmi zdrojov výrazne ovplyvnené.

V prípade splnenia týchto podmienok a dosiahnutia akceptovateľnej úrovne ich vplyvov na DS počas testov bude pripájanie takéhoto systému akceptované v miestach, kde bude zároveň dostupná kapacita pre jeho pripojenie. Každé zariadenie pracujúce paralelne s DS musí mať schválenú maximálnu rezervovanú kapacitu (ďalej ako „MRK“) v smere „dodávka do DS“, a v beznapäťovom stave DS nesmie dodávať elektrinu, ani negatívne ovplyvňovať DS z pohľadu predpísaných parametrov kvality napätia (vyhl. č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality, okrem iného aj v distribúcii elektriny).

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý ešte nebol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

 1. Výrobca/ oficiálny zástupca výrobcu striedača by mal kontaktovať spoločnosť VSD, a.s. mailom na adrese mer_hodnoty@vsds.sk, v ktorom potvrdí svoj záujem o testovanie.
  Správa bude obsahovať technickú dokumentáciu/popis hybridného systému ako aj podrobnú jednopólovú schému zariadenia.
 2. Po preštudovaní poskytnutých žiadostí spoločnosť VSD, a.s do 30 dní oznámi žiadateľovi spôsob a priebeh testovania.
  V prípade, že poskytnuté podklady nie sú postačujúce pre posúdenie, VSD, a.s. vyzve záujemcu na ich doplnenie do 30 dní od ich prijatia.
 3. Po schválení a uverejnení testovaného striedača na webovej stránke môžu žiadatelia o pripojenie zdroja použiť striedač zo zoznamu schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s.

Ako postupovať v prípade pripojenia hybridného systému, ktorý už bol testovaný spoločnosťou VSD, a.s.?

Ak sa vybraný hybridný striedač nachádza v zozname schválených typov hybridných striedačov pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD, a.s. nie je potrebné jeho osobitné testovanie. Žiadateľ postupuje v zmysle platného procesu pripojenia zdroja.

Schválené typy hybridných systémov pre inštaláciu v DS VSD, a.s.