Support of Production from RES and CHP - eDSO

Výrobca elektriny z OZE a KVET s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať požadované údaje za fakturačné obdobie.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting
  4. Support of Production from RES and CHP

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET

Oznam

Na základe zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je od 01.01.2020 určený nový zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862.

Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť OKTE, a.s. ako nového zúčtovateľa podpory.