Support of Production from RES and CHP - eDSO

Výrobca elektriny z OZE a KVET s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať požadované údaje za fakturačné obdobie.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting
  4. Support of Production from RES and CHP

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET

Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať nasledovné údaje za fakturačné obdobie:

  • množstvo elektriny dodanej na straty,
  • skutočné množstvo vyrobenej elektriny na svorkách generátorov,
  • technologická vlastná spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny,
  • množstvo elektriny pre vlastné využitie vrátane technologickej vlastnej spotreby,
  • množstvo elektriny na ktoré sa vzťahuje doplatok,
  • údaje o zdrojoch využitých na výrobu elektriny.

Mesačný odpočtový cyklus

Výrobca elektriny so zmluvne dohodnutým mesačným zúčtovaním vyrobenej a dodanej elektriny je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci zadať elektronicky vyššie uvedené údaje.

Údaje výrobca nahlasuje za uplynulý mesiac prostredníctvom webového formulára dostupného po link prihlásení užívateľa na portáli eVSD, v časti Výroba elektriny. Pred prvým prihlásením sa musíte na portáli eVSD najprv link zaregistrovať a pridať si vaše výrobné miesto k vášmu účtu na eVSD (viď link videonávody).

xls Formulár – Údaje o výrobe a dodávke elektriny pre fakturáciu množstva elektriny na krytie strát a doplatku je povinnou prílohou k faktúre za doplatok.

Ak výrobca predmetné údaje neposkytne uvedeným spôsobom v stanovenej lehote, prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) si vyhradzuje právo posunúť splatnosť faktúry o 30 dní.

Ročný odpočtový cyklus

Výrobca elektriny je povinný odovzdať najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po vykonaní odpočtu zo strany VSD, a.s. e-mailom na adresu oze@vsds.sk alebo faxom na číslo +421 55 610-2945 vyššie uvedené údaje za fakturačné obdobie v štruktúre podľa xls formulára – Údaje o výrobe a dodávke elektriny pre fakturáciu množstva elektriny na krytie strát a doplatku. Originál formulára musí byť doručený písomnou formou na adresu PDS do 15. dňa mesiaca nasledujúcom po vykonaní odpočtu zo strany VSD, a.s. Pokiaľ faktúru vystavuje výrobca, originál formulára je povinnou prílohou k faktúre a nemusí byť zasielaný osobitne.

Ak výrobca potrebné údaje neposkytne uvedeným spôsobom v stanovenej lehote, PDS si vyhradzuje právo posunúť splatnosť faktúry o 30 dní.