Nahlasovanie údajov - eDSO

Nahlasovanie údajov výrobcami v zmysle platnej legislatívy SR a prevádzkového poriadku VSD, a.s.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Nahlasovanie údajov

Oznam

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v poskytovaní údajov výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav (MDS) pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy (PRDS), ktoré sa od 01.01.2014 mení.

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, výrobca elektriny nemá povinnosť zasielať PRDS súhrnné údaje za predchádzajúci deň a predpokladané denné údaje na nasledujúci mesiac, zo zariadení na výrobu elektriny pripojených do sústavy PRDS. Prevádzkovatelia MDS nemajú povinnosť zasielania súhrnných údajov za zdroje, týkajúce sa predchádzajúceho dňa alebo predpokladaných denných údajov na nasledujúci mesiac.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nebude tieto údaje prijímať.