Telecommunication Companies - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Telecommunication Companies

Informácie pre telekomunikačné podniky

Východoslovenská distribučná, a.s. /VSD/ je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je VSD prevádzkovateľom siete prevádzkujúcim fyzickú infraštruktúru slúžiacu na distribúciu elektriny. Podnikom sa rozumie každá osoba, ktorá si splnila oznamovaciu povinnosť voči Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v zmysle § 15 zákona č. 351/2011 Z.z.

Poskytovanie informácii o dostupnosti fyzickej infraštruktúry

VSD poskytuje informácie o fyzickej infraštruktúre, ktorej je vlastníkom a prevádzkovateľom elektronickou formou, prostredníctvom bezplatnej aplikácie. Pre jej využitie je potrebná bezplatná registrácia na stránke www.vsds.sk v časti link Prihlásenie. Po registrácii a prihlásení sú informácie o fyzickej infraštruktúre prístupné v aplikácii „Vyjadrenie k IS“. V prípade záujmu o rozšírenú formu poskytovania informácií môže záujemca využiť aplikáciu „Vyjadrenie k FI“. Poskytovanie informácií o fyzickej infraštruktúre v rozšírenej podobe je spoplatnené v zmysle pdf Cenníka služieb VSD (položka IV.8). Po registrácii a prihlásení je aplikácia dostupná v záložke Aplikácie/Ostatné.

Poskytovanie informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách

Informácie o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách poskytuje VSD na základe úplnej a správne vyplnenej pdf žiadosti. Spracovanie žiadosti je spoplatnené v zmysle platného pdf Cenníka služieb VSD (položka IV.3). Informácie budú poskytnuté iba podnikom, ktoré preukážu, že sú oprávnené požadovať údaje o stavbách fyzickej infraštruktúry VSD, a to predložením potvrdenia o splnení si oznamovacej povinnosti voči Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, nie staršom ako tri mesiace. Informácie o stavbách budú poskytované iba podnikom s pôsobiskom na distribučnom území VSD, tzn. na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja, príp. s pôsobiskom na území celej SR. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je možné doručiť VSD písomne na adresu jej sídla (Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice), osobne do podateľne alebo elektronicky (scan žiadosti spolu s prílohami) na adresu info@vsdas.sk.

Prieskum fyzickej infraštruktúry v teréne

VSD umožňuje prieskum častí fyzickej infraštruktúry v teréne na základe úplnej a správne vyplnenej pdf žiadosti. V žiadosti podnik uvedie rozsah fyzickej infraštruktúry o prieskum ktorej má záujem a svoje kontaktné údaje za účelom stanovenia konkrétneho času a rozsahu prieskumu. Tento úkon je spoplatnený v zmysle platného pdf Cenníka služieb VSD (položka IV.8). Vyplnenú a podpísanú žiadosť je možné doručiť VSD písomne na adresu jej sídla (Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice), osobne do podateľne alebo elektronicky (scan žiadosti spolu s prílohami) na adresu info@vsdas.sk.

Prístup k fyzickej infraštruktúre

Podnik je oprávnený požiadať o sprístupnenie časti fyzickej infraštruktúry VSD za účelom umiestnenia vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí. Žiadosť predkladá podnik na základe úplného a správne vyplneného formuláru pdf žiadosti. Sprístupnenie infraštruktúry je spoplatnené v zmysle platného pdf Cenníka služieb VSD (položka IV.8). Na základe podanej žiadosti bude VSD rokovať s podnikom o podmienkach prístupu k infraštruktúre za predpokladu dodržania pdf Technických podmienok poskytovania infraštruktúry VSD a ďalších záväzných noriem, s cieľom posúdenia technickej vhodnosti sprístupnenia infraštruktúry VSD. Z dôvodu zabezpečenia integrity a bezpečnosti distribučnej sústavy je pre sprístupnenie fyzickej infraštruktúry VSD nutné dodržať tieto pdf Zásady poskytovania distribučných zariadení VSD. Prístup k fyzickej infraštruktúre bude umožnený iba podnikom s pôsobiskom na distribučnom území VSD, tzn. na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja, príp. s pôsobiskom na území celej SR. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je možné doručiť VSD písomne na adresu jej sídla (Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice), osobne do podateľne alebo elektronicky (scan žiadosti spolu s prílohami) na adresu info@vsdas.sk.