Technické podmienky - eDSO

Sú záväzným dokumentom pre všetkých používateľov distribučnej sústavy VSD, a.s.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Technické podmienky

Dokument Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. predstavuje dokument vypracovaný touto spoločnosťou podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov a podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v platnom znení, je zameraný na riešenie vybraných problémov technickej prevádzky a rozvoja distribučnej sústavy.

Vyhláškou MH SR č. 271/2012 Z. z. sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu Technických podmienok prístupu, pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete. Pre všetkých užívateľov distribučnej sústavy sú Technické podmienky (ďalej len „TP“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy záväzným dokumentom a podľa § 2 odst. 1 Vyhl. 271/2012 určujú minimálne technicko – konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do distribučnej sústavy. Pokiaľ sa TP odvolávajú na pevné (číselné) hodnoty, technické vlastnosti, alebo konkrétne technické normy súvisiace s elektromagnetickou kompatibilitou, jednotlivé odkazy majú indikatívny, resp. informatívny charakter, ktorý vychádza z odporúčania dobrej praxe.

Archív technických podmienok

Podmienky merania

Dokument Podmienky merania elektriny (ďalej len „Podmienky“) určujú skladbu a technické parametre prvkov meracích súprav a podmienky pre ich zapojenie a umiestnenie na nových alebo rekonštruovaných odberných miestach napájaných z distribučnej siete v zásobovacej oblasti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. Podmienky rozpracovávajú ustanovenia § 40 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov, pričom sa sústreďujú na technickú stránku realizácie merania elektriny.

V súlade s týmito Podmienkami musia byť vykonávané návrhy aj realizácia merania elektriny.

link Súvisiace dokumenty