Method of Creation and Application of Standard Consumption Diagram - eDSO

Triedy TDO sú vytvorené na základe spracovania štatisticky dostatočného počtu vzoriek priebehových meraní s rozmiestnením na celom území SR pri vybranej skupine odberných miest.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Standard Consumption Diagram
  4. Method of Creation and Application of Standard Consumption Diagram

Spôsob tvorby a aplikácie TDO

Spôsob tvorby typových diagramov odberu

Triedy typových diagramov odberu (ďalej len "TDO") sú vytvorené na základe spracovania štatisticky dostatočného počtu vzoriek priebehových meraní s rozmiestnením na celom území SR pri vybranej skupine odberných miest. Všetky vzorky sú merané na napäťovej úrovni NN. Tieto priebehy sú zozbierané, triedené a matematicky spracovávané podľa druhu spotreby, charakterizujúceho odberné miesto. Výsledkom je súčtový diagram priebehov skupiny odberateľov elektriny s rovnakým druhom spotreby, ktorý sa potom relativizuje k maximálnej hodnote priebehu. Takto sú stanovené priebehy, ktoré v sebe zahŕňajú chybu spôsobenú teplotou. Následne spracovateľ TDO prispôsobil priebeh odberu na normálne klimatické podmienky, na základe hodnôt niekoľkoročného merania teploty na celom území SR (na základe normálovej teploty). Takto upravené priebehy odberu, sa nazývajú normalizovaným typovým diagramom odberu (TDOn ). Normálová denná teplota je rovnaká pre celé územie SR, pre všetky triedy typových diagramov odberu a je predkladaná hodnovernou inštitúciou, ktorou je v tomto prípade SHMÚ. Na základe (TDOn) je získavaný očakávaný typový diagram odberu (TDOo) a prepočítaný typový diagram odberu (TDOp). Pri určení tvaru priebehu konkrétneho (TDOo) alebo (TDOp) je použitá priemerná denná teplota za celé vymedzené územie PDS. Prepočítané typové diagramy odberu (TDOp) a normalizované prepočítané ročné typové diagramy odberu (TDOpr), stanovuje PDS.

TDO 8 – verejné osvetlenie, nie je stanovený na základe meraní, ale odborným odhadom na základe ročného chodu striedania dňa a noci. Tento priebeh nemá teplotnú závislosť. Stanovenie spotreby koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania (podľa schválených TDO) vykonáva PDS, pričom používa informácie o priemernej dennej teplote.

Spôsob aplikácie typových diagramov

Priradenie konkrétnych odberných miest koncových odberateľov elektriny s meraním typu C ku triedam (TDOn) zaisťuje dodávateľ elektriny na základe charakteru spotreby odberného miesta. Priradenie dodávateľ elektriny prerokuje s PDS. Určenie tvaru priebehu konkrétneho (TDOo) alebo (TDOp) je vykonané na základe metodiky prepočtu TDO na aktuálnu teplotu, kde je použitá priemerná denná teplota za časť vymedzeného územia PDS. Výpočet hodinovej spotreby v odberných miestach koncových odberateľov elektriny s meraním typu C podľa schválených TDO pre účely zúčtovania odchýlok vykonáva PDS.