Smart Metering Systems - eDSO

Elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Smart Metering Systems

Inteligentné meracie systémy

Schéma fungovania IMS
Obr.: Schéma fungovania IMS

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou pdf inteligentného elektromeru, ktorý umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny ako aj ďalším účastníkom trhu. Dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe aby bolo zabránené ich zneužitiu.

Výhoda inteligentných elektromerov spočíva v tom, že zákazníkom môže byť fakturovaná skutočná spotreba elektriny a nie spotreba elektriny vypočítaná na základe prognóz. V blízkej budúcnosti bude možné priebežne sledovať svoju spotrebu a na základe toho si vybrať tarifný program, ktorý Vám vyhovuje. Vďaka inteligentným elektromerom je možné aj rýchlejšie odhalenie porúch v sieti a tým pádom aj rýchlejšie obnovenie napájania v postihnutej oblasti.

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v pdf v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a pdf vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy v zmysle vyššie uvedenej legislatívy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou č. 358/2013 Z. z.

Výmena pôvodného elektromeru, či už indukčného alebo štandardného statického, za nový inteligentný elektromer je bezplatná. Ak miesto merania – elektromerový rozvádzač odberného miesta zákazníka je verejne prístupný, nie je nutná osobná prítomnosť zákazníka počas inštalácie elektromeru.

Koncoví odberatelia elektriny môžu získavať informácie o svojich meraných dátach zo systému IMS buď pdf priamo z inteligentného elektromeru, alebo z web portálu našej spoločnosti. Pomocou týchto informácií môžu vyhodnocovať a aktívne rozhodovať o efektívnom využívaní elektriny a tak ovplyvňovať svoju spotrebu elektriny. Vďaka inteligentným elektromerom môžu odberatelia ľahšie meniť a regulovať svoje spotrebiteľské návyky, čo môže zároveň prispieť k želanému cieľu – úspore na spotrebe elektriny.

Viac informácií nájdete v časti: link Často kladené otázky