Smart Meters - eDSO

Najnovšia generácia elektromerov.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Information and Documents
 3. Measuring the Electricity Distribution
 4. Meter Types

Inteligentné elektromery predstavujú najnovšiu generáciu elektromerov. Oproti statickým (digitálnym) elektromerom majú väčší rozsah meraných veličín ako aj viacero nových funkcionalít. Keďže sú súčasťou link inteligentného meracieho systému (IMS), je možné s nimi na diaľku obojsmerne komunikovať. Súčasťou tohto elektromera je komunikačná jednotka. To umožňuje diaľkový zber dát a následné efektívne sprístupnenie meraných dát zákazníkom aj prostredníctvom web portálu eVSD distribučnej spoločnosti. Obojsmerná komunikácia umožňuje ovládanie a nastavenie elektromera, napr. pri zmene sadzby z jednotarifnej na dvojtarifnú. V čase inštalácie inteligentného elektromera na odbernom mieste je zákazník pracovníkom distribučnej spoločnosti informovaný o prínosoch inteligentného elektromera, resp. inteligentných meracích systémoch. Zároveň mu poskytne informácie, akým spôsobom je možné priamo z displeja elektromera odčítať dáta o svojej spotrebe elektriny.

Pri inštalácii odovzdáva zákazníkovi do rúk informačný leták IMS vrátane kontaktov na našu spoločnosť pre získanie detailnejších informácií. Inteligentný elektromer taktiež poskytuje možnosť elektronického odčítavania meraných dát z elektromera zákazníkom cez na to určené rozhranie.

Rozlišujeme tri základné funkcionality inteligentných elektromerov:

 • Základná funkcionalita: Koncový odberateľ, ktorý má ročnú spotrebu elektriny najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
  (pdf informačný leták IMS)
 • Pokročilá funkcionalita: Koncový odberateľ, ktorý má ročnú spotrebu elektriny najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
  (pdf informačný leták IMS)
 • Špeciálna funkcionalita: Koncový odberateľ, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny.
  (pdf informačný leták IMS)
Inteligentný elektromer
Obr.: Inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou
Inteligentný elektromer
Obr.: Inteligentný elektromer s pokročilou funkcionalitou

Inteligentný elektromer
Obr.: Inteligentný elektromer so špeciálnou funkcionalitou