Frequently Asked Questions - eDSO

Výmena elektromerov sa dotkne všetkých zákazníkov s ročnou spotrebou elektriny nad 4 MWh a všetkých výrobcov elektriny.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Frequently Asked Questions

Často kladené otázky

1. Čo je to inteligentný merací systém (IMS)?

IMS znamená elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu elektriny a pridávať k tomu viac informácií než konvenčné meradlo a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu. IMS sa v zásade skladá z inteligentného elektromeru a dátového centra, ktorý inteligentný elektromer manažuje.

2. Čo je to inteligentný elektromer (anglicky „smart meter“)?

Inteligentný elektromer je prioritne určený na meranie spotreby elektriny, ale naviac oproti bežným elektromerom zaznamenáva aj iné informácie (rôzne merané veličiny, stavy elektromeru – alarmy), pričom tieto dáta zasiela do dátového centra VSD diaľkovo formou GSM komunikácie. Komunikácia je obojsmerná, teda aj VSD vie tento inteligentný elektromer diaľkovo ovládať.

3. Prečo inteligentné elektromery VSD inštaluje?

Inštalácia inteligentných elektromerov súvisí s plnením požiadaviek Európskej Únie, ktoré boli premietnuté do slovenskej legislatívy – Vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 358/2013, ktorá definuje povinnosť ako pre VSD, tak aj pre ostatných distribútorov na území SR inštalovať IMS v konkrétnych lehotách a pre konkrétnu kategóriu zákazníkov, ktorí majú ročnú spotrebu elektriny nad 4 MWh.

4. Ktorých zákazníkov sa inštalácia dotkne?

Výmena elektromerov sa dotkne všetkých zákazníkov s ročnou spotrebou elektriny nad 4 MWh a všetkých výrobcov elektriny.

5. Komu a kedy bude inteligentný elektromer inštalovaný?

Parametre odberuTermín inštalácie
Ak máte ročnú spotrebu elektriny nad 15 MWh a zároveň MRK 45A a viacdo 31.12.2015
Ak máte ročnú spotrebu elektriny nad 4 MWh a zároveň MRK 45A a viacdo 31.12.2016
Ak máte ročnú spotrebu elektriny nad 4 MWh a MRK menej ako 45Ado 31.12.2020
Ak ste zdroj elektrinydo 31.12.2016

6. Kto inštaluje inteligentný elektromer?

Elektromer vo všeobecnosti je majetkom VSD (prevádzkovateľ distribučnej siete). Preto inštaláciu zabezpečuje VSD.

7. Je výmena elektromera za inteligentný bezplatná?

Áno, inštalácia inteligentného elektromera je pre odberateľa bezplatná. Inštalácie inteligentných elektromerov bude realizovať VSD plne na vlastné náklady.

8. Ako dlho trvá inštalácia inteligentného elektromera a kto ju bude realizovať?

Inštalácia inteligentného elektromera potrvá približne 30 minút, počas inštalácie na nevyhnutný čas bude prerušená dodávka elektriny pre Vaše odberné miesto. Ak je spôsob zapojenia merania na Vašom odbernom mieste „polopriame“, nebude počas inštalácie dodávka elektriny prerušená. Výmenu elektromeru vykonáva pracovník VSD.

9. Môžem si nainštalovať vlastný inteligentný elektromer?

Nie pre fakturačné účely. VSD inštaluje, vlastní a prevádzkuje tento elektromer. Inštalácia je pre Vás bezplatná. VSD Vám poskytne online prístup k meraných dátam, napr. aj cez web portál VSD.

10. Budete ma o termíne inštalácie vopred informovať?

Informáciu o plánovej výmene elektromerov zasielame zákazníkovi 15 dní vopred formou listovej zásielky. Ak Vám oznámený termín nebude vyhovovať, v liste je uvedený kontakt na pracovníka pre dojednanie si Vám vyhovujúceho termínu inštalácie.

11. Musím byť pri inštalácii inteligentného elektromeru osobne prítomný?

Ak je miesto elektromeru voľne prístupné, výmena elektromeru sa môže uskutočniť aj bez Vašej prítomnosti. Ak je miesto elektromeru voľne neprístupné (napr. za bránou, vo vnútorných priestoroch a pod.), potom je nutná Vaša osobná prítomnosť pre sprístupnenie miesta elektromeru. Vo všeobecnosti preferujeme Vašu osobnú prítomnosť, počas inštalácie Vám radi poskytneme bližšie informácie k IMS, ako aj stručnú inštruktáž k elektromeru a spôsob ako vykonať odpočet nameraných dát.

12. Vyžaduje výmena elektromera za inteligentný úpravu zmluvy?

Inštalácia inteligentného elektromera nevyžaduje žiadne zmeny zmluvy.

13. Môžem odmietnuť výmenu súčasného elektromera za inteligentný?

Elektromer je vlastníctvo VSD, preto jeho výmena je plne v kompetencii VSD a zákazník túto výmenu nemá právo odmietnuť. Výmena je bezplatná, nie je preto dôvod výmenu za modernejší elektromer odmietať.

14.Môžem si inštaláciu / výmenu inteligentného elektromeru objednať, ak nespĺňam podmienku ročnej spotreby elektriny nad 4 MWh?

Áno, v zmysle cenníka je táto výmena spoplatnená sumou 146 € s DPH. Pre objednanie tejto služby zašlite písomne požiadavku / objednávku na inštaláciu IMS merania adresovanú na korešpondenčnú adresu spoločnosti alebo elektronicky na info@vsdas.sk. Prípadne si môžete službu objednať aj cez e-shop spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s..

15. Aké konkrétne výhody získam inštaláciou inteligentného elektromera?

  1. Možnosť online prístupu k meraným dátam svojho odberného miesta/miest, napr. bezplatne cez web portál VSD (www.vsds.sk). Podmienkou je jednoduchá registrácia priamo na web portáli.
  2. Prehľad v meraných dátach Vám umožní zmeniť Vaše spotrebiteľské návyky – znížiť Vašu spotrebu elektriny, resp. ju efektívnejšie rozdeliť v priebehu dňa.
  3. Periodické odpočty tohto elektromeru sa realizujú elektronicky vzdialene formou GSM komunikácie, nemusíte byť prítomný v čase odpočtu, ak nie je miesto Vášho merania voľne prístupné.

16. Sú dáta prenášané z inteligentného elektromera do centrály IMS zabezpečené proti zneužitiu?

IMS plne spĺňa bezpečnostné nároky pre prenos dát. Prenášané dáta sú vnímané ako citlivé dáta, preto ich prenos je plne zabezpečený a sprístupnené budú výhradne len legislatívou určeným stranám, t.j. Vy, Váš dodávateľ elektriny a Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

17. Ak VSD nainštaluje na mojom odbernom mieste inteligentný elektromer a odpočty sa budú vykonávať len diaľkovo, bude potrebný ešte pre VSD prístup k elektromeru?

Áno, bude. Odberateľ musí naďalej umožniť prístup k elektromeru pre prípad kontroly elektromera, či jeho prípadnej výmeny.