Meranie distribúcie elektriny - eDSO

VSD, a.s. v súčasnosti vlastní, inštaluje, prevádzkuje a odčítava pre účely fakturácie elektronické aj indukčné meradlá.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Meranie distribúcie elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., v zmysle Zákona o energetike ako vlastník a správca merania na vymedzenom území svojej zásobovacej oblasti, používa niekoľko druhov elektromerov. Elektromery sú rôzneho technického prevedenia a majú rôznu úroveň funkcionalít v závislosti na potrebe merania a registrácie elektrických veličín.

Základnou funkcionalitou elektromerov však je meranie množstva zákazníkom spotrebovanej elektriny, distribuovanej našou spoločnosťou, pre účely fakturácie.

Najväčší podiel z aktuálne inštalovaných elektromerov v distribučnej sústave majú indukčné (elektromechanické) elektromery. Ich obnovu, resp. generačnú výmenu za elektromery statické (digitálne) VSD, a.s. zahájila v priebehu roku 2010 a ročne takto nainštaluje takmer 50 000 ks nových statických elektromerov. Špeciálnu kategóriu statických elektromerov tvoria inteligentné elektromery (Smart Metering), ktoré sa inštalujú v rámci Inteligentných meracích systémov. Tieto inteligentné elektromery sú schopné komunikovať na diaľku s dátovým a komunikačným centrom našej spoločnosti, pričom táto komunikácia je obojsmerná.

Viac >

Statický (digitálny) elektromer