Predstavenstvo - eDSO

Najvyšší riadiaci a štatutárny orgán spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Predstavenstvo

  1. Predstavenstvo
  2. Dozorná rada
Ing. Radoslav Haluška – predseda predstavenstva

Ing. Radoslav Haluska (*1972) Absolvent odboru Elek­tro­ener­ge­ti­ka na Tech­nic­kej uni­verzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od 01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy. Viac >

Ing. Peter Pipák, MPH – podpredseda predstavenstva

Peter Pipak (*1978) Peter Pipák študoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2002 získal inžiniersky titul v odbore Poisťovníctvo. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pracoval v regionálnej pobočke Sociálnej poisťovne v Humennom. Neskôr si prešiel obchodnými a manažérskymi pozíciami v súkromnej sfére. V rokoch 2007 až 2011 pôsobil na pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Humennom, najprv ako manažér, neskôr ako riaditeľ pobočky. Počas tohto obdobia si rozšíril akademické vzdelanie na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní štúdia mu bol udelený titul Master of Public Health (MPH). Od roku 2011 šéfuje Odboru všeobecnej správy na Mestskom úrade v Humennom. Vo VSD zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva od novembra 2017. Viac >

Klaus Buhl – člen predstavenstva

Klaus Buhl (*1965) Klaus Buhl spojil svoju celú do­te­raj­šiu kariéru s energetikou a medzinárodným koncernom RWE. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1992 nastúpil do spoločnosti RWE Energie AG v Nemecku, kde sa v rámci rôznych pozícií venoval plánovaniu distribučných sietí. Od roku 1995 do 2000 sa podieľal na rozvoji rôznych zahraničných projektov v RWE Energie AG, Essen. Od roku 2001 pracoval v oblasti manažmentu účastín ako vedúci odboru v RWE Plus AG, Essen. V rovnakom čase bol ako projektový manažér zapojený do projektu RWE Plus AG, ktorý bol zameraný na odkúpenie majetkového podielu vo VSE a.s. Od roku 2003 riadil odbor Participation Projects v RWE Energy AG, Dortmund. V roku 2008 sa stal senior projektovým manažérom na odbore Business Development Department v RWE AG, Essen a v roku 2010 jeho regionálnym manažérom. V roku 2011 nastúpil na pozíciu riaditeľa Business Development Division v RWE East s.r.o., Praha. Vo februári 2013 sa stal manažérom Organizácie a Rozvoja spoločnosti v RWE Slovensko a od 1. apríla 2013 v personálnej únii vedúcim odboru Rozvoj spoločnosti vo VSE a.s. O rok neskôr bol zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., kde zodpovedá za obchod, právne záležitosti a tzv. compliance. Viac >

JUDr. Tomáš Bucsko – člen predstavenstva

Tomas Bucsko (*1989) Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončil rigoróznou skúškou a získal akademický titul II. stupňa – JUDr. (Doktor práv). Pracovnú kariéru začal v spoločnosti KRAL PARTNERS, s.r.o. ako advokátsky koncipient, kde pôsobil 4 roky. V súčasnosti je podpredseda Podielnického Družstva PD Skarabeus Agro, Veľké Raškovce 076 75 Oborín a člen predstavenstva. Viac >

Ing. Jana Palková, ACCA – členka predstavenstva

Ing. Jana Palková, ACCA (*1977) Po ukončení Pod­ni­ko­vo­hos­po­dár­skej fa­kul­ty v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave nastúpila do spoločnosti HZ Košice, s.r.o., kde získala prax v odbore audítorských činností a prípravy účtovných závierok v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami pre klientov so zahraničnými investormi. V roku 2002 nastúpila do spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Na pozícii koordinátora reportingu prehĺbila svoje vedomosti v príprave účtovných závierok vrátane konsolidácie spoločností v Skupine VSE. V spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. pôsobí od roku 2007 a v súčasnosti zodpovedá za oblasť ekonomiky a interných služieb. Členkou predstavenstva VSD, a.s. je od 01.07.2012. Od roku 2013 je členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Viac >