Spoľahnite sa na odborníkov - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Services
  3. Spoľahnite sa na odborníkov
 

Manipulácia na VN zariadení VSD

Obsahuje manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením VN zariadenia z prevádzky (odšablonovanie) a následným uvedením do prevádzky, manipulácie na VN zariadeniach ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač, vypínač a pod., náklady na dopravu.

175,20 EUR
(146,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Manipulácia na NN zariadení VSD

Obsahuje manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením NN zariadenia z prevádzky (odšablonovanie) a následným uvedením do prevádzky, manipulácie na NN zariadeniach ako vypínač či poistkový vypínač a pod., náklady na dopravu.

118,80 EUR
(99,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS

Obsahuje manipulácie, zaistenie a odistenie VN a TS zariadení v spoločných priestoroch alebo v tesnej blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím alebo ak si to vyžadujú okolnosti s ohľadom na bezpečnosť, náklady na dopravu.

300,00 EUR
(250,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN

Obsahuje manipulácie, zaistenie a odistenie NN zariadení v spoločných priestoroch alebo v tesnej blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím alebo ak si to vyžadujú okolnosti s ohľadom na bezpečnosť, náklady na dopravu.

168,00 EUR
(140,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Odpojenie alebo opätovné pripojenie na žiadosť zákazníka

Obsahuje rozpojenie DS, krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku, resp. demontáž a znovu montáž prípojky, náklady na dopravu.

Poznámka: táto položka je vždy účtovaná spolu s položkou Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadenia.

126,00 EUR
(105,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Sprístupnenie zariadení VSD

Obsahuje sprístupnenie externým spoločnostiam, ktoré potrebujú napr. zaústiť zariadenie do/na elektroenergetické zariadenia VSD, sprístupnenie projektantom, ktorí pripravujú PD, ktorá predpokladá zaústenie zariadení do/na zariadenia VSD.

Poznámka: cena sa účtuje za každú začatú hodinu vrátane času potrebného na dopravu.

42,00 EUR
(35,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Dohľad pri prácach na NN zariadení VSD

Obsahuje dohľad pri práci v blízkosti zariadení VSD, dohľad stavu zakrytých zariadení, ktoré sú zadefinované požiadavkou zákazníka, dohľad pri odkrytých zariadeniach VSD, prípadne ich znovu zakrytí (zemné práce a pod.), dohľad pri práci na elektrických inštaláciách VSD v blízkosti časti pod napätím podľa STN 343100 čl. 7.4.2, náklady na dopravu.

1 pracovník na 1,5 hodiny 54,00 EUR
(45,00 EUR bez DPH)
Väčší rozsah prácindividuálna kalkulácia

Mám záujem


Prevádzkovanie cudzích elektrických zariadení

Obsahuje plnenie zákonných podmienok pre prevádzkovanie a obsluhu vyhradených technických zariadení (napr. VN vedenie, distribučná trafostanica, ...) vo vlastníctve zákazníka, predovšetkým: 24-hodinovú pohotovostnú službu, preventívnu údržbu a prehliadky funkčnosti vašich zariadení, zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok, manipulácie, drobné opravy, náklady na dopravu.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Menšie opravy na VN, NN a trafo zariadeniach

Obsahuje drobné opravy súvisiace s bezprostredným obnovením distribúcieelektriny pre OM, spravidla výmena VN poistky, spojenie/rozpojenie vodiča,výmena izolátorov a pod., náklady na dopravu.

Poznámka: v cene nie sú zahrnuté náklady na použitý materiál, tieto náklady budú pripočítané k cene služby v rámci faktúry za službu.

142,80 EUR
(119,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo

Obsahuje tvorbu, správu a aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie (Miestny prevádzkový predpis, Bezpečné pracovné postupy a pod.), rozsah činnosti na základe dohody so zákazníkom.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka

Obsahuje výkon preventívnej/periodickej údržby elektrického zariadenia vo vlastníctve zákazníka v rozsahu dohody so zákazníkom.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Vytyčovanie VN a NN káblov

Obsahuje vytýčenie trasy káblov v teréne, náklady na dopravu.

Poznámka: pred vytýčením káblov VSD musí mať zákazník platné vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení VSD.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Lokalizácia porúch na VN a NN kábloch

Obsahuje lokalizácia poruchy káblovým meracím vozom, náklady na dopravu.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Skúšky a diagnostika VN káblov

Obsahuje diagnostika káblového úseku rôznymi metódami, napäťová skúška káblového úseku, plášťová skúška káblového úseku, náklady na dopravu.

individuálna kalkulácia

Mám záujem


Revízna správa (OPOS)

Obsahuje výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revíziu) prívodného vedenia od hlavnej domovej skrine po elektromerový rozvádzač vrátane, alebo výkon opakovanej Odbornej prehliadky a odbornej skúšky (po 5 rokoch je potrebné ju obnovovať).

79,20 EUR
(66,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Ostatné služby

Obsahuje ostatné služby PDS, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a sú poskytnuté na základe samostatnej požiadavky a dohody so zákazníkom.

individuálna kalkulácia

Mám záujemSpäť