Poplatky - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Services
  3. Poplatky
 

Výpis z bilančnej skupiny

Obsahuje vyhotovenie výpisu z bilančnej skupiny na žiadosť dodávateľa elektriny nad rámec dohodnutý v rámcovej distribučnej zmluve.

17,00 EUR
(14,17 EUR bez DPH)

Vyjadrenie k existencii elektrických zariadení VSD

Obsahuje vypracovanie vyjadrenia na základe písomnej žiadosti zákazníka.

Poznámka: poplatok sa neuplatňuje v prípadoch žiadostí podaných prostredníctvom webového portálu eVSD.

24,00 EUR
(20,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Informácia o prebiehajúcich a plánovaných stavbách

Obsahuje vypracovanie vyjadrenia k žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

24,00 EUR
(20,00 EUR bez DPH)

Opakovaná technická obhliadka alebo funkčná skúška zdroja

Obsahuje opakovaná technická obhliadka alebo opakovaná technická skúška pripojenie zdroja do distribučnej sústavy, náklady na dopravu.

Poznámka: poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak predošlá technická obhliadka alebo funkčná skúška nebola úspešná, neboli splnené podmienky PDS alebo ich nebolo možné realizovať zavinením zo strany žiadateľa o pripojenie. Opakovaná technická obhliadka alebo funkčná skúška môže byť vykonaná až po zaplatení poplatku.

Zdroj pripojený na NN úrovni 96,20 EUR
(80,17 EUR bez DPH)
Zdroj pripojený na VN úrovni 597,50 EUR
(497,92 EUR bez DPH)

Upomienka – neuhradená platba za distribúciu a prístup do DS

Obsahuje písomnú upomienku – výzva na zaplatenie z dôvodu neuhradených splatných faktúr za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

10,00 EUR
(10,00 EUR bez DPH)

Upomienka – neuhradená platba za ostatné služby PDS

Obsahuje písomnú upomienku – výzva na zaplatenie z dôvodu neuhradených splatných faktúr za služby poskytnuté PDS (okrem služieb distribúcie a prístupu do DS).

5,00 EUR
(5,00 EUR bez DPH)

Neopodstatnený výjazd

Obsahuje poplatok ktorý sa uplatňuje ak: OM nebolo pripravené na výkon požadovanej služby, nebol umožnený prístup k elektromeru, kontrola OM na základe podnetu zákazníka nepotvrdila poruchu EZ v majetku PDS, dodávateľ elektriny požiadal o storno požiadavky na prerušenie distribúcie a technik už bol vyslaný na OM na základe požiadavky na prerušenia distribúcie. Poplatok zahŕňa náklady na dopravu.

25,20 EUR
(21,00 EUR bez DPH)

Informácia o fyzickej infraštruktúre

Obsahuje vyhotovenie vyjadrenia o existujúcej fyzickej infraštruktúre vo výstupnom formáte DGN alebo PDF prostredníctvom webového portálu eVSD.

Súbor *.dgn do 500 x 500 m alebo línia do 250 000 m2
60,00 EUR
(50,00 EUR bez DPH)
Súbor *.dgn – celá obec – podľa počtu obyvateľov
1 – 9 999 0,1200 EUR
(0,1000 EUR bez DPH)
10 000 – 24 999 0,1080 EUR
(0,0900 EUR bez DPH)
25 000 – 49 999 0,1056 EUR
(0,0800 EUR bez DPH)
25 000 – 49 999 0,0840 EUR
(0,0700 EUR bez DPH)
Súbor *.pdf – celá obec – podľa počtu obyvateľov
1 – 9 999 0,0300 EUR
(0,0250 EUR bez DPH)
10 000 – 24 999 0,0270 EUR
(0,0225 EUR bez DPH)
25 000 – 49 999 0,0264 EUR
(0,0220 EUR bez DPH)
25 000 – 49 999 0,0210 EUR
(0,0175 EUR bez DPH)

Mám záuem


Objednanie výkonu služby v požadovaný čas

Obsahuje poplatok ktorý sa uplatní u všetkých cenníkových služieb, ktorých výkon zákazník požaduje v konrétny čas, vrátane času, ktorý nie je riadnym pracovným časom spoločnosti VSD – dni pracovného pokoja, sviatky, pracovné dni v čase po 18:00. Spoločnosť VSD si vyhradzuje právo odmietnuť výkon tejto služby v odôvodnených prípadoch.

60,00 EUR
(50,00 EUR bez DPH)


Späť