Distribúcia a vaša prípojka - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Services
  3. Distribúcia a vaša prípojka
 

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

Obsahuje demontáž starého ističa, resp. vypínača, hlavný istič do 63A vrátane jeho plombovateľného krytu, potrebný materiál, nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača, opätovné zaplombovanie, garanciu vykonania prác v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky, administráciu zmluvných vzťahov (ak sa znižuje MRK), náklady na dopravu.

Poznámka: služba bude poskytnutá len v prípade, že budú splnené všetky technické podmienky pre výkon služby.

Pracovné dni od 7:00 hod. do 22:00 hod.60,00 EUR
(50,00 EUR bez DPH)
V dňoch pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov od 7:00 do 22:00 hod.84,00 EUR
(70,00 EUR bez DPH)
Len v prípade objednávky služby cez eshop VSD a zároveň oznámenej výmeny elektromera alebo inej cielenej oznámenej aktivity zo strany VSD za osobitných technických podmienok48,00 EUR
(40,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Pripoj svoj dom

Obsahuje projektovú dokumentáciu, výstavbu odberného elektrického zariadenia na verejne prístupnom mieste od určeného bodu pripojenia, vrátane výkopových prác, po elektomerový rozvádzač, materiál do 10 metrov (elektromerový rozvádzač, káblové vedenie, inteligentný elektromer), montáž inteligentného elektromera, revíznu správu, pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy.

Poznámka: podmienkou pre inštaláciu inteligentného elektormera je dostatočný GSM signál.

 840,00 EUR
(700,00 EUR bez DPH)
práce a materiál nad rámec uvedený v popise produktuindividuálna kalkulácia

Mám záujem


Obnovenie prevádzkovej plomby

Obsahuje montáž zabezpečovacích značiek montážnika (prevádzkovej plomby) na jednom OM, náklady na dopravu.

 36,00 EUR
(30,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Hromadné obnovenie prevádzkovej plomby

Obsahuje montáž zabezpečovacích značiek montážnika (prevádzkovej plomby) na dvoch a viacerých OM na jednej adrese, prijaté jednou žiadosťou, náklady na dopravu.

Prvé odberné miesto36,00 EUR
(30,00 EUR bez DPH)
Každé ďalšie odberné miesto14,40 EUR
(12,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

Obsahuje montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné NN vedenie (NN vzdušná sieť, NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) do 10 metrov (napr. z dôvodu rekonštrukcie strechy zákazníka, opravy domu a pod), náklady na dopravu, prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca od dňa montáže.

Za prvých 10 metrov vedenia s prenájmom izolačných trubíc do jedného mesiaca180,00 EUR
(150,00 EUR bez DPH)
Zaizolovanie každých ďaľších (aj začatých) 10 metrov vedenia30,00 EUR
(25,00 EUR bez DPH)
Prenájom trubíc nad jeden mesiac za každý ďalší začatý týždeň prenájmu12,00 EUR
(10,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Trvalé zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

Obsahuje výmenu vzdušnej nemeranej časti odberného zariadenia (prívodného vedenia) zvyčajne realizovanej holými vodičmi AlFe za káblové vzdušné závesné vedenie AYKYz 4x25 mm2 (výmena je realizovateľná podľa súčasne platných STN), práce spojené s výmenou vodičov, náklady na dopravu, revíznu správu (OPOS) na časť dotknutého zariadenia.

Poznámka: službu je potrebné objednať 10 pracovných dní vopred pred plánovanou výmenou.

Do 30 metrov vodiča237,60 EUR
(198,00 EUR bez DPH)
Nad 30 metrov vodičaindividuálna kalkulácia

Mám záujem


Odpojenie alebo opätovné pripojenie

Obsahuje úkony spojené s pripojením, odpojením odberného miesta, resp. obnovením alebo prerušením distribúcie do tohto odberného miesta (služba len na žiadosť dodávateľa elektriny, ktorému bude vyúčtovaná), náklady na dopravu.

Poznámka: položka sa účtuje aj v prípade ak: inštalovaný inteligentný merací systém a spôsob zapojenia neumožňuje diaľkové odpojenie a pripojenie, ide o pripojenie a odpojenie pre krátkodobý odber ako jeden samostatný úkon.

V štandardnej lehote stanovenej PDS legislatívou39,60 EUR
(33,00 EUR bez DPH)
Príplatok k štandardnej cene na základe emailom potvrdenej objednávky zákazníka v lehote nad štandard stanovený PDS legislatívou – do 6 hodín od prijatia objednávky pokiaľ to kapacitné podmienky PDS pre výkon služby umožňujú150,00 EUR
(125,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Drobná oprava

Obsahuje drobné opravy na odbernom elektrickom zariadení zákazníka na NN úrovni, Spravidla výmena ohoreného, nalomeného alebo inak nevyhovujúceho vodiča (vodičov) v elektromerovom rozvádzači (ER), oprava alebo výmena nulového mostíka v ER, výmena 1ks vývodového ističa/poistky v poruche (pokiaľ je v ER), iné.

Poznámka: službu je zatiaľ možné objednať iba počas výjazdu pracovníka VSD na OM, nie samostatne. Realizácia služby je podmienená aj vhodnosťou technických podmienok a technickým vybavením pracovníka VSD na OM.

Pracovné dni od 7:00 do 22:00 súbežne pri výkone plánovaného pracovného príkazu (mimo hlásenia poruchy na OM)30,00 EUR
(25,00 EUR bez DPH)
Pracovné dni od 7:00 do 22:00 pri výkone pracovného príkazu vytvoreného na základe hlásenia poruchy na OM48,00 EUR
(40,00 EUR bez DPH)
V dňoch pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov od 7:00 do 22:00 pri výkone pracovného príkazu vytvoreného na základe hlásenia poruchy na OM 66,00 EUR
(55,00 EUR bez DPH)

Overenie poruchy na odbernom mieste

Obsahuje vykonanie diagnostickej služby po nahlásení poruchy zo strany zákazníka v prípade výpadku distribúcie elektriny, ktorej výsledkom je zistenie poruchy na OM odberateľa, náklady na dopravu.

Poznámka: cena sa uplatňuje len v prípadoch, kedy odberateľ požiadal o výkon tejto služby a bola vylúčená porucha na časti zariadenia PDS (cena sa účtuje aj v prípade poruchy na časti zaradenia PDS, ktorú vyvolala porucha na OM odberateľa).
V prípade, ak v rámci tejto diagnostickej služby bola na požiadanie odberateľa poskytnutá služba Drobná oprava alebo služba Výmena hlavného ističa v ER uplatní sa len cena podľa služby Drobná oprava alebo služby Výmena hlavného ističa v ER.

Pracovné dni od 7:00 do 22:0038,40 EUR
(32,00 EUR bez DPH)
Od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov52,80 EUR
(44,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Úprava merania na úrovni NN

Obsahuje úprava merania na žiadosť zákazníka (napr. pri prekládke/výmene merania, zmene počtu fáz, zmene distribučnej sadzby alebo MRK), pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) k svorkám elektromera na základe požiadavky zákazníka, zapojenie resp. kontrola sekundárnych obvodov meracích transformátorov, kontrola zapojenia skúšobnej svorkovnice a elektromera, pokiaľ je to potrebné, opätovné zaplombovanie relevantných časti meracej súpravy.

Poznámka: v cene služby nie je zahrnuté uchytenie meracích transformátorov a zapojenie primárnych okruhov. Rovnako táto služba nezahŕňa kontrolu zapojenia sekundárnych okruhov meracích transformátov na VVN alebo VN úrovni, ktorá je zahrnutá v položke Kontrola a úprava merania na úrovni VVN, VN. Cena za službu sa neuplatňuje, ak bol uhradený poplatok za zvýšenie MRK.

 49,80 EUR
(41,50 EUR bez DPH)

Mám záujem


Preskúšanie elektromera

Obsahuje demontáž elektromera, zabezpečenie preskúšania v Slovenskej legálnej metrológii, dodanie správy o nezávadnosti.

Poznámka: poplatok sa uplatňuje len v prípade, že výsledný protokol Slovenskej legálnej metrológie konštatuje nezávadnosť elektromera.

 258,60 EUR
(215,50 EUR bez DPH)

Mám záujem


Mimoriadny odpočet

Obsahuje odpočet elektromeru mimo termínu určeného podľa zaradenia OM do odpočtového cyklu stanoveného zo strany VSD, náklady na dopravu.

 20,00 EUR
(16,67 EUR bez DPH)

Mám záujem


Inteligentné meranie

Obsahuje inštaláciu inteligentného elektromera nad rámec legislatívnych povinností VSD, administratívnu podporu pre nastavenie rezervovanej kapacity, zmenu odpočtového cyklu z ročného na mesačný, plombovanie, náklady na dopravu, garanciu vykonania prác v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky o výmene meradla, údaje o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok, zriadenie účtu na portáli evsd na sledovanie online spotreby.

Poznámka: cena za službu sa uplatní aj v prípade, ak sa mení už nainštalovaný inteligentný elektromer za iný, s vyššou funkcionalitou. V prípade požiadavky o službu zo strany dodávateľa elektriny bude cena stanovená individuálne.

 146,00 EUR
(121,67 EUR bez DPH)
V prípade oznámenej výmeny elektromera a trojfázového pripojenia OM za osobitných podmienok objednávky služby cez eshop VSD86,40 EUR
(72,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Meranie technických a fyzikálnych veličín

Obsahuje premeranie technických a fyzikálnych veličín na NN zariadení zákazníka (napr.: uzemnenie, impedančná slučka, izolačný odpor a pod.), protokol o výsledkoch.

1 protokol (1–5 meraní)39,60 EUR
(33,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Pripojenie oddeľovacieho modulu

Obsahuje pripojenie impulzných výstupov z elektromera na vstup oddeľovacieho modulu, alebo pripojenie dátového rozhrania RS485 elektromera na vstup oddeľovacieho modulu za účelom priameho získavania dát z inteligentných a špeciálnych elektromerov, kontrola a výmena nefunkčného oddeľovacieho modulu pri doplnení alebo rozmnoženie impulzov na vstupe oddeľovacieho modulu, zaplombovanie elektromera a vstupnej svorkovnice oddeľovacieho modulu, náklady na dopravu.

 84,00 EUR
(70,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Kontrola a úprava merania na úrovni VVN, VN

Obsahuje úpravu merania na žiadosť zákazníka (napr. pri prekládke merania, zmene MRK), kontrolu zapojenia merania po rekonštrukcii VVN, VN zariadení v majetku zákazníka, kontrolu zapojenia prúdových a napäťových okruhov merania, kontrolu prevodov meracích transformátorov, v prípade fakturačného merania obnova plombovania všetkých relevantných prvkov meracej súpravy, dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín.

Poznámka: inštaláciu meracích transformátorov do silových okruhov prívodu elektriny a privedenie sekundárnych okruhov od meracích transformátorov ku skúšobnej svorkovnici realizuje zákazník na vlastné náklady. Práce sa vykonávajú v beznapäťovom stave zariadenia zákazníka.

 339,00 EUR
(282,50 EUR bez DPH)
práce, materiál a čas nad rámec uvedený v popise produktuindividuálna kalkulácia

Mám záujem


Špeciálne meranie kvality elektriny

Obsahuje realizáciu komplexného merania kvality vo vnútornej inštalácii zákazníka na základe jeho individuálnej požiadavky nad rámec povinnosti PDS v zmysle vyhl.236/2016 Z.z , okrem merania základných parametrov napätia, aj meranie prúdov a od nich odvodených parametrov, ktoré určujú úroveň spätných vplyvov pripojených zariadení odberateľov a pripojených zdrojov na kvalitu napätia v sieti.

Poznámka: službu je možné využiť aj v prípade merania prúdových a výkonových parametrov vo vnútornej inštalácii odberateľa za účelom: optimalizácie kompenzácie jalového výkonu, optimalizácie technologických procesov z pohľadu spotreby elektriny a minimalizácie MRK, stanovenia výkonov jednotlivých technologických zariadení, zistenia príčiny zlyhania funkcie technologických zariadení zákazníka (problematika EMC, resp. rušenia šíreného po sieti), zisťovania negatívnych spätných vplyvov činnosti niektorých zariadení.

 387,00 EUR
(332,50 EUR bez DPH)
práce, materiál a čas nad rámec uvedený v popise produktuindividuálna kalkulácia

Mám záujem


Výmena stýkača

Obsahuje výmena stýkača umiestneného v ER (v poruche, vyššia hlučnosť a pod.), poskytnutie drobného inštalačného materiálu pokiaľ je to potrebné (spravidla svorka, vodič, izolácia).

Poznámka: služba nezahŕňa výmenu silových vodičov blokovaného zariadenia ani istiaceho prvku daného zariadenia.

 78,00 EUR
(65,00 EUR bez DPH)

Mám záujemSpäť