System services provider - eDSO

postup určený poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosť SEPS,

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. System services provider

Poskytovateľ podpornej služby (PpS)

Oznam

VSD ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje postup určený poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosť SEPS, a.s.

Výrobné zariadenie pripojené do distribučnej sústavy musí spĺňať nasledujúce technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS):

  • diaľková signalizácia a diaľkové meranie zo zdroja na výrobu elektriny je vyvedené na pracovisko dispečingu PDS
  • hlavné rozpojovacie miesto (HRM), spravidla jeden spínací prvok odpájajúci všetky generátory od distribučnej sústavy, určené pre diaľkové ovládanie je vyvedené na pracovisko dispečingu PDS
  • nastavenie sieťovej ochrany pre diaľkovo ovládané HRM je v súlade s aktuálne platnými technickými podmienkami
  • dodržanie intervalov účinníka cos φ = 0,95 – 1,00 platné pre kapacitný charakter výroby elektriny (dodávka činnej elektriny, odber jalovej elektriny) a zároveň platné pre induktívny charakter spotreby elektriny (odber činnej elektriny, odber jalovej elektriny)

pdf Žiadosť o vydanie potvrdenia PDS pre poskytovateľa podporných služieb musí obsahovať tieto prílohy:

  • protokol o skúške dátového pripojenia vydaný PDS
  • protokol o nastavení a odskúšaní sieťovej ochrany vydaný PDS
  • platnú správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 9 Zákona č.124/2006 Z. z.), minimálne obsahujúcu tú časť rozvodu, kde sa HRM nachádza

Žiadosť môžete zaslať:

  • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice