Verejné osvetlenie - eDSO

Obsah stránky

 

Verejné osvetlenie

Obciam prinášame nové svetlo

Plánujete rekonštrukciu verejného osvetlenia?
Máte ho v nevyhovujúcom technickom stave?
Sťažujú sa vaši občania na tmu na uliciach
a cestách vo vašej obci?

10 rokov bez starostí

VSD ZA VÁS PREVEZME NA 10 ROKOV
KOMPLETNÚ STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÉ
OSVETLENIE VO VAŠEJ OBCI

Táto služba zahŕňa:

Výhodné financovanie

 • Riešenie šité na mieru
 • Nulové počiatočné náklady
 • Výhodná mesačná platba bez navyšovania
 • Možnosť zníženia platieb po 10 rokoch

Moderné technológie

 • Zvýšenie kvality osvetlenia a skrášlenia obce
 • Výmenu alebo doplnenie svietidiel
 • Nové rozvádzače osvetlenia s kompletným vybavením
 • Moderné osvetlenie s využitím LED technológie

Spoľahlivú prevádzku

 • Bezplatný servis a údržba od stabilného partnera
 • Zapínanie a vypínanie
 • Monitorovanie prevádzkových stavov 24/7
 • Odhaľovanie neoprávnených odberov
Verejné osvetlenie
Svetlo od VSD – veľké plus pre malé obce

Počas oficiálneho prevzatia nového verejného osvetlenia do prevádzky v obci Jastrabie pri Michalovciach sme sa porozprávali so starostom Jánom Ždiňákom aj s riaditeľom divízie Sieťový obchod VSD Jaroslavom Hruščom.
Viac...

V prípade ďalších otázok alebo akýchkoľvek nejasností sa, prosím, obráťte na VSD e-mailom na obchodne_sluzby@vsds.sk, alebo telefonicky na linke +421 55 610–20 34.

UPOZORNENIE – Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Ak sa vaša obec rozhodne rekonštruovať verejné osvetlenie vlastnými silami alebo plánujete na tieto služby vybrať dodávateľa formou verejného obstarávania, dbajte, prosím, na nasledovné skutočnosti:

 • Akékoľvek využitie podperných bodov distribučnej sústavy VSD podlieha schváleniu VSD. Žiadosť môžete podať písomne.
 • Pri rekonštrukcii je potrebné dodržať pdf Technické podmienky umiestňovania prvkov verejného osvetlenia
 • Pred rekonštrukciou tiež bude nutné uzatvoriť s VSD zmluvu o užívaní podperných bodov:
  • ak je prenajímateľom obec, ide o bezodplatné užívanie (Zmluva o výpožičke);
  • ak je prenajímateľom tretia osoba (napr. dodávateľ služieb verejného osvetlenia), bude cena stanovená v zmysle platného pdf cenníka služieb VSD (položka 15., Zmluva o nájme)
 • Ak Vaše riešenie vzhľadom na existujúce alebo nové podmienky po rekonštrukcii predpokladá výmenu aktuálnych elektrických vodičov verejného osvetlenia, je potrebné zahrnúť ich výmenu do technických aj finančných podmienok tendra.
 • Odporúčame tiež, do podmienok tendra zahrnúť povinnosť prevádzkovateľov verejného osvetlenia mať odbornú spôsobilosť na práce pod napätím, resp. na práce v blízkosti napätia v zmysle platnej legislatívy.
 • Zároveň pripomíname, že nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania verejného osvetlenia je platná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (tzv. revízna správa) ako aj Miestny prevádzkový predpis, ktorý podlieha schváleniu VSD. Presvedčte sa preto, že v plánovanom tendri budete od uchádzačov požadovať aj tieto služby a dokumenty.
 • V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel pri využívaní podperných bodov NN distribučnej sústavy VSD sa vystavujete riziku demontáže akékoľvek zariadenia, ktoré bude umiestnené na podperných bodoch v rozpore s definovanými pravidlami.