Laboratóriá, testovanie zdrojov a spotrebičov - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Services for you
  3. Laboratóriá, testovanie zdrojov a spotrebičov

Laboratóriá, testovanie zdrojov a spotrebičov

HybridLab – Testovanie súladu hybridných systémov

Začiatkom apríla 2016 bolo do prevádzky odovzdané testovacie laboratórium Východoslovenskej distribučnej a.s. (ďalej ako "VSD"), ktoré bolo zriadené v priestoroch Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach.

Laboratórium slúži predovšetkým pre účely testovania špecifických tzv. „hybridných systémov“, ktoré budú mať záujem pripájať sa do distribučnej sústavy VSD, a.s. Hybridné systémy sú zariadenia, ktoré by sa pri porušení stanovených limitov frekvencie a napätia mali odpojiť od distribučnej sústavy (ďalej ako „DS“), naďalej však budú vyrábať, prípadne využívať už naakumulovanú energiu pre zásobovanie celej, príp. zodpovedajúcej časti domácnosti.

Jedným z hlavných aspektov prečo VSD zriadila takéto laboratórium je typovo overiť, že príslušný hybridný systém v ostrovnej prevádzke, alebo pri prechode do/z ostrovnej prevádzky neovplyvní negatívne distribučnú sústavu a to buď zavlečením napätia, prípadne negatívnymi spätnými vplyvmi na kvalitu elektriny v DS pri prechodných stavoch jeho spolupráce s DS.

Podrobný popis laboratória pre testovanie súladu hybridných fotovoltických systémov nájdete docx TU

Pre získanie bližších informácií ohľadom procesu overenia resp. schválenia hybridného systému pre paralelnú prevádzku s DS VSD a.s. kliknite link TU

HybridLab

Smart Industry Lab – Testovanie zariadení pre prosumerov, e–mobilitu a smart grid

VSD v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach uviedla v priestoroch Katedry elektroenergetiky do prevádzky nové testovacie laboratórium – Smart Industry Lab (SIL), modelujúce distribučnú sústavu nízkeho napätia. Nadväzuje na už existujúce laboratórium (HybridLab, ktoré sa nachádza taktiež v priestoroch univerzity), ktoré simuluje podmienky v inteligentnej domácnosti a slúži na testovanie hybridných fotovoltických systémov. Vzájomné technologické väzby týchto laboratórií umožňujú analýzu vplyvov nových technológií domácností na distribučnú sústavu.

Na čo slúži laboratórium?

SIL laboratórium je určené nielen pre potreby VSD, ale slúži na edukačné, experimentálne a výskumné účely aj študentom a pedagógom TUKE – modeluje sústavu nízkeho napätia, do ktorej je pripojené najväčšie množstvo zákazníkov VSD. Slúži na testovanie spätných vplyvov zariadení, ktoré sú do distribučnej sústavy (DS) pripájané buď samotným prevádzkovateľom alebo jej zákazníkmi, a to tak odberateľmi ako aj výrobcami, alebo ich kombináciou (takzvanými "prosumermi"). Smart Industry Lab umožňuje skúmať ich dopad na sústavu a súčasne umožňuje pre tento účel využívať rôzne meradlá a analyzátory.

Aké sú možnosti laboratória?

Laboratórium umožňuje predovšetkým modelovať NN elektrické vedenie rôznej dĺžky, od 60 metrov až po 3 500 metrov. Do tohto vedenia je následne možné pripájať vo vopred určených bodoch rôzne zariadenia. Tieto zariadenia môžu buď pozitívne alebo negatívne vplývať na simulované vedenie, teda model DS. Takýmito zariadeniami sú napríklad rôzne typy zdrojov výroby elektriny, spotrebičov a akumulátorov elektriny, riadiaca elektronika a ďalšie.

Laboratórium disponuje vysokou úrovňou automatizácie – je vybavené riadiacim systémom umožňujúcim meniť napríklad vstupné hodnoty napätia, frekvencie, parametre modelovanej distribučnej sústavy, parametre zdrojov, spotrebičov elektrickej energie a taktiež miesto ich pripojenia do sústavy. Laboratórium je vybavené špeciálnym softvérom, pomocou ktorého je možné špecifikovať vplyv zákazníkov na DS. Napríklad do akej miery tieto spotrebiče ovplyvňujú kvalitu elektriny. Súčasťou SIL je aj skutočná nabíjačka elektromobilov umiestnená na parkovisku TUKE v exteriéri, pre zoznamovanie sa s témou e-mobility.

Dva v jednom

Ďalšou možnosťou je vzájomné prepojenie SIL a HybridLab, keďže obe laboratóriá sú prevádzkované v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, a to pre vernejšie napodobnenie skutočnej situácie v sústave – zdanlivo rovnakí zákazníci môžu mať rôzny vplyv na DS, vzhľadom na rôzne miesta ich pripojenia do DS. Súčinnosť laboratórií rozširuje možnosti testovania zdrojov.

Meranie vplyvu elektromobility

Od spustenia SIL VSD zrealizovala viacero meraní na nabíjacej stanici elektromobilov, ktorá je integrálnou súčasťou laboratória. Po analýzach výsledkov meraní je zrejmé, že nabíjaním elektromobilov predovšetkým nižšej strednej triedy je záťaž distribučnej sústavy značne nesymetrická. To môže v niektorých miestach DS viesť v budúcnosti k prekročeniu dovolených hodnôt kvality elektriny dodávanej zákazníkom (limit pre nesymetriu je 2 %). Negatívne pôsobenie nesymetrickej záťaže na distribučnú sústavu je omnoho intenzívnejšie ako pôsobenie symetrickej záťaže. Zjednodušene povedané, ak by nabíjanie elektromobilov bolo výhradne symetrické, bolo by možné do sústavy pripojiť 5-krát viac nabíjacích staníc rovnakého výkonu.

fazove napatie/cas

Po zohľadnení týchto poznatkov, je VSD otvorená diskusii na širokom odbornom fóre o budúcnosti, rozvoji a potrebách elektro mobility v SR z pohľadu všetkých zúčastnených strán.

Pripravení na budúcnosť

Rýchly nástup nových technológií, zvyšujúce sa legislatívne a technologické nároky, kladené na prevádzku distribučnej sústavy a aj jej zákazníkov, či snaha o plnenie štandardov kvality distribúcie elektriny motivuje spoločnosť VSD hľadať možnosti, ako tieto nároky naplniť. Smart Industry Lab je nástrojom, pomocou ktorého je možné získať praktickú skúsenosť a poznatky o tom, aký vplyv majú nové technológie na DS, a tak vytvárať opatrenia na jej bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Zároveň rozširuje vzdelávací potenciál univerzity, keďže študenti majú možnosť pracovať priamo s technológiami blízkej budúcnosti a môžu sa tak ľahšie etablovať v reálnej praxi.

Smart Industry Lab