Contracts - eDSO

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. Contracts

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.

Zmluvou o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity sa Východoslovenská distribučná, a.s. zaväzuje poskytnúť pre žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy z distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu (výkon v kW) prostredníctvom energetického zariadenia iného vlastníka než je Východoslovenská distribučná, a.s. Ide o trojstranný zmluvný vzťah medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s., žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy a vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého bude poskytnutá kapacita z distribučnej sústavy pre žiadateľa o pripojenie.