New Connection - eDSO

Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia elektrickej prípojky, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Companies and Organizations
 4. MV and HV Connection

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy VSD, a.s. (napäťová úroveň VN a VVN)

Žiadateľ o pripojenie predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o pripojenie s prílohami:
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov (aj s popisnými číslami domov a objektov)
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v link Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k žiadosti o pripojenie, v ktorom stanoví technické podmienky pripojenia a zašle ho žiadateľovi do 30 kalendárnych dní.

Krok č. 2 – Zaslanie návrhov zmlúv zo strany VSD

VSD, a.s. pripraví návrh Zmluvy o pripojení, respektíve Zmluvy o poskytnutí MRK (v prípade, že je elektroenergetické zariadenie vo vlastníctve tretej strany) a zašle ho žiadateľovi na podpis.

Zmluva o pripojení sa uzatvára výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy (trafostanica, prípojka, vedenie, ktoré nie je vo vlastníctve VSD).

Poznámka

Kontaktnou emailovou adresou pre riešenie zmluvných vzťahov s VDS pre odberné miesta na napäťovej úrovni VVN a VN je adresa: sietovy_obchod@vsdas.sk

Krok č. 3 – Doručenie podpísaných návrhov zmlúv zo strany žiadateľa

Lehota na doručenie podpísaných zmlúv zo strany žiadateľa je 14 dní od dátumu odoslania zo strany VSD, a.s. V prípade, že nebudú najneskôr v 14-ty deň po odoslaní návrhov zmlúv doručené VSD podpísané všetky návrhy zmlúv zo strany žiadateľa o pripojenie, považuje sa uvedené za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave.

Krok č. 4 – Podpísanie zmlúv zo strany VSD a vystavenie zálohovej faktúry na pripojenie

V prípade obdržania všetkých podpísaných návrhov zmlúv spoločnosť VSD vystaví žiadateľovi na úhradu zálohovú faktúru za pripojovací poplatok. Zálohová faktúra bude žiadateľovi odoslaná spolu so zmluvou o pripojení resp. zmluvou o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity podpísanou zo strany VSD.

Pripojovací poplatok sa určuje podľa aktuálneho link Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni VN a VVN.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia; faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet VSD. V prípade, ak deň splatnosti prípadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Po úhrade zálohovej faktúry bude žiadateľovi vystavená a zaslaná faktúra k prijatej platbe. Neuhradenie faktúry v termíne splatnosti sa považuje za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

Krok č. 5 – Podanie žiadosti o vyjadrenie k PD

Na základe určených technických podmienok pripojenia vo vyjadrení k Žiadosti o pripojenie žiadateľ zabezpečí u oprávnenej osoby projektovú dokumentáciu (PD), ktorú predloží VSD, a.s. na schválenie, najneskôr však v lehote 9–tich mesiacov od úhrady ceny za pripojenie.

Žiadateľ o vyjadrenie k PD predloží

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf)

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v link Klientskom centre
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k projektovej dokumentácii a vyjadrenie zašle žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania žiadosti.

V prípade, že žiadateľ o pripojenie zašle projektovú dokumentáciu skôr, ako dôjde ku podpisu zmluvy o pripojení a/alebo úhrade poplatku za pripojenie, PDS vráti žiadateľovi projektovú dokumentáciu bez vyjadrenia.

Krok č. 6 – Realizácia (výstavba elektroenergetického zariadenia)

Žiadateľ podľa schválenej PD, v súlade s príslušnou legislatívou (stavebný zákon) zrealizuje výstavbu svojho elektroenergetického zariadenia.

Po realizácii stavby elektroenergetického zariadenia žiadateľ zabezpečí:

 • vypracovanie Správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia elektrotechnikom špecialistom,
 • technickú obhliadku za účasti kompetentných pracovníkov VSD, a.s. (podľa vyjadrenia k PD),
 • miestny prevádzkový predpis pre zariadenie pripájané do distribučnej sústavy VSD, a.s.,
 • iný doklad v zmysle vyjadrenia k PD.

VSD, a.s. má v zmysle platného a účinného Prevádzkového poriadku právo odstúpiť od uzatvorených zmlúv a tým ukončiť platnosť vyjadrenia k žiadosti o pripojenie ak nedôjde k vybudovaniu odberného elektroenergetického zariadenia v lehote do dvoch rokov od úhrady poplatku za pripojenie.

Krok č. 7 – Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy

Po absolvovaní úspešnej technickej obhliadky za účasti kompetentných pracovníkov VSD, a.s. a splnení všetkých obchodných a technických podmienok pripojenia si žiadateľ uzatvorí Zmluvu o združenej dodávke s vybraným dodávateľom elektriny.

VSD, a.s. na základe žiadosti dodávateľa elektriny pripojí odberné miesto žiadateľa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia.

Poznámka

Žiadateľ má možnosť požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa VSD, a.s. o link skúšobnú prevádzku za účelom spresnenia výkonových požiadaviek (rezervovanej kapacity) a/alebo nastavenia kompenzačného zariadenia.