New Connection - eDSO

Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia elektrickej prípojky, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Companies and Organizations
 4. MV and HV Connection

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy VSD, a.s. (napäťová úroveň VN a VVN)

Žiadateľ o pripojenie predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o pripojenie s prílohami:
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov (aj s popisnými číslami domov a objektov)
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v link Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k žiadosti o pripojenie, v ktorom stanoví technické podmienky pripojenia a zašle ho žiadateľovi do 30 kalendárnych dní.

Krok č. 2 – Zaslanie návrhov zmlúv zo strany VSD

VSD, a.s. pripraví návrh Zmluvy o pripojení, respektíve Zmluvy o poskytnutí MRK (v prípade, že je elektroenergetické zariadenie vo vlastníctve tretej strany) a zašle ho žiadateľovi na podpis.

Zmluva o pripojení sa uzatvára výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy (trafostanica, prípojka, vedenie, ktoré nie je vo vlastníctve VSD).

Poznámka

Kontaktnou emailovou adresou pre riešenie zmluvných vzťahov s VDS pre odberné miesta na napäťovej úrovni VVN a VN je adresa: sietovy_obchod@vsdas.sk

Krok č. 3 – Doručenie podpísaných návrhov zmlúv zo strany žiadateľa

Lehota na doručenie podpísaných zmlúv zo strany žiadateľa je 14 dní od dátumu odoslania zo strany VSD, a.s. V prípade, že nebudú najneskôr v 14-ty deň po odoslaní návrhov zmlúv doručené VSD podpísané všetky návrhy zmlúv zo strany žiadateľa o pripojenie, považuje sa uvedené za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave.

Krok č. 4 – Podpísanie zmlúv zo strany VSD a vystavenie zálohovej faktúry na pripojenie

V prípade obdržania všetkých podpísaných návrhov zmlúv spoločnosť VSD vystaví žiadateľovi na úhradu zálohovú faktúru za pripojovací poplatok. Zálohová faktúra bude žiadateľovi odoslaná spolu so zmluvou o pripojení resp. zmluvou o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity podpísanou zo strany VSD.

Pripojovací poplatok sa určuje podľa aktuálneho link Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni VN a VVN.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia; faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej sumy na účet VSD. V prípade, ak deň splatnosti prípadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Po úhrade zálohovej faktúry bude žiadateľovi vystavená a zaslaná faktúra k prijatej platbe. Neuhradenie faktúry v termíne splatnosti sa považuje za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

Krok č. 5 – Podanie žiadosti o vyjadrenie k PD

Na základe určených technických podmienok pripojenia vo vyjadrení k Žiadosti o pripojenie žiadateľ zabezpečí u oprávnenej osoby projektovú dokumentáciu (PD), ktorú predloží VSD, a.s. na schválenie, najneskôr však v lehote 9–tich mesiacov od úhrady ceny za pripojenie.

Žiadateľ o vyjadrenie k PD predloží

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf)

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v link Klientskom centre
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k projektovej dokumentácii a vyjadrenie zašle žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania žiadosti.

V prípade, že žiadateľ o pripojenie zašle projektovú dokumentáciu skôr, ako dôjde ku podpisu zmluvy o pripojení a/alebo úhrade poplatku za pripojenie, PDS vráti žiadateľovi projektovú dokumentáciu bez vyjadrenia.

Krok č. 6 – Realizácia (výstavba elektroenergetického zariadenia)

Žiadateľ podľa schválenej PD, v súlade s príslušnou legislatívou (stavebný zákon) zrealizuje výstavbu svojho elektroenergetického zariadenia.

Po realizácii stavby elektroenergetického zariadenia žiadateľ zabezpečí:

 • vypracovanie Správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia elektrotechnikom špecialistom,
 • technickú obhliadku za účasti kompetentných pracovníkov VSD, a.s. (podľa vyjadrenia k PD),
 • miestny prevádzkový predpis pre zariadenie pripájané do distribučnej sústavy VSD, a.s.,
 • iný doklad v zmysle vyjadrenia k PD.

VSD, a.s. má v zmysle platného a účinného Prevádzkového poriadku právo odstúpiť od uzatvorených zmlúv a tým ukončiť platnosť vyjadrenia k žiadosti o pripojenie ak nedôjde k vybudovaniu odberného elektroenergetického zariadenia v lehote do dvoch rokov od úhrady poplatku za pripojenie.

Krok č. 7 – Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy

Po absolvovaní úspešnej technickej obhliadky za účasti kompetentných pracovníkov VSD, a.s. a splnení všetkých obchodných a technických podmienok pripojenia si žiadateľ uzatvorí Zmluvu o združenej dodávke s vybraným dodávateľom elektriny.

VSD, a.s. na základe žiadosti dodávateľa elektriny pripojí odberné miesto žiadateľa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia.

Poznámka

Žiadateľ má možnosť požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa VSD, a.s. o link skúšobnú prevádzku za účelom spresnenia výkonových požiadaviek (rezervovanej kapacity) a/alebo nastavenia kompenzačného zariadenia.