Trial Operation - eDSO

Skúšobná prevádzka na spresnenie výkonových požiadaviek (rezervovaná kapacita).

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Companies and Organizations
 4. Trial Operation

Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka na spresnenie výkonových požiadaviek (rezervovaná kapacita)

Podmienky priznania skúšobnej prevádzky:

 • skúšobná prevádzka sa týka odberných miest (OM) na napäťovej úrovni NN, VN a VVN (s určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu);
 • režim skúšobnej prevádzky je pre OM možné prideliť jedenkrát počas kalendárneho roka s dobou trvania skúšobnej prevádzky maximálne tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, pokiaľ sa nedohodne inak (od 1. dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci).

Podklady potrebné na uznanie skúšobnej prevádzky:

 • pdf Žiadosť o schválenie skúšobnej prevádzky.
 • Prílohy k žiadosti:
  • revízna správa nového zariadenia (existujúce OM);
  • kópia uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny.
 • Nové OM: žiadosť musí byť podaná do 5 dní od pripojenia. Skúšobná prevádzka sa povoľuje na dobu maximálne 3 mesiacov od prihlásenia.
 • Existujúce OM: o zmenu RK na režim Skúšobná prevádzka zmluvný partner písomne požiada PDS najneskôr do posledného kalendárneho dňa daného mesiaca na nasledujúce obdobie. Skúšobná prevádzka podlieha schváleniu zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje sa na súvislú, maximálne tri kalendárne mesiace trvajúcu dobu, ak sa s prevádzkovateľom distribučnej sústavy nedohodne inak.

Fakturácia RK v rámci skúšobnej prevádzky na napäťovej úrovni VN a VVN:

 • Nové OM: Počas doby uplatňovania dojednanej skúšobnej prevádzky pre spresnenie výkonových požiadaviek (RK) sa na odberné miesto vypočíta výška pevnej mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy ako súčin tarify za prístup do distribučnej sústavy pre mesačnú rezervovanú kapacitu, nameraného výkonu za fakturačné obdobie a koeficientu k=1,25. (fakturuje sa hodnota nameraného maxima).
 • Existujúce OM: Počas doby uplatňovania dohodnutej skúšobnej prevádzky pre spresnenie výkonových požiadaviek (RK) sa pre odberné miesto vypočíta výška pevnej mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy ako súčin tarify za prístup do distribučnej sústavy pre mesačnú rezervovanú kapacitu, nameraného výkonu za fakturačné obdobie a koeficientu k=1,25. V prípade, že pri existujúcich odberných miestach nameraný výkon za fakturačné obdobie bude nižší ako hodnota dohodnutej rezervovanej kapacity pred začatím skúšobnej prevádzky, pre výpočet platby za prístup do distribučnej sústavy sa použije hodnota tejto dohodnutej rezervovanej kapacity.
 • Nameraný výkon počas skúšobnej prevádzky nesmie prekročiť dojednanú MRK.

Fakturácia RK v rámci skúšobnej prevádzky na napäťovej úrovni NN:

 • Počas doby uplatňovania dojednanej skúšobnej prevádzky na spresnenie výkonových požiadaviek (RK) sa pre odberné miesto, fakturované na základe mesačného odpočtu, vypočíta výška mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy ako súčin tarify za prístup do distribučnej sústavy Základnej sadzby (X3–C2), nameraného výkonu za fakturačné obdobie a koeficientu k=1,25 (fakturuje sa hodnota nameraného maxima).
 • Nameraný výkon počas skúšobnej prevádzky nesmie prekročiť dojednanú MRK.

Objednávka rezervovanej kapacity (RK) po skončení skúšobnej prevádzky:

 • Po skončení skúšobnej prevádzky zmluvný partner dojedná s PDS typ a hodnotu RK na nasledujúce obdobie najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení skúšobnej prevádzky.
 • Pre existujúce OM po skončení skúšobnej prevádzky zmluvný partner dojedná s PDS typ a hodnotu RK na nasledujúce obdobie v súlade s pravidlami na zmenu RK.
 • Ak zmluvný partner do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení skúšobnej prevádzky neoznámi požadovanú tarifu (RK) na nasledujúce obdobie, bude PDS pre existujúce odberné miesto na nasledujúce obdobie až do uplatnenia zmeny zo strany zmluvného partnera uplatňovať tarifu (RK) dojednanú pred obdobím skúšobnej prevádzky. Pre novopripojené odberné miesto bude PDS uplatňovať pre odberné miesta pripojené do DS VVN a do DS VN mesačný typ RK s hodnotou nameraného výkonu v mesiaci ukončenia platnosti skúšobnej prevádzky.

Skúšobná prevádzka na nastavenie kompenzačného zariadenia (účinník)

Podmienky priznania skúšobnej prevádzky:

 • Skúšobná prevádzka sa týka OM pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni VVN, VN, NN;
 • Skúšobná prevádzka sa udeľuje pre to isté odberné miesto a obchodného partnera iba jedenkrát, ak sa odberateľ nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej sústavy inak; a slúži na inštaláciu, prípadne nastavenie kompenzačného zariadenia;
 • Nové OM (OM po zmene OP): pdf Žiadosť o schválenie skúšobnej prevádzky musí byť podaná do 5. dňa od pripojenia, resp. zmeny OP na OM. Skúšobná prevádzka sa povoľuje na dobu maximálne 3 mesiacov od prihlásenia, resp. od zmeny odberateľa na OM do posledného dňa v mesiaci;
 • Existujúce OM: pdf Žiadosť o schválenie skúšobnej prevádzky na nasledujúci mesiac musí byť podaná najneskôr v posledný deň aktuálneho mesiaca. Za dátum podania žiadosti sa považuje dátum doručenia žiadosti prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ak je dátum podania žiadosti neskorší ako je dátum, od ktorého je požadovaná skúšobná prevádzka, v takomto prípade bude skúšobná prevádzka schválená od prvého dňa nasledujúceho mesiaca;
 • Skúšobná prevádzka sa schvaľuje na obdobie troch celých kalendárnych mesiacov t. j. od prvého dňa prvého mesiaca skúšobnej prevádzky do posledného dňa posledného mesiaca skúšobnej prevádzky;
 • Skúšobná prevádzka sa schvaľuje ako jeden celok a nie je možné ju rozdeliť na viac častí.

Podklady potrebné k uznaniu skúšobnej prevádzky:

 • kompletne vyplnená žiadosť s podpisom a pečiatkou žiadateľa.

Fakturácia v rámci skúšobnej prevádzky:

 • prirážka za nedodržanie záväznej hodnoty účinníka sa počas skúšobnej prevádzky neúčtuje;
 • dodávka spätnej jalovej elektriny do distribučnej sústavy sa neúčtuje.