Annual Customer Consumption - eDSO

Množstvo spotrebovanej elektriny na vašom odbernom mieste si môžete prezerať komfortne priamo na našej stránke.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. Annual Customer Consumption

Ročná spotreba zákazníkov

Informácie o ročnej spotrebe zákazníkov

Množstvo spotrebovanej elektriny na vašom odbernom mieste si môžete prezerať komfortne z pohodlia vášho domova, priamo na našej stránke.

Registrovanému používateľovi dávame do pozornosti aplikáciu Info o spotrebe a výrobe, dostupnú 24 hodín denne 365/366 dní v roku. Podmienkou pre prístup k nameraným údajom je pridanie partnera do role odberateľ elektriny.

Informácie o nameraných údajoch sú poskytované v závislosti na type merania a odpočte odberného miesta.

Pre odberné miesta s nainštalovaným meraním typu A je k dispozícii diagram odberu elektriny v 15 minútových intervaloch (namerané údaje za predchádzajúci deň sú dostupné najskôr po 8:00 hod. nasledujúceho dňa), prehľad o zúčtovanej činnej a jalovej elektrickej práci, štatistické údaje, grafy a export dát.

Odberatelia elektriny s nainštalovaným meraním typu C si môžu prezrieť zúčtovanú spotrebu elektriny a exportovať dáta v rozsahu zvolenom pre vyhľadávanie.

V prípade, že vám z nejakého dôvodu nevyhovuje individuálne prezeranie spotreby a na odbernom mieste máte nainštalované meranie typu A alebo meranie typu B, je možné jedenkrát ročne požiadať spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) o bezodplatné poskytnutie meraných údajov o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení.

Rozsah, termín a spôsob spracovnania údajov, stanovený v platnej legislatíve, je uvedený v  pdf písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať elektronickou poštou na mer_hodnoty@vsds.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

Povinnou prílohou žiadosti sú:

  • platný výpis z obchodného registra,
  • splnomocnenie štatutárneho zástupcu spoločnosti v prospech osoby uvedenej na žiadosti (iba v prípade, ak žiadateľ nie je štatutárny zástupca).

Písomná žiadosť, v ktorej nebude uvedená e-mailová adresa, na ktorú je potrebné žiadané údaje zaslať alebo nebude obsahovať povinné prílohy, nebude zo strany PDS vyriešená.