Preradenie do mesačného odpočtu - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. Preradenie do mesačného odpočtu

Preradenie do mesačného odpočtu

Čo je IMS?

IMS (inteligentný merací systém) predstavuje meranie odberu elektriny moderným elektronickým elektromerom, ktorý je schopný k bežnému meraniu elektriny pridávať viac informácií, než meradlo používané doteraz. IMS je schopný vysielať namerané údaje diaľkovo do dátového centra na ďalšie spracovanie. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu vášho elektromera odpočtárom.

Na základe čoho ma preradzujete do mesačného odpočtu?

Inštalácia inteligentných elektromerov súvisí s plnením požiadaviek Európskej Únie, ktoré boli premietnuté do slovenskej legislatívy. Vyhláška o IMS Ministerstva hospodárstva č. 358/2013 Z.z., ktorá definuje povinnosť ako pre VSD, tak aj pre ostatných distribútorov na území SR inštalovať inteligentné meradlá v konkrétnych lehotách a pre konkrétnu kategóriu zákazníkov, ktorí majú ročnú spotrebu elektriny nad 4 MWh. Ďalším dôvodom nasadzovania IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov.

Ak nesúhlasím s takýmto meraním, je možný návrat k pôvodnému spôsobu merania?

Elektromer je vo vlastníctve VSD. Distribútor zo zákona zodpovedá za správne meranie. Keďže nám záleží na spoľahlivom meraní odberu elektriny, preto sme sa rozhodli namontovať modernejší elektromer. Návrat k pôvodnému starému elektromeru preto nevieme zabezpečiť. Zároveň v zmysle vyhlášky o inteligentnom meraní, je každý odberateľ elektriny povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému na svojom odbernom mieste elektriny.
Zmena typu merania nemá vplyv na cenu za distribúciu elektriny ani na ostatné regulované zložky ceny elektriny.

Aké typy elektromerov inštaluje VSD na odberné miesta?

V súčasnosti VSD inštaluje na odberné miesta, ktoré sú zaradzované do IMS systému tri typy elektromerov:

  1. Elektromer so základnou funkcionalitou typu SX5A2 (manuál k elektromeru pdf SX5A2)
  2. Elektromer s pokročilou funkcionalitou typu NP73E (manuál k elektromeru pdf NP73E)
  3. Elektromer so špeciálnou funkcionalitou LZQJ-XC, určený pre odberné miesta kde je inštalovaný zdroj na výrobu elektriny (manuál k elektromeru pdf LZQJ-XC)

Ako funguje fakturácia za odber elektriny? Čo nám fakturuje VSD?

VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy Vám ako odberateľovi elektriny priamo nič nefakturuje1. Distribútor zabezpečuje meranie v sústave. Namerané údaje o spotrebe (odbere) elektriny denne odosiela Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a vášmu dodávateľovi elektriny. Na konci mesiaca VSD fakturuje pre každé odberné miesto dodávateľovi cenu za použitie distribučnej sústavy. Následne dodávateľ elektriny cenu za dodávku elektriny fakturuje Vám.

1 Neplatí pre odberateľov so samostatnou zmluvou o distribúcii elektriny

Ak VSD zasiela a fakturuje môjmu dodávateľovi údaje o mojom odbere, bude aj môj dodávateľ fakturovať odber voči mne mesačne?

Pre Vás ako odberateľa elektriny v domácnosti môžu nastať dve možnosti v súvislosti s tým, že VSD bude zasielať skutočné hodnoty odberu za kalendárny mesiac vášmu dodávateľovi elektriny:

  1. Aj naďalej vaše platby za elektrinu budú realizované formou záloh a raz ročne budete mať vyúčtovanie od vášho dodávateľa elektriny, tak ako doteraz.
  2. Váš dodávateľ elektriny Vám bude fakturovať odber elektriny každý mesiac na základe skutočnosti za predchádzajúci mesiac.

Záleží len na vašej dohode s dodávateľom, či za skutočný mesačný odber elektriny platíte mesačne, ročne alebo kvartálne.

Aké výhody plynú z inštalácie IMS merania?

Odberateľ elektriny sa môže na základe informácií o priebehu svojej dennej spotreby z IMS merania rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať odber elektriny v priebehu dňa. Máte možnosť zistiť, ako sa vyvíjala spotreba vášho odberného miesta za uplynulý deň za každých 15 minút počas celého dňa.
Svoju spotrebu ako aj priebeh spotreby už za predchádzajúci deň si môžete pozrieť po registrácii a prihlásení na portáli eVSD.
Starší spôsob merania dovoľoval nastavenie nemenných časov vysokej a nízkej tarify (VT/NT). S vaším dodávateľom sa môžete dohodnúť na inom delení spotreby, a táto zmena bude pre Vás bezplatná.

Ako sa viem prihlásiť na portál eVSD?

Pred prvým prihlásením na portál je potrebné sa zaregistrovať. Urobiť tak môžete tu.

Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť tu.

Pre čo najjednoduchšiu registráciu, prihlásenie a popis základných funkcionalít portálu sú na www.vsds.sk k dispozícii video návody a prezentácie, ktoré si môžete pozrieť tu.

Čo všetko si viem na vašom portáli pozrieť ohľadne spotreby elektrickej energie?

Máte možnosť sledovať priebeh odberu za predchádzajúci deň po 15 minútach za celý deň. Zobrazené údaje si môžete stiahnuť napr. do excelu a ďalej spracovať podľa vašich potrieb.
Viete nájsť, kedy bola spotreba najnižšia, alebo naopak, kedy bol odoberaný výkon najvyšší. Môžete porovnávať priemernú spotrebu podľa dní, mesiacov alebo za uplynulé roky.
To všetko je ale k dispozícii len za obdobie, odkedy je odber meraný inteligentným meradlom.

Čo sú zmluvné hodnoty distribúcie?

Zmluvné hodnoty distribúcie sú hodnoty, ktoré je odberateľ povinný dodržiavať počas odberu elektriny z distribučnej sústavy. Medzi zmluvné hodnoty patrí dohodnutá hodnota MRK – maximálnej rezervovanej kapacity, RK – rezervovanej kapacity, Účinník odberu v tolerancii 0,95 až 1 a bez dodávky nevyžiadanej spätnej kapacitnej zložky jalovej energie. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy v prípade prekročenia týchto hodnôt účtuje tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt, teda za prekročenie MRK, RK, nedodržanie účinníka a za dodávku spätnej jalovej zložky energie.

Prečo musíme zmluvné hodnoty distribúcie teraz dodržiavať, keď doteraz sme to nemuseli?

Povinnosť dodržiavať vyššie uvedené zmluvné hodnoty odberu platí pre každého užívateľa distribučnej sústavy bez ohľadu na spôsob merania odberu elektriny, ergo zmluvné hodnoty musia byť dodržiavané, aj keď nie sú merané.

V zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (cenníka distribúcie), je podmienkou uplatňovania taríf a sadzieb za použitie distribučnej sústavy uvedených v cenníku odber elektriny pri trvalom induktívnom účinníku cos(fi) = 0,95 až 1,00 a odber elektriny bez spätnej dodávky nevyžiadanej kapacitnej zložky jalovej energie.
Rovnako platí, že odberateľ môže využívať distribučnú sústavu len v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity.

Čo je to MRK – Maximálna rezervovaná hodnota a ako sa vyhodnocuje?

Hodnota MRK predstavuje maximálnu hodnotu výkonu, ktorú má odberateľ k dispozícii v sústave pre odber elektriny. Informáciu o veľkosti MRK nájde odberateľ v zmluve o pripojení alebo na faktúre od svojho dodávateľa.

Ako sa vyhodnocuje MRK:

IMS elektromer zaznamenáva každých 15 minút hodnotu odberu (výkon), z nameraných údajov za celý kalendárny mesiac1 sa vyberie najvyššia nameraná hodnota a porovná sa s hodnotou MRK uvedenou v zmluve o pripojení.
V prípade prekročenia hodnoty MRK na odbernom mieste nad zmluvne dohodnutú alebo stanovenú hodnotu prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje tarifu formou prirážky za každý takto prekročený kW vo výške 15-násobku zmluvne dohodnutej tarify za prístup do distribučnej sústavy (tarify za výkon).

12880 hodnôt pre 30 kalendárnych dní, 2976 hodnôt pre 31 kalendárnych dní

Ako vieme minimalizovať „pokuty“ za prekročenie MRK?

V prípade, že váš odber je vyšší ako zmluvná hodnota MRK a nechcete viac platiť pokuty za prekročenie, je potrebné požiadať VSD o zvýšenie MRK pre odberné miesto. Informácie ako postupovať pri zmene MRK nájdete link tu.

Alternatívnym riešením môže byť, že na základe informácii o priebehu odberu z IMS sa upraví spôsob využívania elektriny. Napríklad, že sa nebudú zapínať veľké odbery súčasne.

Čo je to RK – rezervovaná kapacita a ako sa vyhodnocuje?

Rezervovaná kapacita predstavuje časť maximálnej rezervovanej kapacity a je dohodnutou kapacitou pre prístup do distribučnej sústavy. Podľa tejto hodnoty sa uhrádza mesačná platba za prístup do distribučnej sústavy, t.j. hodnota RK vynásobená jednotkovou cenou za prístup do sústavy.

Vyhodnocovanie RK:

IMS elektromer zaznamenáva každých 15 minút hodnotu odberu (výkon), z nameraných údajov za celý kalendárny mesiac1 sa vyberie najvyššie nameraná hodnota a porovná sa s evidovanou hodnotou RK.

V prípade prekročenia RK nad dohodnutú alebo stanovenú hodnotu prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje tarifu formou prirážky za každý takto prekročený kW vo výške 5-násobku zmluvne dohodnutej tarify za prístup do distribučnej sústavy (tarify za výkon).

12880 hodnôt pre 30 kalendárnych dní, 2976 hodnôt pre 31 kalendárnych dní

Vieme si znížiť mesačnú platbu za prístup do sústavy?

Áno, tam, kde je namontovaný inteligentný merací systém.
IMS meranie umožňuje bez nutnosti výmeny ističa a zmeny MRK administratívne znížiť hodnotu RK prostredníctvom vášho dodávateľa v rozmedzí 20% až 100% z MRK. Keďže sa mesačná platba za prístup do sústavy odvíja od hodnoty RK, znížením hodnoty RK sa Vám zníži aj platba za prístup do sústavy.
Je potrebné dbať na to, že v prípade prekročenia hodnoty RK voči nameranému maximu za daný mesiac bude účtovaná tarifa za prekročenie RK.

Čo je to účinník – cos(fi) a ako sa vyhodnocuje?

Elektrina, aj keď to nedokážeme vnímať zmyslami, má z fyzikálnej podstaty činnú a jalovú zložku. Činná zložka vytvára požadovaný účinok – je to napríklad premena elektrickej energie na svetelnú (žiarovka), mechanickú (elektromotor) alebo na tepelnú energiu (ohrievač). Jalová zložka sa nepremieňa na užitočnú energiu, ale vytvára sa ňou napríklad magnetické pole pre prácu motora alebo transformátora a v sústave je žiaduca len do istej hodnoty. Pomer medzi činnou a jalovou zložkou popisuje bezrozmerný parameter účinníka cos(fi). Požadovaná hodnota účinníka je v rozmedzí 0,95 až 1,00.

Vyhodnotenie účinníka:

IMS elektromer dokáže samostatne zmerať činnú zložku a samostatne jalovú zložku. Na základe nameraných údajov sa vypočíta hodnota cos(fi). Ak je hodnota cos(fi) nižšia ako 0,95 uplatňuje sa v zmysle cenníka prirážka za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka.

Pre odberné miesta s MRK do 30kW (45 ampérov) vrátane sa účinník a spätná jalová energia nevyhodnocuje.

Čo je to spätná jalová energia a ako sa vyhodnocuje?

Opačným problémom, ako je nevyhovujúci účinník spôsobený zvýšeným odberom jalovej energie, je dodávka jalovej elektriny naspäť do distribučnej sústavy.

K nevyžiadanej dodávke dochádza vtedy, ak prevláda kapacitná zložka odberu, teda ak je odber takzvane prekompenzovaný. K prekompenzovaniu dochádza z rôznych príčin. Najčastejšie to spôsobuje predimenzovaný alebo nesprávne fungujúci kompenzátor jalových zložiek. Dodávku jalovej energie spôsobujú napríklad aj dlhé káblové prívody.

Vyhodnocovanie spätnej jalovej energie:

IMS elektromer dokáže samostatne zmerať dodávku spätnej jalovej energie.
Pre odberné miesta s MRK do 30kW (45 ampérov) vrátane sa účinník a spätná jalová energia nevyhodnocuje.

Ako vieme minimalizovať „pokuty“ za účinník a spätnú jalovú energiu?

Ak charakter vášho odberného miesta vyžaduje väčší pomer jalovej zložky voči činnej zložke ako je optimálna hodnota cos(fi) (napr. prevádzka s väčším počtom elektromotorov), riešením je jalovú elektrinu neodoberať zo siete, ale vyrobiť si ju priamo v mieste odberu. Jalová zložka sa dá vyrobiť prostredníctvom zariadenia nazvaného kompenzátor, ktorý zabezpečí to, že potrebná zložka jalovej elektriny sa vyrobí priamo v mieste spotreby a zároveň zabezpečí hodnotu cos(fi) v rozmedzí 0,95 až 1, 00.

Informácie o možnostiach dodávky kompenzátora jalových zložiek na kľúč Vám radi poskytneme na tel. čísle +421-55-6102629 alebo elektronicky na adrese info@enerkos.sk

Čo je to skúšobná prevádzka na nastavenie kompenzačného zariadenia?

Skúšobná prevádzka predstavuje pre odberateľa možnosť, aby sa mu 3 mesiace nevyhodnocoval účinník a dodávka spätnej jalovej zložky energie, a mal tak dostatočný čas na to, aby si odberateľ elektriny zistil, či hodnoty účinníka a spätnej jalovej energie sú v poriadku, a rozhodol sa či na danom odbernom mieste si zaobstará kompenzačné zariadenie.

VSD pre všetky odberné miesta, ktoré budú preradené do IMS merania, automaticky nastaví 3 mesačnú skúšobnú prevádzku od dátumu preradenia. Pred uplynutím 3 mesačnej skúšobnej prevádzky alebo počas kalendárneho roka môže odberateľ ešte raz požiadať o pridelenie 3 mesačnej skúšobnej prevádzky.

Bližšie informácie ako aj žiadosť pre opätovné pridelenie skúšobnej prevádzky nájdete link tu.

Kedy najskôr budú namerané údaje k dispozícii na eVSD?

Odberový diagram bude k dispozícii vždy po 09:30 za predchádzajúci deň. Fakturačné údaje budú k dispozícii po prvom mesiaci od preradenie do IMS.

Ak mám otázku, ktorá nie je zodpovedaná medzi týmito otázkami kam sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte otázku, ktorá nie je zodpovedaná na našej webovej stránke, môžete ju napísať na adresu info@vsds.sk a v čo najkratšom možnom čase na ňu dostanete odpoveď.