Nové pripojenie - eDSO

Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia elektrickej prípojky, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy (ďalej „Žiadosť o pripojenie“)

Žiadosť o pripojenie je možné podať elektronicky po prihlásení sa do Portálu eVSD alebo osobne v Klientskom centre.

VSD stanoví Technické podmienky pripojenia.

Ak to Technické podmienky pripojenia umožnia, tak môžete okamžite podpísať Zmluvu o pripojení a uhradiť pripojovací poplatok. *

Následne si vybudujete domovú prípojku a uzatvoríte Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vami vybraným dodávateľom elektriny, ktorý po podpise zmluvy požiada o pripojenie vášho odberného miesta do distribučnej sústavy.

Ak si pripojenie vášho odberného miesta vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie, bude proces pripojenia prebiehať tak, ako je to uvedené v kroku č. 2, 3 a 4.

* Tento postup sa vzťahuje na väčšinu odberných miest s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3 x 25 A bez nutnosti úprav distribučnej sústavy.

Krok č. 2 – vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie (PD)

V prípade, že vo vyjadrení VSD, a.s. k Žiadosti o pripojenie je predpísané spracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky, žiadateľ zabezpečí u oprávnenej osoby jej vypracovanie.

Elektrická prípojka musí byť v projektovej dokumentácii riešená samostatným stavebným objektom.

Žiadateľ o vyjadrenie k PD predloží:

 • vyplnenú Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf)
 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie, v ktorom stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia. Vyjadrenie zašle VSD, a.s. žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania Žiadosti o pripojenie.

V prípade potreby, povolenie na realizáciu elektrickej prípojky zabezpečuje žiadateľ o pripojenie výlučne ohlásením drobnej stavby.

Poznámka:

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Za drobné stavby sa považujú prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete. Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Pre úplnú informáciu si prečítajte najmä § 139b a § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Krok č. 3 – realizácia elektrickej prípojky

Realizáciu elektrickej prípojky zabezpečí VSD, a.s. Začiatok realizácie elektrickej prípojky je podmienený splnením všetkých podmienok zo strany žiadateľa o pripojenie, vyplývajúcich z pripojovacích podmienok určených vo vyjadrení VSD, a.s. k Žiadosti o pripojenie.

Možnosti realizácie elektrickej prípojky:

Elektrická prípojka do vzdušnej NN siete

Prípojková poistková skriňa (SP do 100 A)

Realizácia elektrickej prípojky je podmienená uzatvorením zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Po uzavretí zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy bude elektrická prípojka do vzdušnej NN siete zrealizovaná spoločnosťou VSD, a.s. do piatich pracovných dní.

Prípojková poistková skriňa (VRIS 3x250 A)

Po odovzdaní všetkých požadovaných podkladov žiadateľom, bude elektrická prípojka do vzdušnej NN siete zrealizovaná do 30 dní odo dňa doručenia projektovej dokumentácie na vyjadrenie. Následne bude žiadateľovi zaslané vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Poznámka:

30 dňová lehota sa nevzťahuje na prípady, ak projektová dokumentácia bola vypracovaná bez predchádzajúceho stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy, alebo so žiadosťou o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je spolu podaná žiadosť o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

Elektrická prípojka do káblovej NN siete

Po odovzdaní všetkých požadovaných podkladov žiadateľom, bude žiadateľovi zaslané vyjadrenie k projektovej dokumentácii a elektrická prípojka do káblovej NN siete bude realizovaná do 45 dní. Následne budú žiadateľovi zaslané doklady o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky.

Poznámka:

Realizáciu odberného zariadenia vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky si zabezpečí žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady. Správou z tejto prehliadky (Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia) žiadateľ dokladuje bezpečnosť odberného zariadenia pri uzatváraní Zmluvy o pripojení. Pod odberným zariadením sa rozumie kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču, elektromerový rozvádzač v zmysle pdf podmienok merania, kábel od elektromerového rozvádzača k napojenie objektu a elektroinštalácia samotného objektu. Ak sa prípojka použije už na výstavbu objektu, odporúčame kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču a samotný elektromerový rozvádzač vybudovať ako trvalý a z neho napojiť dočasný rozvádzač, na ktorý sa budú pripájať stavebné stroje a zariadenia.

Krok č. 4 – Uzatvorenie Zmluvy o pripojení (ZoP) a pripojenie odberného miesta

Po obdržaní vyjadrenia k PD a po realizácii elektrickej prípojky žiadateľ zabezpečí Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia. Na uzatvorenie Zmluvy o pripojení žiadateľ predloží:

 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky – zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej sústavy (platí len pre podzemné prípojky);
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške odberného zariadenia – zabezpečí žiadateľ o pripojenie;
 • platný doklad totožnosti;
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
 • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu (napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní, je akceptovaný výpis z  link http://www.katasterportal.sk).

Žiadateľ o uzatvorenie ZoP môže požiadať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
 • prostredníctvom vybraného dodávateľa.

Pripojovací poplatok môže žiadateľ uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo platobnou kartou priamo v Klientskom centre.

Poznámka: Zmluvu o pripojení uzatvára VSD, a.s. výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom, ak sa jedná o pripájanie do spoločných priestorov bytového domu.

Zmluvu o Združenej dodávke elektriny uzatvorí žiadateľ s vybraným dodávateľom elektriny.

Fyzické pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy realizuje VSD, a.s. na žiadosť dodávateľa do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia.