New Connection - eDSO

Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie, realizácia elektrickej prípojky, uzatvorenie Zmluvy o pripojení a pripojenie odberného miesta.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Companies and Organizations
 4. LV Connection
 5. Processes of LV Connection

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy (ďalej "Žiadosť o pripojenie")

Žiadosť o pripojenie môžete podať elektronicky po prihlásení sa do Portálu eVSD alebo osobne v Klientskom centre.

VSD stanoví Technické podmienky pripojenia, v ktorom stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia.

Ak to Technické podmienky pripojenia umožnia, tak môžete okamžite podpísať Zmluvu o pripojení a uhradiť pripojovací poplatok. *

Následne si vybudujete domovú prípojku a uzatvoríte Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vami vybraným dodávateľom elektriny, ktorý po podpise zmluvy požiada o pripojenie vášho odberného miesta do distribučnej sústavy.

* Tento postup sa vzťahuje na väčšinu odberných miest. Výnimkou sú prípady, ak je potrebné rozšírenie alebo úprava distribučnej sústavy.

Krok č. 2 – vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie (PD)

V prípade, že vo vyjadrení VSD, a.s. k Žiadosti o pripojenie je predpísané spracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky, zabezpečíte u oprávnenej osoby jej vypracovanie.

Elektrická prípojka musí byť v projektovej dokumentácii riešená samostatným stavebným objektom.

O vyjadrenie k PD môžete následne požiadať elektronicky v rámci procesu vybavovania vašej žiadosti o pripojenie nového odbreného miesta, avšak až po potvrdení súvisiacej ZoP a úhrade pripojovacieho poplatku. Ak s VSD komunikujete písomne, tak predložíte:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf na CD/DVD nosiči)
 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Vyjadrenie k PD zašle VSD, a.s. žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania Žiadosti.

V prípade potreby, povolenie na realizáciu elektrickej prípojky zabezpečíte výlučne ohlásením drobnej stavby.

Poznámka:

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Za drobné stavby sa považujú prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete. Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Pre úplnú informáciu si prečítajte najmä § 139b a § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Krok č. 3 – realizácia odberného zariadenia

Realizáciu odberného zariadenia vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky si zabezpečíte sám a na vlastné náklady. Správou z tejto prehliadky (Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia) dokladujete bezpečnosť odberného zariadenia.

Poznámka

Pod odberným zariadením sa rozumie kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču, elektromerový rozvádzač v zmysle link podmienok merania, kábel od elektromerového rozvádzača k napojenie objektu a elektroinštalácia samotného objektu. Ak sa prípojka použije už na výstavbu objektu, odporúčame kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču a samotný elektromerový rozvádzač vybudovať ako trvalý a z neho napojiť dočasný rozvádzač, na ktorý sa budú pripájať stavebné stroje a zariadenia.

Krok č. 4 – Uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a pripojenie odberného miesta

Po obdržaní vyjadrenia k PD (ak bola požadovaná) a po realizácii odberného zariadenia zabezpečíte ešte Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.

Následne uzatvoríte Zmluvu o Združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

Fyzické pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy realizuje VSD, a.s. na žiadosť dodávateľa elektriny do 5 pracovných dní od odoslania žiadosti od dodávateľa do VSD. Pripomíname, že nevyhnutným predpokladom pripojenia je doručenie revíznej správy najneskôr v čase návštevy nášho pracovníka na pripájanom odbernom mieste.

* Pripojenie podmienené úpravou alebo rozšírením distribučnej sústavy

V prípade ak pripojenie vami požadovaného odberu bolo zo strany VSD podmienené úpravou alebo rozšírením distribučnej sústavy, hore uvedený postup sa môže v niektorých krokoch odlišovať. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení dôjde až po splnení technických príp. iných podmienok pripojenia uvedených v samotnom stanovisku.

V uvedenom prípade k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení žje potrebné predložiť:

 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške odberného zariadenia;
 • platný doklad totožnosti (v prípade osobnej návštevy KC);
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
 • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu (napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní, je akceptovaný výpis z link http://www.katasterportal.sk).

Žiadateľ o uzatvorenie ZoP môže požiadať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
 • prostredníctvom vybraného dodávateľa.

Pripojovací poplatok môžeteuhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo platobnou kartou priamo v Klientskom centre.

Poznámka: Zmluvu o pripojení uzatvára VSD, a.s. výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom, ak sa jedná o pripájanie do spoločných priestorov bytového domu.