Oznamovacia povinnosť MDS - eDSO

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje prevádzkovateľovi MDS oznámiť PDS, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny.

Obsah stránky

 

Oznamovacia povinnosť MDS

 1. Oznamovacia povinnosť MDS
 2. Národný jadrový fond
 3. Štatistické údaje o výrobe a spotrebe

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom č. 24/2013 Z. z. stanovuje prevádzkovateľovi MDS oznámiť PDS, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny.

Prevádzkovateľ MDS oznamuje PDS, do ktorej je pripojený, každú zmenu v povolení na distribúciu elektriny.

Prevádzkovatelia MDS, ktorých sa uvedená povinnosť týka, zašlú písomné oznámenie s nasledujúcimi povinnými identifikačnými údajmi:

 • EIC identifikátor miesta dodávky na rozhraní PDS a MDS (EIC kód je 16 miestny alfanumerický identifikátor, ktorý začína znakmi 24ZVS a je uvedený v Zmluve o pripojení, vo faktúre za distribúciu elektriny, alebo Vám informáciu o EIC kóde môže poskytnúť váš dodávateľ elektriny);
 • číslo zmluvy o pripojenie do distribučnej sústavy;
 • číslo odberného miesta (rozhranie PDS a MDS);
 • EIC kód MDS, ak bol pridelený zúčtovateľnom odchýlok, začínajúci znakmi 24X;
 • obchodné meno spoločnosti;
 • adresa sídla spoločnosti;
 • miesto podnikania;
 • kontaktná osoba pre nahlasovanie údajov v zmysle § 10 horeuvedenej Vyhlášky (telefón, fax, e–mail);

na korešpondenčnú adresu:
Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice