National Nuclear Fund - eDSO

Formulár pre nahlasovanie údajov pre potreby vyúčtovania efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. MDS
  5. Reporting Data

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorého sa týka vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu na základe § 2 platného Nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z. ktorého odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy VSD, a.s., odovzdá vždy za príslušný mesiac údaje do 7. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Nahlásenie je potrebné vykonať prostredníctvom pdf formulára pre nahlasovanie údajov pre potreby vyúčtovania efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu. Riadne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 7. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, ktorého sa nahlasovanie týka. Formulár je možné zaslať nasledovnými spôsobmi:

  • e-mailom na adresu mer_hodnoty@vsds.sk (do predmetu správy uveďte "nahlasovanie údajov")
  • faxom na číslo +421 55 610–2945

Poskytnuté údaje zaslané vyššie popísanými spôsobmi je potrebné potvrdiť písomne, t.j. zaslaním vyplneného a podpísaného formulára najneskôr do 15. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci ktorého sa nahlasované dáta týkajú.