Companies and Organizations - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations

Companies and Organizations

An electricity consumer within the Companies and Organizations category is a legal person performing a business activity, as well as a natural person – entrepreneur, or other legal persons (municipalities, associations, self-governing regions and the like).