Vulnerable Customer - eDSO

Postup zraniteľného odberateľa v domácnosti pre splnenie podmienok na zaradenie zraniteľného odberateľa do evidencie je definovaný spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Vulnerable Customer

Zraniteľný odberateľ

Zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené.

Postup zraniteľného odberateľa pre zaradenie do evidencie

Postup zraniteľného odberateľa v domácnosti pre splnenie podmienok na zaradenie zraniteľného odberateľa do evidencie, je definovaný spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.

  1. Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že je zraniteľným odberateľom v zmysle § 3 písmeno b) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Informáciu podľa prvej vety môže zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu uverejnenú na tieto účely na jeho webovom sídle.
  2. Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje úplným a správnym vyplnením a doručením formulára zverejnenom na tieto účely na webovom sídle VSD.
  3. Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. Ak zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti v tejto lehote nepreukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukázateľne vyzve zraniteľného odberateľa elektriny, aby preukázal, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. Podmienky sa preukazujú úplným a správnym vyplnením a doručením formulára. Ak zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti nepredloží do 30 dní formulár alebo z formulára nevyplýva, že zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, prevádzkovateľ distribučnej sústavy zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti vyradí z evidencie zraniteľných odberateľov, o čom bezodkladne informuje odberateľa elektriny a jeho dodávateľa elektriny.
  4. Zraniteľný odberateľ bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak bolo určené na účely komunikácie medzi odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
  5. Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny potvrdzuje zraniteľný odberateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy telefonicky, na telefónnom čísle na to určenom do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

More >

Súvisiace dokumenty