Annual Customer Consumption - eDSO

Informácie o spotrebe a výrobe stále dostupné.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Annual Customer Consumption

Ročná spotreba zákazníkov

Informácie o ročnej spotrebe zákazníkov

Množstvo spotrebovanej elektriny na vašom odbernom mieste si môžete prezerať komfortne z pohodlia vášho domova, priamo na našej stránke.

Registrovanému používateľovi dávame do pozornosti aplikáciu Info o spotrebe a výrobe, dostupnú 24 hodín denne 365/366 dní v roku. Podmienkou pre prístup k nameraným údajom je pridanie partnera do role odberateľ elektriny.

Informácie o nameraných údajoch sú poskytované v závislosti na type merania a odpočte odberného miesta.

Pre odberné miesta s nainštalovaným meraním typu A je k dispozícii diagram odberu elektriny v 15 minútových intervaloch (namerané údaje za predchádzajúci deň sú dostupné najskôr po 8:00 hod. nasledujúceho dňa), prehľad o zúčtovanej činnej a jalovej elektrickej práci, štatistické údaje, grafy a export dát.

Odberatelia elektriny s nainštalovaným meraním typu C si môžu prezrieť zúčtovanú spotrebu elektriny a exportovať dáta v rozsahu zvolenom pre vyhľadávanie.

V prípade, že vám z nejakého dôvodu nevyhovuje individuálne prezeranie spotreby a na odbernom mieste máte nainštalované meranie typu A alebo meranie typu B, je možné jedenkrát ročne požiadať spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) o bezodplatné poskytnutie meraných údajov o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení.

Rozsah, termín a spôsob spracovnania údajov, stanovený v platnej legislatíve, je uvedený v  pdf písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať elektronickou poštou na mer_hodnoty@vsds.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

Povinnou prílohou žiadosti sú:

  • platný výpis z obchodného registra,
  • splnomocnenie štatutárneho zástupcu spoločnosti v prospech osoby uvedenej na žiadosti (iba v prípade, ak žiadateľ nie je štatutárny zástupca).

Písomná žiadosť, v ktorej nebude uvedená e-mailová adresa, na ktorú je potrebné žiadané údaje zaslať alebo nebude obsahovať povinné prílohy, nebude zo strany PDS vyriešená.