Zmena sadzby pre nebytové priestory - eDSO

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti VSD, a.s.

Obsah stránky

 

Zmena sadzby pre nebytové priestory

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.:

Úvod

V zmysle výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

Podmienky pre priznanie distribučnej sadzby pre domácnosť sú popísané v platnom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), schválenom rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Postup a spôsob preukazovania

 • Ak má žiadateľ s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ písomne požiada PDS o zmenu priradenia distribučnej sadzby a k žiadosti predloží všetky požadované doklady.
 • Ak má žiadateľ uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ písomne požiada o zmenu priradenia distribučnej sadzby PDS prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny a k žiadosti priloží všetky požadované doklady. Dodávateľ elektriny následne predloží žiadosť žiadateľa spolu so všetkými dokladmi PDS. Uvedené platí aj vtedy, ak dodávateľ elektriny, ktorý má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS, žiada PDS podľa rámcovej distribučnej zmluvy o priradenie distribučnej sadzby pre užívateľov DS v domácnosti do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Podrobnosti o žiadosti na zmenu distribučnej sadzby s prílohami

Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • adresa bytového domu,
 • čísla vchodov bytového domu patriace pod jedno odberné miesto,
 • číslo listu vlastníctva, na ktorom je bytový dom zapísaný v katastri nehnuteľností,
 • EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a nebytových priestorov bytového domu pre ktoré žiadateľ požaduje zmenu sadzby,
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu nie sú umiestnené alebo prevádzkované zariadenia osôb, ktoré nie sú odberateľmi elektriny v domácnosti podľa zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám.
 • Žiadosť vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

Prílohami žiadosti na zmenu distribučnej sadzby sú:

 • Spoločné čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú uzavreté zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberné miesta v príslušných bytoch,
  alebo
 • čestné vyhlásenie každého vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý má uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto v príslušnom byte.

Tieto čestné vyhlásenia musia obsahovať nasledujúce údaje:

 • Identifikačné údaje vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v bytovom dome, a to:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
  • údaje o byte, a to adresa, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu, EIC kód odberného miesta bytu,
  • označenie osoby, a to, či ide o vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti.
 • Vyhlásenie vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý užíva, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v súlade so zákonom o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti v bytovom dome nmusí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti.
 • Podpisy na čestných vyhláseniach nemusia byť úradne osvedčené.

Vzorové tlačivá žiadosti s uvedenými požadovanými údajmi sú uverejnené na webovom sídle PDS.

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok priznania distribučnej sadzby pre domácnosť

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi PDS alebo svojmu dodávateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti PDS. Ak táto zmena znamená, že spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, PDS určí spotrebu elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu po doručení oznámenia od žiadateľa a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal žiadateľ uvedené podmienky spĺňať, začne PDS fakturovať v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností.

PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil PDS. Ak pri kontrole PDS zistí, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, PDS bezodkladne priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností a začne fakturovať žiadateľovi v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácnosti.

Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby pre distribúciu elektriny určenú pre domácnosti neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade PDS postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny.

Uvedené zásady sú predmetom uzatvorených zmlúv dotknutých strán alebo ich dodatkov.

Bližšie informácie je možné si vyžiadať na e-mailovej adrese:
sietovy_obchod@vsds.sk.

Súvisiace dokumenty