Change of Tariff for Non-residential Premises - eDSO

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti VSD, a.s.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Change of Tariff for Non-residential Premises

Zmena sadzby pre nebytové priestory

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.:

Úvod

V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

Postup a spôsob preukazovania

 • Ak má žiadateľ s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ požiada PDS o zmenu priradenia distribučnej sadzby.
 • Ak má žiadateľ uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ požiada o zmenu priradenia distribučnej sadzby PDS prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Dodávateľ elektriny následne predloží žiadosť PDS. Uvedené platí aj vtedy, ak dodávateľ elektriny, ktorý má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS, žiada PDS podľa rámcovej distribučnej zmluvy o priradenie distribučnej sadzby pre užívateľov DS v domácnosti do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Podrobnosti o žiadosti na zmenu distribučnej sadzby

Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • adresa bytového domu,
 • čísla vchodov bytového domu patriace pod jedno odberné miesto,
 • EIC kódy odberných miest spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a nebytových priestorov bytového domu pre ktoré žiadateľ požaduje zmenu sadzby,
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám.
 • Žiadosť vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

Vzorové tlačivo žiadosti je uverejnené na webovom sídle PDS.

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok priznania distribučnej sadzby pre domácnosť

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi PDS alebo svojmu dodávateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti PDS. Ak táto zmena znamená, že spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, PDS určí spotrebu elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu po doručení oznámenia od žiadateľa a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal žiadateľ uvedené podmienky spĺňať, začne PDS fakturovať v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností.

PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil PDS. Ak pri kontrole PDS zistí, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, PDS bezodkladne priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností a začne fakturovať žiadateľovi v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácnosti.

Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby pre distribúciu elektriny určenú pre domácnosti neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade PDS postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny.

Bližšie informácie je možné si vyžiadať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.

Súvisiace dokumenty