Change of Tariff for Non-residential Premises - eDSO

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti VSD, a.s.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Change of Tariff for Non-residential Premises

Zmena sadzby pre nebytové priestory

Spôsob preukazovania výlučného využívania bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, pre účely priznania sadzieb pre domácnosti na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.:

Úvod

V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

Postup a spôsob preukazovania

 • Ak má žiadateľ s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ požiada PDS o zmenu priradenia distribučnej sadzby.
 • Ak má žiadateľ uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ požiada o zmenu priradenia distribučnej sadzby PDS prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Dodávateľ elektriny následne predloží žiadosť PDS. Uvedené platí aj vtedy, ak dodávateľ elektriny, ktorý má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS, žiada PDS podľa rámcovej distribučnej zmluvy o priradenie distribučnej sadzby pre užívateľov DS v domácnosti do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Podrobnosti o žiadosti na zmenu distribučnej sadzby

Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • adresa bytového domu,
 • čísla vchodov bytového domu patriace pod jedno odberné miesto,
 • EIC kódy odberných miest spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a nebytových priestorov bytového domu pre ktoré žiadateľ požaduje zmenu sadzby,
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám.
 • Žiadosť vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

Vzorové tlačivo žiadosti je uverejnené na webovom sídle PDS.

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok priznania distribučnej sadzby pre domácnosť

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi PDS alebo svojmu dodávateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti PDS. Ak táto zmena znamená, že spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, PDS určí spotrebu elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu po doručení oznámenia od žiadateľa a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal žiadateľ uvedené podmienky spĺňať, začne PDS fakturovať v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností.

PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil PDS. Ak pri kontrole PDS zistí, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, PDS bezodkladne priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností a začne fakturovať žiadateľovi v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácnosti.

Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby pre distribúciu elektriny určenú pre domácnosti neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade PDS postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny.

Bližšie informácie je možné si vyžiadať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.

Súvisiace dokumenty