Change of Business Partner - eDSO

Zmluvu o pripojení uzatvára VSD, a.s. výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom, ak sa jedná o pripájanie do spoločných priestorov bytového domu.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Connecting an Offtake Point
  5. Connection Processes

Change of Business Partner

  1. New Connection
  2. Change of Maximum Reserve Capacity
  3. Change of Business Partner
  4. Termination of the connection

Zmena vlastníka – prepis ZOP

Zmluva o pripojení sa uzatvára výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom, ak sa jedná o pripájanie do spoločných priestorov bytového domu.

Prepis Zmluvy o pripojení – v prípade ak dochádza k zmene vlastníka elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení s novým vlastníkom.

Nový vlastník predloží:

VSD, a.s. uzavrie s novým vlastníkom Zmluvu o pripojení bez finančného plnenia.

O prepis ZoP na existujúcom odbernom mieste môže vlastník požiadať:

Poznámka:

V prípade ak nedochádza k zmene vlastníka elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia a mení sa len odberateľ na odbernom mieste, nová Zmluva o pripojení sa neuzatvára a požadovanú zmenu odberateľ rieši prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.