Change of Maximum Reserve Capacity - eDSO

Maximálna rezervovaná kapacita je stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom. Jej hodnotu je možné znížiť alebo zvýšiť.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Connection Processes

Change of Maximum Reserve Capacity

 1. New Connection
 2. Change of Maximum Reserve Capacity
 3. Change of Business Partner
 4. Termination of the connection

Zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pre napäťovú úroveň NN je stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom. Hodnotu MRK je možné znížiť alebo zvýšiť. Znížiť hodnotu MRK je možné najskôr po uplynutí 12 mesiacov od ostatného zníženia MRK (=amperickej hodnoty hlavného ističa). Zvýšiť hodnotu MRK je možné v priebehu kalendárneho roka.

Na vypracovanie vyjadrenia k zmene MRK žiadateľ predloží:

 • pdf Žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta;
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky v prípade zmeny charakteru jednofázového odberu na trojfázový - ak je zo strany VSD, a.s. požadovaná.

Žiadosť o vypracovanie vyjadrenia k zmene MRK s prílohami je možné podať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o zmene MRK a vyjadrenie zašle žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania Žiadosti o pripojenie.

Žiadateľ o zmenu MRK k uzatvoreniu novej Zmluvy o pripojení predloží:

 • správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia (nový hlavný istič pred elektromerom, prípadne nová elektrická NN prípojka);
 • platný doklad totožnosti;
 • vyjadrenie VSD, a.s. k Žiadosti o zmenu MRK (prípadne k projektovej dokumentácii ak PD bola žiadaná);
 • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu (napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní, je akceptovaný výpis z  link http://www.katasterportal.sk)

Pre zvýšenie MRK platí:

VSD, a.s uzavrie so žiadateľom Zmluvu o pripojení s pripojovacím poplatkom stanoveným podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom.

Pre zníženie MRK platí:

VSD, a.s. uzavrie so žiadateľom Zmluvu o pripojení bez finančného plnenia.

Služba je spoplatňovaná podľa Cenníka služieb.

Žiadateľ o zmenu MRK (amperickej hodnoty hlavného ističa) môže požiadať:

 • prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny;
 • osobne v Klientskom centre;
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.