Termination of the connection - eDSO

V prípade ak sa zmluvný partner rozhodne ukončiť platnosť Zmluvy o pripojení, v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami môže byť zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre odberateľov elektriny ukončená:1. Uzatvorením písomnej Dohody o ukončení zmluvy o pripojení – žiadosť o ukončenie platnosti zmluvy o pripojení doho

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Connection Processes

Termination of the connection

 1. New Connection
 2. Change of Maximum Reserve Capacity
 3. Change of Business Partner
 4. Termination of the connection

Ukončenie zmluvy o pripojení

V prípade ak sa zmluvný partner rozhodne ukončiť platnosť Zmluvy o pripojení, v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami môže byť zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre odberateľov elektriny ukončená:

 1. Uzatvorením písomnej Dohody o ukončení zmluvy o pripojení – pdf žiadosť o ukončenie platnosti zmluvy o pripojení dohodou nám môžete poslať písomne na adresu sídla našej spoločnosti – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice alebo môžete dohodu o ukončení platnosti zmluvy o pripojení uzatvoriť osobne na ktoromkoľvek KC.
  Platnosť zmluvy o pripojení bude ukončená 10. pracovným dňom po podpise zmluvy.


 2. Výpoveďou – písomnú výpoveď zmluvy o pripojení s uvedením adresy Vášho odberného miesta a čísla OM, príp. EIC kódu daného OM nám môžete poslať na adresu sídla spoločnosti (Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice) alebo ju môžete v písomnej forme doručiť na ktorékoľvek KC.

Poznámka:

Ak ide o odberné miesto na napäťovej úrovni NN, PDS v danom odbernom mieste v zmysle platného Prevádzkového poriadku rezervuje MRK 6 mesiacov od ukončenia distribúcie. K demontáži meradla následne dôjde po uplynutí 6-ich mesiacov od ukončenia distribúcie, prípadne skôr na základe žiadosti vlastníka odberného elektroenergetického zariadenia. V prípade, ak medzi ukončením distribúcie a ďalším prihlásením nového alebo pôvodného odberateľa elektriny v tomto odbernom mieste, ešte neuplynulo 6 mesiacov, nepovažuje sa toto prihlásenie za nové pripojenie a cena za pripojenie sa neúčtuje. Ak medzi ukončením odberu a ďalším prihlásením nového alebo pôvodného odberateľa v odbernom mieste uplynie viac ako 6 mesiacov, považuje sa ďalšie prihlásenie akéhokoľvek odberateľa v tomto odbernom mieste za nové pripojenie.