New Connection - eDSO

Podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Connection Processes

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy (ďalej "Žiadosť o pripojenie")

Žiadosť o pripojenie môžete podať elektronicky po prihlásení sa do Portálu eVSD alebo osobne v Klientskom centre.

VSD stanoví Technické podmienky pripojenia, v ktorom stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia.

Ak to Technické podmienky pripojenia umožnia, tak môžete okamžite podpísať Zmluvu o pripojení a uhradiť pripojovací poplatok. *

Následne si vybudujete domovú prípojku a uzatvoríte Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vami vybraným dodávateľom elektriny, ktorý po podpise zmluvy požiada o pripojenie vášho odberného miesta do distribučnej sústavy.

* Tento postup sa vzťahuje na väčšinu odberných miest. Výnimkou sú prípady, ak je potrebné rozšírenie alebo úprava distribučnej sústavy.

Krok č. 2 – vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie (PD)

V prípade, že vo vyjadrení VSD, a.s. k Žiadosti o pripojenie je predpísané spracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky, zabezpečíte u oprávnenej osoby jej vypracovanie.

Elektrická prípojka musí byť v projektovej dokumentácii riešená samostatným stavebným objektom.

O vyjadrenie k PD môžete následne požiadať elektronicky v rámci procesu vybavovania vašej žiadosti o pripojenie nového odbreného miesta, avšak až po potvrdení súvisiacej ZoP a úhrade pripojovacieho poplatku. Ak s VSD komunikujete písomne, tak predložíte:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf na CD/DVD nosiči)
 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Vyjadrenie k PD zašle VSD, a.s. žiadateľovi poštou do 30 kalendárnych dní od zaevidovania Žiadosti.

V prípade potreby, povolenie na realizáciu elektrickej prípojky zabezpečíte výlučne ohlásením drobnej stavby.

Poznámka:

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Za drobné stavby sa považujú prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete. Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Pre úplnú informáciu si prečítajte najmä § 139b a § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Krok č. 3 – realizácia odberného zariadenia

Realizáciu odberného zariadenia vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky si zabezpečíte sám a na vlastné náklady. Správou z tejto prehliadky (Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia) dokladujete bezpečnosť odberného zariadenia.

Poznámka

Pod odberným zariadením sa rozumie kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču, elektromerový rozvádzač v zmysle link podmienok merania, kábel od elektromerového rozvádzača k napojenie objektu a elektroinštalácia samotného objektu. Ak sa prípojka použije už na výstavbu objektu, odporúčame kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču a samotný elektromerový rozvádzač vybudovať ako trvalý a z neho napojiť dočasný rozvádzač, na ktorý sa budú pripájať stavebné stroje a zariadenia.

Krok č. 4 – Uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a pripojenie odberného miesta

Po obdržaní vyjadrenia k PD (ak bola požadovaná) a po realizácii odberného zariadenia zabezpečíte ešte Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.

Následne uzatvoríte Zmluvu o Združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

Fyzické pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy realizuje VSD, a.s. na žiadosť dodávateľa elektriny do 5 pracovných dní od odoslania žiadosti od dodávateľa do VSD. Pripomíname, že nevyhnutným predpokladom pripojenia je doručenie revíznej správy najneskôr v čase návštevy nášho pracovníka na pripájanom odbernom mieste.

* Pripojenie podmienené úpravou alebo rozšírením distribučnej sústavy

V prípade ak pripojenie vami požadovaného odberu bolo zo strany VSD podmienené úpravou alebo rozšírením distribučnej sústavy, hore uvedený postup sa môže v niektorých krokoch odlišovať. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení dôjde až po splnení technických príp. iných podmienok pripojenia uvedených v samotnom stanovisku.

V uvedenom prípade k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení žje potrebné predložiť:

 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške odberného zariadenia;
 • platný doklad totožnosti (v prípade osobnej návštevy KC);
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
 • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu (napr. list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní, je akceptovaný výpis z link http://www.katasterportal.sk).

Žiadateľ o uzatvorenie ZoP môže požiadať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice;
 • prostredníctvom vybraného dodávateľa.

Pripojovací poplatok môžeteuhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo platobnou kartou priamo v Klientskom centre.

Poznámka: Zmluvu o pripojení uzatvára VSD, a.s. výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom, ak sa jedná o pripájanie do spoločných priestorov bytového domu.