Rekonštrukcia bez zmeny MRK - eDSO

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Rekonštrukcia bez zmeny MRK

 1. Rekonštrukcia bez zmeny MRK
 2. Rekonštrukcia so zmenou MRK

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy – pre pripojenie domácnosti (rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia)

Žiadateľ predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o pripojenie (v žiadosti označí možnosť rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia):
 • katastrálnu mapu (v mierke 1:2 880) s vyznačenou parcelou;
 • mapu širších vzťahov (v mierke M 1:5 000 resp. pdf M 1:10 000) s vyznačenou lokalitou;

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie, v ktorom stanoví podmienky rekonštrukcie.

Krok č. 2 – Vypracovanie a schválenie PD

Žiadateľ o vyjadrenie k PD predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf)

Žiadosť o vyjadrenie k PD s prílohami je možné podať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o vyjadrenie k PD.

Krok č. 3 – Porušenie zabezpečovacej značky montážnika – „Plomba“

Žiadateľ zašle na E- mailovú adresu info@vsds.sk:

 • vyplnenú pdf Objednávku na hromadné odplombovanie/zaplombovanie odberných miest

Po uplynutí doby 14 dní od prijatia Objednávky na hromadné odplombovanie/zaplombovanie odberných miest VSD automaticky opatrí odberné miesta uvedené v Objednávke zabezpečovacou značkou montážnika (plombou).

Služby spojené s obnovením zabezpečovacích značiek montážnika sú zo strany VSD, a.s. spoplatnené na základe platného Cenníka služieb. Žiadateľovi bude za uvedené služby vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť .