Reconstruction without change of MRC - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households
 4. Connecting an Offtake Point
 5. Mass Sealing

Reconstruction without change of MRC

 1. Reconstruction without change of MRC
 2. Reconstruction with change of MRC

Krok č. 1 – podanie Žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy – pre pripojenie domácnosti (rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia)

Žiadateľ predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o pripojenie (v žiadosti označí možnosť rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia):
 • katastrálnu mapu (v mierke 1:2 880) s vyznačenou parcelou;
 • mapu širších vzťahov (v mierke M 1:5 000 resp. pdf M 1:10 000) s vyznačenou lokalitou;

Žiadosť o pripojenie s prílohami je možné podať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie, v ktorom stanoví podmienky rekonštrukcie.

Krok č. 2 – Vypracovanie a schválenie PD

Žiadateľ o vyjadrenie k PD predloží:

 • vyplnenú pdf Žiadosť o vyjadrenie k PD
 • vypracovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe (*.pdf)

Žiadosť o vyjadrenie k PD s prílohami je možné podať:

 • osobne v Klientskom centre;
 • osobne na podateľni na adrese:
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, resp.
  • Východoslovenská distribučná, a.s., Hollého 3, 042 91 Košice
 • písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

VSD, a.s. vypracuje vyjadrenie k Žiadosti o vyjadrenie k PD.

Krok č. 3 – Porušenie zabezpečovacej značky montážnika – „Plomba“

Žiadateľ zašle na E- mailovú adresu info@vsds.sk:

 • vyplnenú pdf Objednávku na hromadné odplombovanie/zaplombovanie odberných miest

Služby spojené s obnovením zabezpečovacích značiek montážnika sú zo strany VSD, a.s. spoplatnené na základe platného Cenníka služieb. Žiadateľovi bude za uvedené služby vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť .