Preradenie do mesačného odpočtu - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Preradenie do mesačného odpočtu

Preradenie do mesačného odpočtu

Čo je IMS?

IMS (inteligentný merací systém) predstavuje meranie odberu elektriny moderným elektronickým elektromerom, ktorý je schopný k bežnému meraniu elektriny pridávať viac informácií, než meradlo používané doteraz. IMS je schopný vysielať namerané údaje diaľkovo do dátového centra na ďalšie spracovanie. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu vášho elektromera odpočtárom.

Na základe čoho ma preradzujete do mesačného odpočtu?

Inštalácia inteligentných elektromerov súvisí s plnením požiadaviek Európskej Únie, ktoré boli premietnuté do slovenskej legislatívy. Vyhláška o IMS Ministerstva hospodárstva č. 358/2013 Z.z., ktorá definuje povinnosť ako pre VSD, tak aj pre ostatných distribútorov na území SR inštalovať inteligentné meradlá v konkrétnych lehotách a pre konkrétnu kategóriu zákazníkov, ktorí majú ročnú spotrebu elektriny nad 4 MWh. Ďalším dôvodom nasadzovania IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov.

Ak nesúhlasím s takýmto meraním, je možný návrat k pôvodnému spôsobu merania?

Elektromer je vo vlastníctve VSD. Distribútor zo zákona zodpovedá za správne meranie. Keďže nám záleží na spoľahlivom meraní odberu elektriny, preto sme sa rozhodli namontovať modernejší elektromer. Návrat k pôvodnému starému elektromeru preto nevieme zabezpečiť. Zároveň v zmysle vyhlášky o inteligentnom meraní, je každý odberateľ elektriny povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému na svojom odbernom mieste elektriny.
Zmena typu merania nemá vplyv na cenu za distribúciu elektriny ani na ostatné regulované zložky ceny elektriny.

Aké typy elektromerov inštaluje VSD na odberné miesta?

V súčasnosti VSD inštaluje na odberné miesta, ktoré sú zaradzované do IMS systému tri typy elektromerov:

  1. Elektromer so základnou funkcionalitou typu SX5A2 (manuál k elektromeru pdf SX5A2)
  2. Elektromer s pokročilou funkcionalitou typu NP73E (manuál k elektromeru pdf NP73E)
  3. Elektromer so špeciálnou funkcionalitou LZQJ-XC, určený pre odberné miesta kde je inštalovaný zdroj na výrobu elektriny (manuál k elektromeru pdf LZQJ-XC)

Ako funguje fakturácia za odber elektriny? Čo mi fakturuje VSD?

VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy Vám ako odberateľovi elektriny priamo nič nefakturuje1. Distribútor zabezpečuje meranie v sústave. Namerané údaje o spotrebe (odbere) elektriny denne odosiela Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a vášmu dodávateľovi elektriny. Na konci mesiaca VSD fakturuje pre každé odberné miesto dodávateľovi cenu za použitie distribučnej sústavy. Následne dodávateľ elektriny cenu za dodávku elektriny fakturuje Vám.

1 Neplatí pre odberateľov so samostatnou zmluvou o distribúcii elektriny

Ak VSD zasiela a fakturuje môjmu dodávateľovi údaje o mojom odbere, bude aj môj dodávateľ fakturovať odber voči mne mesačne?

Pre Vás ako odberateľa elektriny v domácnosti môžu nastať dve možnosti v súvislosti s tým, že VSD bude zasielať skutočné hodnoty odberu za kalendárny mesiac vášmu dodávateľovi elektriny:

  1. Aj naďalej vaše platby za elektrinu budú realizované formou záloh a raz ročne budete mať vyúčtovanie od vášho dodávateľa elektriny, tak ako doteraz.
  2. Váš dodávateľ elektriny Vám bude fakturovať odber elektriny každý mesiac na základe skutočnosti za predchádzajúci mesiac.

Záleží len na vašej dohode s dodávateľom, či za skutočný mesačný odber elektriny platíte mesačne, ročne alebo kvartálne.

Aké výhody plynú z inštalácie IMS merania?

Odberateľ elektriny sa môže na základe informácií o priebehu svojej dennej spotreby z IMS merania rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať odber elektriny v priebehu dňa. Máte možnosť zistiť, ako sa vyvíjala spotreba vášho odberného miesta za uplynulý deň za každých 15 minút počas celého dňa.
Svoju spotrebu ako aj priebeh spotreby už za predchádzajúci deň si môžete pozrieť po registrácii a prihlásení na portáli eVSD.
Starší spôsob merania dovoľoval nastavenie nemenných časov vysokej a nízkej tarify (VT/NT). S vaším dodávateľom sa môžete dohodnúť na inom delení spotreby, a táto zmena bude pre Vás bezplatná.

Ako sa viem prihlásiť na portál eVSD?

Pred prvým prihlásením na portál je potrebné sa zaregistrovať. Urobiť tak môžete tu.

Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť tu.

Pre čo najjednoduchšiu registráciu, prihlásenie a popis základných funkcionalít portálu sú na www.vsds.sk k dispozícii video návody a prezentácie, ktoré si môžete pozrieť tu.

Čo všetko si viem na vašom portáli pozrieť ohľadne spotreby elektrickej energie?

Máte možnosť sledovať priebeh odberu za predchádzajúci deň po 15 minútach za celý deň. Zobrazené údaje si môžete stiahnuť napr. do excelu a ďalej spracovať podľa vašich potrieb.
Viete nájsť, kedy bola spotreba najnižšia, alebo naopak, kedy bol odoberaný výkon najvyšší. Môžete porovnávať priemernú spotrebu podľa dní, mesiacov alebo za uplynulé roky.
To všetko je ale k dispozícii len za obdobie, odkedy je odber meraný inteligentným meradlom.

Ak mám otázku, ktorá nie je zodpovedaná medzi týmito otázkami, kam sa môžem obrátiť?

V prípade, ak máte otázku, ktorá nie je zodpovedaná na našej webovej stránke, môžete ju napísať na adresu info@vsds.sk a v čo najkratšom možnom čase na ňu dostanete odpoveď.