Lexicon - eDSO

Lexikón pojmov.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Library
  3. Lexicon

Lexicon

B  C  Č  D  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  Ú  V  Z 

Blackout – štart z tmy

Výpadok prenosu elektriny na veľkej časti územia sa nazýva blackout. Takýto výpadok je kritickou udalosťou pre celé mestá, regióny či štáty. Z toho dôvodu prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav majú pripravené plány obrany proti black-outom. Paradoxom je samotný proces naštartovania sústavy, na ktorý je potrebná elektrina. Spoločnosti preto musia mať jasné krízové postupy, odkiaľ ju pri hromadnom výpadku získajú.

Blesk a hrom

Silný elektrostatický výboj, ktorý môžeme pozorovať počas búrky vo voľnej prírode, sa nazýva blesk. Je ľahko rozpoznateľný, pretože je sprevádzaný silnou emisiou svetla a tiež akustickým prejavom zvaným hrom. Hrom je spôsobený rýchlym zahrievaním a ochladením vzduchu v okolí blesku. Existuje viacero druhov bleskov ako napríklad vnútromrakový, medzimrakový blesk a blesk medzi mračnami a zemou. Blesk môže mať deštruktívne účinky na elektroenergetické zariadenia a spôsobiť výpadky v dodávke elektriny. Aby k tomu nedošlo, prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje rôzne ochranné zariadenia (napr. obmedzovače prepätí, uzemňovacie laná, ochrany a pod.)

Cena

Faktúru vystavuje zákazníkovi dodávateľ elektriny a obsahuje všetky položky koncovej ceny (segment domácnosti). Tá sa skladá z desiatich položiek, vrátane DPH. Na faktúre zákazník často vidí tieto položky zlúčené do dvoch veľkých celkov – dodávkového a distribučného, aj keď v skutočnosti sú to položky, ktoré s danými činnosťami nesúvisia. Dodávateľ vie reálne ovplyvniť len 6 % ceny (niekedy aj časť komoditnej položky), a preto pri ponúkaných zľavách treba pamätať na to, že sa týkajú len malej časti koncovej ceny.

Činný výkon a činná práca

Činná elektrická práca je reálne využitá energia, ktorá sa premení na iný druh priamo využiteľnej energie ako napríklad mechanická energia, tepelná, chemická a iné formy energie. Elektrický činný výkon je elektrická činná práca vykonaná za jednotku času.

Dispečing

Hlavný dispečing je centralizované operatívne stredisko, odkiaľ je riadená celá elektrizačná sústava od elektrární až po jednotlivých odberateľov. V elektrizačnej sústave máme viacero dispečingov, ktoré sú hierarchicky zoradené podľa napäťových úrovní. Tieto kontinuálne spolupracujú.

Distribučná sústava

Distribučná sústava sa zaoberá distribúciou elektriny od malých elektrární či prenosovej sústavy ku konečným zákazníkom – najčastejšie domácnostiam. Prevádzkuje zariadenia na napäťovej hladine 110 kV, 22 kV a 0,4 kV.

Distribútor elektriny

Spoločnosť, ktorá vlastní zariadenia (vedenia, elektrické stanice, transformátory a iné) potrebné pre distribúciu elektriny a stará sa o jej zabezpečenie koncovým spotrebiteľom (zákazníkom) na časti vymedzeného územia. Do distribučnej sústavy patria napäťové hladiny veľmi vysokého (VVN), vysokého (VN) a nízkeho napätia (NN). Na Slovensku pôsobia tri samostatné regionálne distribučné spoločnosti. Ich vymedzené územie pôsobnosti nadväzuje na historický vývoj energetiky na Slovensku a jeho bývalé správne členenie na východ, stred a západ Slovenska. Každá spoločnosť zastrešuje svoju oblasť pôsobenia. Na rozdiel od dodávateľa elektriny si zákazník distribútora nemôže vybrať a prináleží mu ten, v ktorého oblasti sa nachádza. Ide o prirodzený monopol, ktorý je z dôvodu chýbajúcej konkurencie prísne regulovaný.

Dodávateľ elektriny

Je spoločnosť, ktorá predáva elektrinu ako komoditu. Na slovenskom trhu je viacero dodávateľov elektriny. Ich úlohou je nákup elektriny od výrobcov alebo na trhu a následný predaj koncovým spotrebiteľom. Dodávateľ tiež vystavuje faktúry, v ktorých sú premietnuté všetky položky koncovej ceny. Dodávateľa si môže zákazník vybrať, či už na základe ceny, ktorú mu ponúkne, ale aj na základe kvality a rozsahu poskytovaných služieb.

Dodávateľ poslednej inštancie

Ak dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať svojim zákazníkom elektrinu alebo sa vyskytnú problémy pri zmene dodávateľa, čím je ohrozená legitímna dodávka elektriny zákazníkom, v takýchto situáciách sa uplatní inštitút tzv. dodávateľa poslednej inštancie (DPI). Jeho úlohou je dodať elektrinu takto postihnutým odberateľom, ktorí sú pripojení do sústavy a do tejto situácie sa nedostali vlastným zámerným pričinením. Inštitút DPI trvá maximálne 3 mesiace, čo je lehota pre nájdenie si nového dodávateľa elektriny.

Elektromer

Elektromer je meracie zariadenie, ktoré má za úlohu odpočítavať množstvo spotrebovanej elektriny. Na základe údajov z elektromerov sa potom robí mesačné alebo ročné vyúčtovanie spotreby elektriny. Moderná doba nás posúva od jednoduchých mechanických elektromerov k novým inteligentným digitálnym verziám, ktoré okrem merania spotreby majú množstvo ďalších funkcionalít a je možné ich ovládať aj na diaľku.

Elektromobilita

Elektromobilita predstavuje spôsob prepravy osôb za použitia elektriny ako pohonného média v automobiloch. V ostatnom desaťročí zaznamenala dramatický rozvoj. Základným predpokladom je dobudovanie nabíjacej infraštruktúry, zvýšenie kapacity batérií a skrátenie času potrebného na dobitie auta.

Energetická efektívnosť

Nový trend vo využívaní energie, ktorého podstatou je čo najlepšie využitie zdrojov energie využívajúc mix energetických zdrojov, tzn. taktiež obnoviteľné zdroje. Cieľom je znižovanie spotreby elektriny a odstránenie plytvania s ňou podľa kľúča „20/20/20“, tzn. do roku 2020 dosiahnuť zníženie spotreby primárnej energie a emisií zo skleníkových plynov v Európskej únii o 20 %. Filozofiou energetickej efektívnosti je znižovať spotrebu elektriny u koncového užívateľa, čo automaticky vyvolá zníženie objemov, ktoré je potrebné vyrobiť. V konečnom dôsledku dochádza k väčšiemu šetreniu prírodných zdrojov a životného prostredia.

Energetický štítok

Energetický štítok je informatívny štítok uvedený pri jednotlivých druhoch spotrebičov informujúci o energetickej náročnosti spotrebiča. Elektrické spotrebiče sa podľa energetickej náročnosti zatrieďujú do jednotlivých energetických tried. Najúspornejšou triedou je A+++. V súčasnosti sa v EÚ sprísňuje metodika stanovovania energetických tried.

Faktúra

Dodávateľ faktúruje zákazníkovi (segment domácnosti) všetky položky tvoriace koncovú cenu elektriny. Výhodou pre zákazníka je, že má len jeden obchodný vzťah. Dodávateľ následne spúšťa „kolotoč“ presúvania a vyplácania peňazí medzi ďalších účastníkov trhu tak, aby každý dostal svoj podiel za poskytnuté služby a produkty.

Fázové a združené napätie

Fázové napätie je napätie medzi fázovým vodičom a zemou. Združené napätie je napätie medzi dvoma fázovými vodičmi, a zároveň je približne 1,73-krát väčšie ako fázové napätie.

Fázový, stredný a ochranný vodič

Elektrická inštalácia sa v striedavej sústave skladá z viacerých vodičov. Fázový vodič (L – čierna alebo hnedá farba) slúži na prívod elektrickej energie. Pracovný – stredný vodič (N – modrá farba) slúži na uzavretie elektrického obvodu. Ochranný vodič (PE – zelenožltá farba) slúži na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Frekvencia

Frekvencia udáva počet opakovaní vybraného periodického javu za čas. Na Slovensku a v okolitých krajinách je menovitá hodnota frekvencie napätia na úrovni 50 Hz. Napríklad v USA je to 60 Hz.

Fyzický verzus obchodný tok

Obchodný tok v elektroenergetike je presne opačný, ako tok silovej elektriny. Tzn. „tečie“ od koncového zákazníka až k výrobcovi.

Hlavný istič pred elektromerom

Hlavný istič umiestený pred elektromerom je istiace zariadenie, ktorého funkciou je obmedzovať výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu odberateľa. Je to vlastne maximálna rezervovaná kapacita elektrického výkonu, ktorú má odberateľ zazmluvnenú s distribútorom elektriny. Je definovaný maximálnou prúdovou hodnotou a je zabezpečený plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Hodnota hlavného ističa by mala zodpovedať energetickej náročnosti odberného miesta.

Investície

Investovanie do elektrických sietí; ich obnova, rekonštrukcia a modernizácia je investíciou do spoľahlivej, bezpečnej, efektívnej a životnému prostrediu priaznivej distribúcie elektriny pre spotrebiteľov. Riadna a včasná obnova sústavy znižuje náklady na prevádzku, údržbu ako aj tých, ktoré súvisia s poruchami v sústave.

Istič, poistka a prúdový chránič

Úlohou ističov a poistiek je chrániť elektrický obvod proti preťaženiam a skratom. Používajú sa ako základné ochrany. Istič odpojí napájanie obvodov pri zvýšení prúdu alebo pri skrate a je možné ho použiť viackrát. Poistka zastáva rovnakú funkciu ako istič ale s tým rozdielom, že pri zvýšení prúdu alebo pri skrate nastáva tepelné pretavenie drôtika v konštrukcii poistky, čím poistku po jej zapôsobení musíme vymeniť. Prúdový chránič sa používa ako doplnková ochrana. Jeho pôsobenie je veľmi rýchle a chráni človeka pred nebezpečným zásahom elektrickým prúdom.

Jalový výkon a jalová práca

Jalovú elektrinu nevyužívame na premenu na inú priamo využiteľnú formu energie (mechanickú, tepelnú a iné), avšak jej existencia je veľmi podstatná pri využívaní striedavého napätia a prúdu. Jalový výkon je výkon, ktorý sám osebe nevykonáva užitočnú prácu, vykonáva jalovú prácu. Napomáha však pri vykonávaní činnej práci.

Káblová prípojka

Káblová prípojka musí byť zriadená vždy s plným počtom vodičov rozvodného zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prípojková skriňa je osadená na verejne prístupnom mieste. Ak je to účelné, môže slúžiť jedna rozpojovania a istiaca skriňa (RIS) aj na pripojenie viacerých odberateľov. Každý z týchto odberateľov musí byť samostatne pripojený a istený v tejto skrini. RIS je potom súčasťou distribučnej sústavy. Pri rekonštrukcii alebo pri nových prípojkách tvorí prípojková skriňa majetkové rozhranie medzi distribučnou sústavou a odberateľom.

Kompaktné žiarivky a led technológia

Kompaktné (úsporné) žiarivky sú zariadenia, ktoré premieňajú elektrickú energiu na svetlo. Výhodou oproti klasickým žiarovkám je ich vyššia životnosť (6000 až 16000 hodín, pričom klasické žiarovky majú životnosť približne 1000 hodín) a nižšia spotreba elektrickej energie (až 80 %). LED technológia sa takisto využíva v osvetľovacej technike. LED žiarovka využíva viaceré LED polovodičové diódy na premenu elektrickej energie na svetlo. Sú najúspornejšie a majú najvyššiu životnosť.

Kreditný merací systém

V Európskej únii sa začína využívať takzvaná predplatená dodávka elektriny. Využíva sa pritom kreditný merací systém. Odberateľ elektriny si zakúpi vopred „kredit“, ktorý zodpovedá určitému množstvu energie. Po spotrebovaní tohto množstva sa toto odberné miesto automaticky odpojí, prípadne uvedie do núdzového režimu s obmedzeným príkonom. Po zakúpení ďalšieho kreditu odberateľ dostane opäť ďalšiu energiu. Kreditné meracie systémy sú jedným z „liekov“ na energetickú chudobu a zároveň riešením pre také odberné miesta (chaty, občasné obydlia), kde nie je nutné zabezpečenie nepretržitej dodávky elektriny.

Kvalita elektriny

Elektrina ako obchodná komodita predávaná zákazníkovi musí, ako každý tovar, spĺňať rôzne parametre kvality tak, aby nespôsobovala škody na zariadeniach či výpadky napájania u zákazníka. Základné parametre, ktoré určujú kvalitu elektriny: 1. Dodržiavanie úrovne napätia 2. Dodržiavanie frekvencie

Liberalizácia trhu

Liberalizácia vo všeobecnosti znamená uvoľňovanie obmedzení. Dá sa chápať ako odstraňovanie bariér a podpora takých opatrení, ktoré prispievajú k vytvoreniu prirodzeného konkurenčného prostredia. Liberalizáciou v elektroenergetike rozumieme otváranie trhu alternatívnym dodávateľom elektriny a zabezpečenie možnosti voľby pre koncových odberateľov. Dnes pôsobí na trhu s elektrinou viacero spoločností, ktoré vytvárajú vzťah ponuka-dopyt na trhu, a preto administratívna tvorba cien nie je nutná.

Maximálna rezervovaná kapacita – MRK

Je maximálna hodnota výkonu, ktorú je technicky možné odobrať z distribučnej sústavy. Táto hodnota je vopred zmluvne dohodnutá medzi distribútorom a odberateľom elektriny. Čím väčší objem distribučná sústava rezervuje pre odberateľa, tým sú vyššie poplatky za prístup do distribučnej sústavy pre odberateľa, pretože bez ohľadu na skutočnú spotrebu „drží“ distribútor pre odberateľa podľa dohody požadovanú kapacitu.

Napätie a prúd

Elektrické napätie predstavuje rozdiel potenciálov medzi dvoma bodmi – napríklad medzi vodičom elektrického vedenia a zemou. Elektrický prúd je usporiadaný pohyb elektrických nábojov vo vodičoch.

Nekalé praktiky na trhu

Akékoľvek konanie, správanie alebo komunikácia sa považujú za nekalé, ak vedome uvádzajú spotrebiteľa do omylu; v jeho neprospech využívajú jeho neznalosť a časovú tieseň. Zväčša ide o klamlivé konanie alebo agresívne obchodné praktiky. Najlepšou ochranou pred takýmito praktikami je neuzatvárať žiadne zmluvy unáhlene, vyžiadať si čas na premyslenie a preštudovanie všetkých náležitostí zmluvy (aj malé písmenká) a prípadne poradiť sa so svojím súčasným dodávateľom alebo iným odborníkom.

Neobnoviteľné zdroje elektriny

sú zdroje, ktoré sa neobnovujú pri čerpaní. Medzi takéto zdroje energie patria napr. uhlie, ropa, urán a pod.

Neoprávnený odber

Na energetickom trhu sa vyskytujú 3 najčastejšie druhy neoprávnených odberov – bez platného zmluvného vzťahu, bez merania spotreby alebo neoprávnená manipulácia s meracím zariadením. Elektrina spotrebovaná neoprávneným odberom sa premieta do tzv. netechnických strát.

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie

sú zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú aj napriek ich využívaniu. Medzi takéto obnoviteľné zdroje energie patria voda, slnko, vietor a pod.

Odpor a vodivosť

Vodivosť materiálu je schopnosť daného materiálu prenášať elektrický prúd. Jej opakom je odpor. Odpor vyjadruje schopnosť určitého materiálu brániť elektrickému prúdu v prechode. Napríklad odpor ľudského tela sa pohybuje v rozmedzí od 1000 Ω až 5000 Ω.

Ochrana prírody

Všetky aktivity, ktoré vyvinieme, aby naša činnosť mala čo najmenšie (v ideálnom prípade žiadne) dopady na životné prostredie. Môže sa zameriavať na to, čomu negatívnemu predísť alebo aj na to, čo pozitívne dosiahnuť. Naše životné prostredie nie je na jedno použitie. Pri každej činnosti by sme mali myslieť na to, že po jej skončení má naše prostredie vyzerať presne tak (príp. lepšie), ako na jej začiatku. Vzdušné elektrické vedenia predstavujú pre vtáctvo neprirodzenú prekážku, do ktorej môžu naraziť, podperné stĺpy si zase zamieňajú za koruny stromov. Jedným z riešení, ktoré sa už osvedčilo v praxi, je inštalácia tzv. chráničiek a zviditeľňovacích prvkov na vedenia.

Podpora OZE a KVET

Obnoviteľné zdroje elektriny (OZE) sú zdroje, ktoré sú nevyčerpateľné a životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Ako napríklad energia slnečná, vodná, veterná či geotermálna. Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je ďalším príkladom hospodárneho spôsobu využívania energetických zdrojov. Pri súčasných technologických podmienkach a prijatej energetickej politike štátu a EÚ je výroba elektriny z OZE a KVET podporovaná formou dotačnej politiky cez garantované výkupné ceny a tzv. doplatok. Táto podpora sa ďalej prenáša na koncového spotrebiteľa ako súčasť regulovanej položky Tarify za prevádzkovanie systému (TPS), z ktorej sa financuje aj činnosť OZE a KVET a výroba elektriny z domáceho uhlia.

Podpora regiónu

Jedným zo základných kritérií pri posudzovaní atraktivity územia, resp. regiónu alebo dokonca štátu je existujúca infraštruktúra inžinierskych sietí. Elektrické vedenia patria do základnej výbavy, bez elektriny si dnes nedokážeme predstaviť ani bežný chod domácnosti, nieto prevádzku priemyselných komplexov. Budovanie, obnova a neustále rozširovanie sietí, prípadne ich výkonovej kapacity s ohľadom na plánovaný rozvoj územia, sú základným predpokladom pre formovanie atraktivity a budúceho potenciálu danej lokality. Nadstavbou tejto podpory sú sponzoringové aktivity spoločností mimo svoju primárnu oblasť pôsobenia. Napríklad podpora umenia, vzdelávania, športu, sociálnej oblasti, zdravotníctva a mnohé ďalšie, ktoré takisto zhodnocujú kvalitatívny štandard pre obyvateľstvo a daný región.

Poruchy v elektrizačnej sústave

Poruchy v elektrizačnej sustave sú nepredvídateľné udalosti v sieti a na elektrických zariadeniach, ktoré zvyčajne vedú k ich výpadkom či poškodeniu. Vzhľadom na to, že poruchy sú nežiaducim javom, prevádzkovatelia sústav sa im snažia predchádzať všetkými dostupnými spôsobmi (pravidelnou údržbou, diagnostikou, generálnymi opravami a pod.)

Práce pod napätím

Práce pod napätím sú všetky úkony s elektrickými zariadeniami, pri ktorých sa osoba manipulujúca s týmto zariadením dostane do priameho styku s časťami, ktorými „preteká“ elektrický prúd. Tieto činnosti bez prerušenia napätia sa najčastejšie vykonávajú z dôvodu neprerušenia distribúcie elektriny pre zákazníkov. Samozrejme, tam, kde je to technicky možné. Pre tento druh práce sa využívajú špeciálne navrhnuté technické pomôcky, ktoré pracovníkom umožňujú sa dotýkať zariadení aj pod vysokým napätím.

Prenosová sústava

Úlohou prenosovej sústavy je zabezpečiť spoľahlivý prenos elektriny od elektrární k veľkým zákazníkom. Prenosová sústava tvorí akúsi kostru celej elektrizačnej sústavy, zaisťuje prenosy veľkých výkonov na veľké vzdialenosti. Prevádzkuje zariadenia na napäťovej hladine 400 kV a 220 kV.

Revízia a revízna správa

Každé prevádzkované zariadenie alebo elektrická inštalácia počas svojej prevádzky podlieha rôznym zmenám, preto je potrebné počas celej doby životnosti sledovať v pravidelných intervaloch stav týchto zariadení. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Výsledkom revízie je revízna správa.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

Je spoločnosť, ktorej úlohou je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, ktorú tvoria energetické zariadenia ako vedenia, elektrické stanice a pod. na napäťovej hladine 220 kV a 400 kV. SEPS tiež zabezpečuje dispečerské riadenie, údržbu, obnovu a rozvoj prenosovej sústavy tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá dodávka elektriny. V neposlednom rade úlohou SEPS je zaistiť paralelnú prevádzku a prepojenia so susediacimi štátmi.

Straty elektriny

Straty elektriny sa vytvárajú pri prenose elektriny vodičmi, kde určitá časť elektriny sa premení na neužitočného teplo, a nie je teda využitá na vykonanie žiadnej práce.

Striedavé a jednosmerné napätie a prúd

Jednosmerný prúd a napätie majú v obvode stály smer a veľkosť, zatiaľ čo striedavý prúd a napätie menia svoj smer aj veľkosť s určitou frekvenciou. Zdrojom striedavého prúdu je generátor a zdrojom jednosmerného prúdu môže byť dynamo alebo batéria.

Transformátor

Transformátor slúži na transformáciu striedavého elektrického napätia a prúdu medzi rôznymi napäťovými hladinami, napr. z 22 kV na 0,4 kV. Môžu byť vyhotovené ako jednofázové alebo trojfázové.

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj je spôsob rozvoja spoločnosti, kde hospodársky a spoločenský pokrok sú v súlade so zachovaním životného prostredia. Tento prístup je mimoriadne dôležitý z pohľadu zachovania životného prostredia v čo najmenej zmenenej podobe pre nasledujúce generácie.

Uzemňovacia sústava

Uzemňovaciu sústavu tvorí priame pospájanie častí elektrickej inštalácie, alebo častí s ňou súvisiacich so zemou, za účelom zvedenia a rozptýlenia bleskového alebo poruchového prúdu do zeme.

Účinník a účinnosť

Účinnosť je percentuálne vyjadrenie dokonalosti činnosti procesu. Ideálny dokonalý proces má 100 % účinnosť. Účinník predstavuje účinnosť prenosu elektriny.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Je inštitúciou, ktorej úlohou je štátna regulácia v oblasti sieťových odvetví. Vznikol v roku 2001. Jeho význam spočíva v regulovaní prirodzených monopolov ako sú napr. distribučné spoločnosti, keďže nemajú prirodzeného konkurenta. Okrem cenovej regulácie ÚRSO stanovuje a dohliada na dodržiavanie pravidiel na trhu a správanie sa jeho účastníkov. ÚRSO reguluje napr. výrobu, tranzit a rozvod elektriny, plynu, tepla a vody.

Voltmeter a ampérmeter

Voltmeter je špeciálne zariadenie určené na meranie veľkosti elektrického napätia. Ampérmeter je prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu. v praxi existujú aj rôzne multimetre, ktoré dokážu merať obe veličiny súčasne a navyše aj niekoľko ďalších.

VVN skúšobňa prof. Martona

Skúšobňa VVN prof. Ing. Karola Martona, DrSc. je výsledkom spolupráce medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Skupinou VSE. V tejto skúšobni sa venujú napríklad napäťovo-prúdovým skúškam a skúškam životných tepelných cyklov. Otvorením tejto skúšobne sa vytvoril priestor pre vzdelávanie, vedecko-výskumnú skúšobnícku činnosť v oblasti veľmi vysokého napätia. Skúšobňa sa nachádza v Elektrickej stanici v Lemešanoch a jej raritou je simulácia rôznych poveternostných a vonkajších vplyvov (dážď, vietor…) a prírodných javov (napr. blesk). Skúšobňa VVN je riadnym akreditovaným pracoviskom pre výkon špecifických skúšok.

Vzdušná prípojka

Prípojka začína odbočením od distribučnej sústavy a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá je umiestnená na podpernom bode distribučnej sústavy, z ktorého elektrická prípojka odbočuje. Prípojka má byť zhotovená s plným počtom vodičov rozvodného zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a umiestnená na verejne prístupnom mieste. Prívod každého odberateľa musí byť samostatne pripojený a istený v tejto skrini a prípojku tvorí len súprava poistiek v skrini. Pri rekonštrukcii alebo pri nových prípojkách tvorí prípojková skriňa majetkové rozhranie medzi distribučnou sústavou a odberateľom.

Zachytávacia sústava a sústava zvodov

Ide o sústavy elektrických vodičov slúžiacich na ochranu proti blesku. Inštalujú sa ako vonkajší systém ochrany na budovu. Úlohou zachytávacej sústavy je zachytenie bleskového výboja. Sústava zvodov vytvára cestu pre zachytený blesk smerom do zeme.