Notification Duty of MDS - eDSO

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje prevádzkovateľovi MDS oznámiť PDS, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Companies and Organizations
 3. MDS
 4. Reporting Data

Notification Duty of MDS

 1. Notification Duty of MDS
 2. National Nuclear Fund
 3. Statistical Data on Production and Consumption

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom č. 24/2013 Z. z. stanovuje prevádzkovateľovi MDS oznámiť PDS, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny.

Prevádzkovateľ MDS oznamuje PDS, do ktorej je pripojený, každú zmenu v povolení na distribúciu elektriny.

Prevádzkovatelia MDS, ktorých sa uvedená povinnosť týka, zašlú písomné oznámenie s nasledujúcimi povinnými identifikačnými údajmi:

 • EIC identifikátor miesta dodávky na rozhraní PDS a MDS (EIC kód je 16 miestny alfanumerický identifikátor, ktorý začína znakmi 24ZVS a je uvedený v Zmluve o pripojení, vo faktúre za distribúciu elektriny, alebo Vám informáciu o EIC kóde môže poskytnúť váš dodávateľ elektriny);
 • číslo zmluvy o pripojenie do distribučnej sústavy;
 • číslo odberného miesta (rozhranie PDS a MDS);
 • EIC kód MDS, ak bol pridelený zúčtovateľnom odchýlok, začínajúci znakmi 24X;
 • obchodné meno spoločnosti;
 • adresa sídla spoločnosti;
 • miesto podnikania;
 • kontaktná osoba pre nahlasovanie údajov v zmysle § 10 horeuvedenej Vyhlášky (telefón, fax, e–mail);

na korešpondenčnú adresu:
Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice