MDS - eDSO

Prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť miestnej distribučnej sústavy na základe povolenia na podnikanie v energetike.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. MDS

Oznam

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v poskytovaní údajov výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav (MDS) pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy (PRDS), ktoré sa od 1. 1. 2014 mení.

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, výrobca elektriny nemá povinnosť zasielať PRDS súhrnné údaje za predchádzajúci deň a predpokladané denné údaje na nasledujúci mesiac, zo zariadení na výrobu elektriny pripojených do sústavy PRDS. Prevádzkovatelia MDS nemajú povinnosť zasielania súhrnných údajov za zdroje, týkajúce sa predchádzajúceho dňa alebo predpokladaných denných údajov na nasledujúci mesiac.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nebude tieto údaje prijímať.

MDS

Prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy (MDS) je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť miestnej distribučnej sústavy na základe povolenia na podnikanie v energetike.