Preukazovanie vlastníctva - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Households
 3. Preukazovanie vlastníctva

Preukazovanie vlastníckeho vzťahu pri uzatváraní zmluvy o pripojení

 • zmluvu o pripojení (ďalej len "ZoP") uzatvára spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSD") na základe platnej legislatívy s vlastníkom pripájaného objektu (ďalej len "vlastník")
 • V prípade, že uzatvára ZoP iná osoba v mene vlastníka – uvedené je možné, ale je nevyhnutné predložiť zo strany tejto osoby mandátnu zmluvu (môže byť staršia ako 30 dní) alebo plnú moc, z ktorej vyplýva, že daná osoba má oprávnenie podpísať ZoP v mene vlastníka. Pritom platí:
  • okrem mandátnej zmluvy alebo plnej moci sa priložia všetky potrebné doklady (viď. nižšie), z ktorých vyplýva že ten, kto splnomocnil iného, je vlastník. Používa sa výlučne tlačivo plnej moci uverejnenej na stránke VSD (pdf Plnomocenstvo)
  • ZoP uzatvorí VSD s vlastníkom – zmluvným partnerom teda bude vlastník, nie tá osoba, ktorá ZoP podpisuje za vlastníka (v prípade mandátnej zmluvy ZoP podpisuje mandatár=splnomocnenec)

Podklady potrebné k uzatvoreniu ZoP:

I. Ak je pripájaný objekt – Nehnuteľnosť zapisovaná do nehnuteľnosti, je potrebné predkladať:

 1. list vlastníctva (ďalej len "LV"), že žiadateľ je jediný vlastník nie starší ako 30 dní (pozn. – je prípustné, aby bola na LV zapísaná už aj rozostavaná budova); môže byť predložený buď originál alebo kópia LV;
  alebo
 2. kúpna zmluva alebo darovacia zmluva alebo zámenná zmluva (na ktorej musí byť podpis /minimálne predávajúceho/ notársky, matrične overený s výnimkou prípadov – ak je prevodcom štátny orgán alebo ak ide o zmluvu autorizovanú advokátom alebo notársku zápisnicu) + návrh na vklad do katastra nehnuteľností potvrdeným katastrom – nie starší ako 60 dní (uvedená lehota 60 dní sa viaže na návrh na vklad, samotná zmluva môže byť aj staršieho dáta; musí byť ale zrejmé, že návrh na vklad sa týka predloženej zmluvy); spoločnosť VSD akceptuje aj elektronický návrh na vklad;
  alebo
 3. notárska zápisnica obsahujúca príklep licitátora v prípade dobrovoľnej dražby, ktorá nie je staršia ako 3 mesiace
  alebo
 4. LV, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je jeden zo spoluvlastníkov (nie starší ako 30 dní) + Čestné vyhlásenie žiadateľa, že koná v mene ostatných spoluvlastníkov (musí sa použiť vzor/formulár čestného vyhlásenia uverejneného na stránke VSD, pdf tlačivo 2). Čestné vyhlásenie spoluvlastníka vrátane LV postačuje predložiť spoločnosti VSD v prípade nových odberov a v prípade prepisov, ak sa zmenilo vlastníctvo a novú ZoP má uzatvoriť jeden zo spoluvlastníkov. Ak však má spoločnosť VSD aktuálne uzatvorenú ZoP s jedným zo spoluvlastníkov, pričom príde ďalší zo spoluvlastníkov a chce uzatvoriť ZoP, spoločnosť VSD novú ZoP neuzatvorí, jedine s výslovným súhlasom všetkých ostatných spoluvlastníkov na existujúcom tlačive spoločnosti VSD (pdf tlačivo 3), kde sa nevyžaduje overenie podpisov. Čestné vyhlásenie alebo súhlas ostatných vlastníkov je potrebné predkladať aj pri iných typoch dokladov ako je LV, kde sú viacerí uvedení vlastníci (napr. pri Osvedčení o dedičstve, kúpnej zmluve, darovacej zmluve...; kde spoločnosť VSD takisto nevyžaduje, aby podpisy na čestnom vyhlásení alebo súhlase ostatných vlastníkov boli overené;
  V prípade, že zmluvu o pripojení uzatvára jeden z manželov, pričom z listu vlastníctva vyplýva, že nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoločnosť VSD nevyžaduje čestné vyhlásenie ani súhlas druhého manžela. Jeden z manželov však musí v týchto prípadoch uzatvárať ZoP na seba. Ak by chcel uzatvoriť zmluvu znejúcu na druhého manžela, musí byť na to splnomocnený.
  Ak z listu vlastníctva vyplýva, že nehnuteľnosť je v podielovom vlastníctve, spoločnosť VSD posudzuje manželov ako všetkých ostatných spoluvlastníkov.
  V prípade viacerých spoluvlastníkov požaduje spoločnosť VSD doložiť vždy úplný výpis z LV, čiastočný výpis nie je postačujúci;
  alebo
 5. právoplatné rozhodnutie súdu (dokument je časovo neobmedzený), z ktorého vyplýva právo žiadateľa uzatvoriť so spoločnosťou VSD zmluvu o pripojení;
  alebo
 6. úmrtný list doterajšieho partnera ZoP + vyhlásenie overené notárom o dočasnom užívaní nehnuteľnosti počas trvania dedičského konania,
  alebo
  kópiu notárskej zápisnice, v ktorej je žiadateľ uvedený v okruhu oprávnených dedičov (môže predložiť aj notárom vystavené potvrdenie o okruhu dedičov, ktoré nahrádza kópiu notárskej zápisnice o okruhu oprávnených dedičov). Ak už je dedičské konanie ukončené tak právoplatné uznesenie /osvedčenie o dedičstve nie staršie ako 90 dní
  alebo
 7. doklad preukazujúci členstvo v družstve, ak ide o družstevný byt (žiadateľ o uzatvorenie ZoP môže predložiť aj nájomnú zmluvu o prenechaní druž. bytu / dodatok k nájomnej zmluve uzatvorený medzi družstvom a členom družstva. K uzatvoreniu ZoP nie je potrebné podpisy na zmluve overovať)

Zmluvnou stranou na ZoP je nájomca družstevného bytu, ktorý je členom družstva (ZoP nie je uzatvorená na družstvo).

II. Ak sa jedná o žiadosť stavebníka o poskytnutie „stavebného prúdu“ (predmetom pripojenia je prívodné vedenie – stavebná prípojka vrátane RES s ističom – RES je považované za odberné miesto), je potrebné zo strany žiadateľa o pripojenie predložiť:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku (pri dokladovaní platí všetko to, čo je uvedené vyššie), alebo
 • súhlas vlastníka pozemku.
  • Zmluvnou stranou na ZoP je žiadateľ o pripojenie.

   Pozn.: Uvedené ustanovenie týkajúce sa možnosti pripojenia v súvislosti s tzv. stavebným prúdom neplatí pri rekonštrukcii existujúcich stavieb, už evidovaných v katastri nehnuteľností!

III. Ak sa má pripájať objekt, ktorý sa nezapisuje do katastra nehnuteľností (napr. maringotka, príves, chatrč, stánok, kanalizácia, vysielač),je potrebné predložiť:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo daného objektu (kúpna zmluva, faktúra, alebo čestné vyhlásenie – ak čestné vyhlásenie, tak výlučne za použitia formuláru VSD uverejneného na stránke, pdf tlačivo 4) a kumulatívne je potrebné predložiť jeden z nasledujúcich podkladov:
  • súhlas vlastníka pozemku, ktorý môže byť obsiahnutý aj v nájomnej zmluve, (vlastník pozemku je identifikovaný ako vyššie). Vo vzťahu na druh pozemku, ktorý je uvedený na LV, sa môže jednať o akýkoľvek druh pozemku (aj orná pôda, záhrada, lúky a pasienky...). V prípade súhlasu vo forme vyhlásenia sa musí použiť tlačivo VSD uverejnené na webovom sídle (pdf tlačivo 5).
  • v prípade, že žiadateľ tvrdí, že objekt je na pozemku, ku ktorému nie je LV založený, je potrebné k uzatvoreniu ZoP predložiť výpis z katastra nehnuteľností, na ktorom je táto skutočnosť uvedená.
  • ak je vlastníkom už zaniknutý subjekt a nie je možné zo strany žiadateľa o uzatvorenie ZoP dopátrať sa právneho nástupcu – ZoP je možné aj napriek tejto skutočnosti uzatvoriť, zo strany žiadateľa spoločnosť VSD vyžaduje, aby rukou dopísal na LV, že má súhlas od aktuálneho správcu pozemku.
  • ak je vlastníkom hocijaká organizácia (urbariát, záhradkársky zväz, včelársky zväz a podobne), je potrebné doložiť potvrdenie od danej organizácie.
  • ak je vlastníkov veľmi veľa (viac ako traja), spoločnosť VSD uzatvorí ZoP na prvého, ktorý o uzatvorenie ZoP požiada.
  • pre žiadateľov o uzatvorenie ZoP na zariadenia verejného osvetlenia, dopravné signalizačné zariadenia a iné zariadenia slúžiace verejnému záujmu nie je potrebné k dokladovaniu vlastníctva objektu predkladať aj súhlas vlastníka pozemku s pripojením objektu do DS (pdf tlačivo 5), na ktorom je verejnoprospešné zariadenie umiestnené.

Z kúpnej zmluvy, faktúry alebo čestného vyhlásenia musí vyplývať:

 1. že sa jedná o predmet, ktorý má byť pripojeným objektom;
 2. vzťah medzi týmto predmetom a žiadateľom o pripojenie (napríklad uvedený ako príjemca faktúry/kupujúci);
 3. že sa nejedná o rodinný dom, garáž, bytový dom.

Zmluvnou stranou na ZoP je žiadateľ o pripojenie.

IV. Pripájanie spoločných priestorov bytového domu:

Na uzatvorenie ZoP požaduje spoločnosť VSD predložiť doklady identifikujúce správcu bytového domu (prostredníctvom zmluvy o výkone správy domu alebo zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov) vrátane identifikácie osoby, ktorá správcu alebo spoločenstvo zastupuje. Ak zmluvu o pripojení bude podpisovať osoba oprávnená konať v mene správcu (štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri) alebo v mene spoločenstva (predseda ako osoba oprávnená konať v mene spoločenstva zapísaná v zozname vedenom ministerstvom vnútra), je potrebné predložiť spoločnosti VSD aj kópie výpisov z týchto registrov nie starších ako 30 dní, kde je táto osoba uvedená ako osoba oprávnená konať. Ak zmluvu bude podpisovať osoba odlišná od osôb vyššie uvedených, je potrebné predloženie plnej moci pre túto osobu, pdf Plnomocenstvo (spoločnosť VSD nevyžaduje úradné overenie uvedených podpisov).

Zmluvnou stranou na ZoP je správca bytového domu.

V. Odbery súvisiace s poskytovaním služieb obyvateľom bytového domu (napríklad zosilňovače, antény a podobne, kompaktné odovzdávacie stanice tepla...):

 • v prípade pripájania vyššie uvedeného zariadenia priamo do DS je potrebné predložiť zo strany žiadateľa o pripojenie: doklad preukazujúci vlastníctvo daného objektu (kúpna zmluva, faktúra, alebo čestné vyhlásenie – ak čestné vyhlásenie, tak výlučne za použitia formuláru VSD uverejneného na stránke, pdf tlačivo 4) a súhlas vlastníka pozemku/priestoru s umiestnením daného zariadenia súhlas môže byť na samostatnom dokumente – pdf tlačivo 5 alebo nájomná zmluva alebo podpísané vyhlásenie o zákonnom vecnom bremene).
 • v prípade pripájania do spoločných rozvodov bytového domu ( do „stupačky“): zmluvu o pripojení môže uzatvoriť buď správca bytového domu na seba alebo na základe súhlasu správcu bytového domu môže byť ZoP uzatvorená na žiadateľa. V takomto prípade je potrebné zo strany žiadateľa o pripojenie predložiť súhlas správcu s uzatvorením ZoP na žiadateľa, pričom musí byť použité tlačivo súhlasu uverejnené na stránke VSD, pdf tlačivo 6.

VI. V prípade pripájania objektu, ktorý je v správe majetku štátu/obce/samosprávy:

 • LV, z ktorého vyplýva, že vlastníkom je štát/obec/samospráva a
 • doklad, z ktorého vyplýva, že žiadateľ spravuje majetok štátu (spravidla je to zmluva o výkone správy, alebo rozhodnutie nejakého orgánu, alebo zakladateľská listina.)

Ak podáva žiadosť o pripojenie žiadateľ rodinného domu, ktorý nie je vysporiadaný na predloženom LV, musí k žiadosti predložiť:

 • listinu o pridelení súpisného čísla k stavbe, ktorú vydáva obecný úrad. V pridelení súpisného čísla by mal byť uvedený tzv. stavebník – s touto osobou zároveň možno uzavrieť ZoP
  alebo
 • návrh na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností potvrdený katastrom, nie starší ako 60 dní

Tlačivá, ktoré spoločnosť VSD výlučne vyžaduje pri uzatváraní zmlúv o pripojení a ktoré sú zároveň aj zverejnené na webovom sídle spoločnosti link http://www.vsds.sk)

 1. tlačivo plnej moci FO (fyzickej osoby),
 2. tlačivo plnej moci PO (právnickej osoby),
 3. čestné vyhlásenie o konaní v mene spoluvlastníkov – ak pri uzatvorení ZoP koná osoba v mene ostatných spoluvlastníkov (prípustné iba ak sa byt/dom prepisuje, nakoľko došlo k zmene vlastníctva – uvedené podrobnejšie v bode D vyššie),
 4. súhlas spoluvlastníkov s uzatvorením ZoP (použije sa v prípadoch, ak existuje platná ZoP uzatvorená s jedným zo spoluvlastníkov a o uzatvorenie ZoP žiada iný zo spoluvlastníkov – pozri písmeno D vyššie),
 5. čestné vyhlásenie, že je vlastníkom – pripájaného objektu ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností/pripájaného elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy,
 6. súhlas vlastníka pozemku s pripojením objektu do DS, ktorý sa nezapisuje do katastra nehnuteľností (odberné miesto bez LV),
 7. súhlas správcu bytového domu s pripojením a odberom elektrickej energie pre zariadenie slúžiace potrebám domácností bytového domu.

Súvisiace dokumenty