Domová prípojka - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Domová prípojka

Domová prípojka

Odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy najčastejšie vzdušnou alebo káblovou (podzemnou) sieťou. Pri akomkoľvek vašom jednaní s VSD je dôležité uvedomiť si, kde je majetkové rozhranie. Teda, kto za ktorú časť prípojky zodpovedá.

Na nižšie uvedených obrázkoch sú zobrazené majetkové rozhrania pre najbežnejšie spôsoby riešenia pripojenia do distribučnej sústavy aj s  majetkovým rozhraním.

 
 
 
 
 
 
Distribučná sústava

Odberné miesta (OM) na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN) sú do našej distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďujeme a vlastníme my (VSD). Na obrázkoch je označené modrou farbou.

Elektrická prípojka

nízkeho napätia je zariadenie určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do distribučnej sústavy. Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy a končí prvým istiacim bodom za odbočením od distribučnej sústavy. Tiež je vlastníctvom VSD a na obrázkoch je označená oranžovou farbou.

Domová (bytová) prípojka

Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy. Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení. Vlastníkom ste teda vy. Na obrázkoch je označené zelenou farbou.

Na nižšie uvedených obrázkoch sú zobrazené majetkové rozhrania pre najbežnejšie spôsoby riešenia pripojenia do distribučnej sústavy aj s  majetkovým rozhraním.